Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαθέσιμη η εφαρμογή myBusinessSupport - «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ» - Μέχρι 14/09 η αίτηση - Οδηγίες χρήσης

10 Σεπτέμβριος 2020
Διαθέσιμη η εφαρμογή myBusinessSupport - «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ» - Μέχρι 14/09 η αίτηση - Οδηγίες χρήσης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αναρτήθηκαν στην ΑΑΔΕ οι οδηγίες χρήσης για τα αξιόγραφα σύμφωνα με την απόφαση Α.1191/2020.

Προθεσμίες:
14/9 για τα αξιόγραφα Α.1191/2020Οδηγίες για τη χρήση της Εφαρμογής «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ»
myBusinessSupport

Αθήνα 10/9/2020

Περιεχόμενα
1. Θεσμικό Πλαίσιο
2. Γενικά
3. Προϋποθέσεις υπαγωγής-Δικαιούχοι
4. Διαδικασία υποβολής αίτησης
5. Προθεσμίες υποβολής αίτησης
6. Λειτουργικότητα Εφαρμογής


1. Θεσμικό Πλαίσιο

ΠΝΠ 30.3.2020 (Α' 75), «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
• Ν.4701/2020 αρ. 47 «Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα».
Α.1191/2020 (Β' 3506) «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α" 128)»

2. Γενικά

Διαδρομή εισόδου στην εφαρμογή μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.

• Αρχική Σελίδα / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ Επιχειρήσεις / myBusinessSupport
• URL https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.

Με την απόφαση Α.1191/2020 καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, σύμφωνα με τις περ. α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α' 128), για την υπαγωγή αξιογράφων οφειλόμενων α) από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του τριτογενούς τομέα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και β) από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στο ευεργέτημα της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.

- Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή, από την πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Οι Εφαρμογές μου» στη συνέχεια «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής-Δικαιούχοι

Α. ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από Φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών αξιόγραφα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, οφειλόμενα από

α. Επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Α της Α.1191/2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Α, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής Α.1191/2020, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από 18/8/2020 και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

β. Επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Α.1191/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση Φόρου εισοδήματος Φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί έως 20-03-2020, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, και των οποίων:

i) για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ο κύκλος εργασιών (κωδικός 312 της δήλωσης Φ.Π.Α.) των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30-06-2020.

ii) για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται στην πλατφόρμα rnybusinessSupport μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους όπως προκύπτει από τη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος και σε, περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί λόγω μη λήξης της σχετικής προθεσμίας υποβολής, από τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα mybusinessSupport.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση επαληθεύονται από τις δηλώσεις εισοδήματος, όταν αυτές υποβληθούν. Σε περίπτωση μη υποβολής των ως άνω δηλώσεων εντός της κατά νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.

Β. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 30.3.2020 ΠΝΠ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ 60 ΜΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ)

Εντάσσονται στη ρύθμιση της περ. α' της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α' 86), και η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α' 104) (οι προθεσμίες εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οι οποίες ανεστάλησαν σύμφωνα με την περ. α' της παρ.1 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 ΠΝΠ αναστέλλονται επιπλέον εξήντα μέρες), επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Β ,όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος Φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. στις 20/03/2020 και των οποίων:

i) για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ο κύκλος εργασιών (κωδικός 312 της δήλωσης Φ.Π.Α.) των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30-06-2020.

ii) για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., ο κύκλος εργασιών που δηλώνεται στην πλατφόρμα rnybusinessSupport μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους όπως προκύπτει από τη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος και σε, περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί λόγω μη λήξης της σχετικής προθεσμίας υποβολής, από τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα mybusinessSupport.

4. Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών έως τις 14.09.2020.

2. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα του άρθρου 47 του ν. 4701/2020

3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια τρων ευεργετημάτων του άρθρου της Α.1191/2020.

5. Προθεσμίες υποβολής αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 14.09.2020.

6. Λειτουργικότητα Εφαρμογής

Η σελίδα της εφαρμογής στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είναι η παρακάτω. Για την είσοδο ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «Οι εφαρμογές μου» και στη συνέχεια «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ»Εικόνα 1: Σελίδα της εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ

Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή κατευθύνεστε στην επόμενη οθόνη:Εικόνα 2: Οθόνη αίτησης

Στην οθόνη της αίτησης (εικόνα 2 ):

1. Στον Πίνακα με τίτλο «Στοιχεία Μητρώου» προσυμπληρωμένα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. 

2. Το πεδίο «Επιλογές»

3. Το πεδίο «Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 εντύπου Ε3) ή κύκλος εργασιών ΦΠΑ (κωδ.312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ)» στο οποίο δηλώνονται τα αντίστοιχα ποσά.

4. Το πεδίο της υπεύθυνης δήλωσης το οποίο πρέπει να επιλέξετε κλικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αίτηση θα πρέπει:

Ι) Για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

Το πεδίο «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ)» είναι προσυμπληρωμένο με βάση τις συνολικές εκροές σε αρχικές και τροποποιητικές , εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι 30.6.2020.

ΙΙ) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α

Το πεδίο «Σύνολο ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 εντύπου Ε3)» συμπληρώνεται ως εξής:

- Το πεδίο «Γ τρίμηνο» συμπληρώνεται από τον φορολογούμενο δηλώνοντας το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων για το Γ τρίμηνο 2019 ( μήνες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος)
- Το πεδίο «Σύνολο έτους» είναι προσυμπληρωμένο με βάση δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019 ή με βάση τα δηλωμένα στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» Σε περίπτωση που δεν έχει ακαθάριστα έσοδα βάση δήλωσης ή στην εφαρμογή το πεδίο συμπληρώνεται από τον φορολογούμενο.

να επιλέξουν το τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης.

Για την οριστικοποίηση της αίτησης επιλέγω «Υποβολή δήλωσης» από το μενού «Επιλογές»

Μετά την υποβολή της αίτησης εμφανίζεται το μήνυμα της οθόνης 5 για την επιτυχή αποθήκευση και οριστικοποίηση της δήλωσης.Εικόνα 3: Οθόνη επιτυχούς αποθήκευσης αίτησηςO browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης