Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ: Συνάφεια προσβαλλόμενων πράξεων και χωρισμός δικογράφου

10 Σεπτέμβριος 2020
ΔΠΑ: Συνάφεια προσβαλλόμενων πράξεων και χωρισμός δικογράφου

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Ανακοπή. Συνάφεια προσβαλλόμενων πράξεων. Χωρισμός Δικογράφου.

ΔΠΑ 3470/2020, 9ο Τμήμα
 
Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αμφότερες οι προσβαλλόμενες ειδοποιήσεις ληξιπρόθεσμων χρεών (καταβολής – υπερημερίας και προ κατάσχεσης μετά των αναφερόμενων σε αυτή ταμειακών βεβαιώσεων) απευθύνονται στον ανακόπτοντα, με την ιδιότητά του ως αλληλεγγύως ευθυνόμενου διαχειριστή της προαναφερόμενης εταιρείας, πάντως, αυτές δεν έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της ίδιας διοικητικής εκτέλεσης, ούτε αφορούν οφειλές που προέρχονται από τα ίδια φορολογικά αντικείμενα, συνεκτιμωμένων και των διαφορετικών ισχυρισμών που προβάλλονται για καθεμιά εξ αυτών εκ μέρους του ανακόπτοντος, συνεπώς, δεν στηρίζονται στην ίδια νομική και πραγματική βάση, ούτε, εξάλλου, η νομιμότητα της μιας ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της άλλης.

Κατά συνέπεια, η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να κρατηθεί και να εξεταστεί μόνο ως προς την προτασσόμενη στο δικόγραφο ατομική ειδοποίηση «καταβολής – υπερημερίας», ενώ πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί ο χωρισμός του δικογράφου, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 122 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προκειμένου ο ανακόπτων να καταθέσει αυτοτελές δικόγραφο ανακοπής κατά της δεύτερης ειδοποιήσεως «προ κατάσχεσης» και των αναφερόμενων σε αυτή ταμειακών βεβαιώσεων, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης