Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tax Flash: Δημοσίευση έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις συστάσεις του προς τα κράτη-μέλη

9 Σεπτέμβριου 2020 Σχόλια
Tax Flash: Δημοσίευση έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις συστάσεις του προς τα κράτη-μέλη


ΕΔΡΑ JEAN MONNET ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΔΡΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


68ο Tax Flash


Δημοσιεύθηκε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις συστάσεις του προς τα κράτη - μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνιστά έναν ετήσιο κύκλο συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής στους κόλπους της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας της Ένωσης. Από τότε που καθιερώθηκε, το 2010, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει εξελιχθεί.

Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα:

• Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) και κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση (ΚΓγΑ), που αναφέρονται από κοινού ως «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές». Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προτείνονται από την Επιτροπή και εγκρίνονται από το Συμβούλιο με σκοπό την καθοδήγηση των πολιτικών των κρατών μελών στους συγκεκριμένους τομείς. Ενώ οι ΓΠΟΠ δεν περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένη περίοδο (οι πλέον πρόσφατοι ΓΠΟΠ εγκρίθηκαν το 2015), οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση επικαιροποιούνται ή επανεπικυρώνονται σε ετήσια βάση. Παρότι δεν έχουν δεσμευτικό ούτε εκτελεστό χαρακτήρα έναντι των κρατών μελών, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αποτελούν τη βάση επί της οποίας μπορεί να στηριχθεί η Επιτροπή για να δημοσιεύσει Συστάσεις Ανά Χώρα (ΣΑΧ). Επιπλέον, δυνάμει του κανονισμού η Επιτροπή οφείλει να εποπτεύει και να εξετάζει την υλοποίησή τους.

• Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) είναι ανακοίνωση που καταρτίζει η Επιτροπή, η οποία αποτελεί τμήμα της «φθινοπωρινής δέσμης» του Νοεμβρίου. Στην ανακοίνωση αυτή αναδεικνύονται οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ, τίθενται οι γενικές οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες για την ΕΕ και παρέχεται στα κράτη μέλη καθοδήγηση σε σχέση με τις πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ για το επόμενο έτος. Στις πηγές της ΕΕΑ συγκαταλέγονται ενημερωτικά κείμενα που περιλαμβάνονται στη φθινοπωρινή δέσμη ή σε άλλες σχετικές πηγές· παραδείγματος χάριν, η ΕΕΑ του 2018 βασίζεται στην ομιλία του Προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης και στα πέντε έγγραφα προβληματισμού που ακολούθησαν. Λαμβάνονται υπόψη συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικά κοινοβούλια και κοινωνικούς εταίρους.

• Η φθινοπωρινή δέσμη περιλαμβάνει, εκτός από την ΕΕΑ, την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ) για τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), και το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση. Από το 2015, περιλαμβάνεται ανακοίνωση στην οποία συνοψίζεται η αξιολόγηση από την Επιτροπή των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων (ΣΔΠ) για το επόμενο έτος που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ.

• Οι εκθέσεις ανά χώρα είναι έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που υποβάλλονται από την Επιτροπή κάθε Φεβρουάριο από το 2015 (πριν από το 2015, η Επιτροπή εξέδιδε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της τον Μάιο, στο οποίο περιλαμβανόταν αξιολόγηση του ΕΠΜ, ενώ οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις δημοσιεύονταν χωριστά τον Απρίλιο). Οι εκθέσεις ανά χώρα περιλαμβάνουν αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης κάθε κράτους μέλους, καθώς και της προόδου προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την υλοποίηση των ΣΑΧ.

• Τα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ) και τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) υποβάλλονται από τα κράτη μέλη κάθε Απρίλιο. Δυνάμει του κανονισμού, τα ΠΣΣ πρέπει να καλύπτουν δημοσιονομικά σχέδια που λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα ζητήματα δημοσιονομικών και μακροοικονομικών ανισορροπιών. Βάσει του ίδιου κανονισμού, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων που να περιγράφουν τα σχέδιά τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διάφορες πολυετείς και ετήσιες κατευθύνσεις που παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ, όπως ζητήματα σχετικά με τη ΔΜΑ, τη στρατηγική της Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση (τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»), τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές (ΓΠΟΠ και ΚΓγΑ) και την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Η Επιτροπή εκδίδει επίσης σε ετήσια βάση ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μορφή και το περιεχόμενο των ΕΠΜ, υπό μορφή επιστολής που αποστέλλεται στα κράτη μέλη κάθε χρόνο.

• Τα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD) για το προληπτικό σκέλος καταρτίζονται ετησίως από τις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Μάιο, οι οποίες παρουσιάζουν σε αυτά την ανάλυσή τους επί των ΠΣΣ. Περιέχουν όλους τους εντοπιζόμενους δημοσιονομικούς κινδύνους και αναφέρουν στοιχεία σχετικά με τις δημοσιονομικές εξελίξεις και τη συμμόρφωση με το πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ.

• Οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) προτείνονται από την Επιτροπή στο Συμβούλιο τον Μάιο και υποβάλλονται προς έγκριση τον Ιούλιο κάθε έτους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίησή τους, προκειμένου να αξιολογεί την επιτευχθείσα πρόοδο και υποβάλλει σχετικά στοιχεία στην ανά χώρα έκθεση που καταρτίζει για το επόμενο έτος. Σε περιπτώσεις που δεν έχει σημειωθεί πρόοδος αλλά ούτε και επιδείνωση, το Συμβούλιο αποφασίζει, με βάση την εκάστοτε σύσταση της Επιτροπής, αν είναι αναγκαία η λήψη περαιτέρω μέτρων επιβολής (παραδείγματος χάριν, κυρώσεων ή άλλων μέτρων, όπως αποφάσεις περί περιορισμού της χρηματοδότησης της ΕΕ).

• Εκθέσεις παρακολούθησης: Για τις χώρες στις οποίες έχουν διαπιστωθεί μακροοικονομικές ανισορροπίες, προβλέπεται επίσης διαδικασία ειδικής παρακολούθησης της προόδου που αυτές σημειώνουν ως προς το θεματολόγιο πολιτικής και τις σχετικές με τη ΔΜΑ ΣΑΧ. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οι εκθέσεις παρακολούθησης της Επιτροπής συζητιούνται στις επιτροπές του Συμβουλίου και δημοσιεύονται. Το Συμβούλιο εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική διαδικασία τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), τα κράτη μέλη δεν κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες για την υλοποίηση των συστάσεων ανά χώρα που διατύπωσε το Συμβούλιο της ΕΕ την περίοδο 2011-2018.
Τα κράτη μέλη έχουν υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως μόλις το ένα τέταρτο των συστάσεων, ενώ η πρόοδος είναι περιορισμένη ή μηδενική για σχεδόν το ένα τρίτο.
Με την έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε τα κάτωθι συμπεράσματα:

• Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί σημαντική διαδικασία συντονισμού των πολιτικών, στο πλαίσιο της οποίας εκπονείται εμπεριστατωμένη ετήσια οικονομική ανάλυση για όλα τα κράτη μέλη και για όλες τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, τις ετήσιες προτεραιότητες και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Καλύπτει ευρύ φάσμα των πτυχών της δημοσιονομικής, της οικονομικής, της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για τη βιωσιμότητα, και τις σχετικές διαδικασίες.

• Η Επιτροπή διεξάγει εκτενείς εργασίες και εντοπίζει η ίδια τις προκλήσεις που είναι, κατά την άποψή μας, συνήθως οι σημαντικότερες για το εκάστοτε κράτος μέλος. Παρά τις εκτενείς εργασίες που εκτελούν τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συντονισμού, συμπεραίνουμε ότι τα δεύτερα καταγράφουν χαμηλά ποσοστά πλήρους ή ουσιαστικής υλοποίησης των ΣΑΧ. Επίσης, η Επιτροπή δεν εφάρμοσε όλες τις διαθέσιμες διατάξεις του κανονισμού, προκειμένου να εμπλουτίσει περαιτέρω τις ΣΑΧ, στις περιπτώσεις εκείνες που ΣΑΧ δεν είχαν σημειώσει σημαντική πρόοδο επί σειρά ετών.

• Η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι εν γένει θετική για το σύνολο της ΕΕ και ανάμικτη στα διάφορα κράτη μέλη. Σε επίπεδο ΕΕ, έξι από τους οκτώ στόχους, εκ των οποίων ένας αφορά την απασχόληση, τρεις την ενέργεια και δύο την εκπαίδευση, αναμένεται να επιτευχθούν έως το 2020, όχι όμως και εκείνοι που αφορούν τη μείωση της φτώχειας και την Ε&Α. Ταυτόχρονα, διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στην ανάγκη ανάληψης δράσης για τις ΣΑΧ στα κράτη μέλη που δεν προσεγγίζουν τους στόχους στους οικείους τομείς (βλέπε σημεία 21 -31). Η εξέταση ζητημάτων σχετικών με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το κράτος δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελούν σημαντική εξέλιξη για το μέλλον.

Κατόπιν τούτων το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε τις κάτωθι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη:

Σύσταση 1 - Ισχυρή εστίαση στην κοινωνική και την ερευνητική διάσταση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Η Επιτροπή οφείλει να εστιάσει στα εξής σημεία:
α) στη μείωση της φτώχειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μέσω ενός ισορροπημένου συνδυασμού ΣΑΧ που άπτονται της άμεσης μείωσης της φτώχειας και της απασχόλησης·
β) στην έρευνα και ανάπτυξη, με την έκδοση σχετικών ΣΑΧ για όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν σημειώσει σχετική πρόοδο.

Σύσταση 2 - Βελτίωση της υλοποίησης και της παρακολούθησης των ΣΑΧ
Η Επιτροπή οφείλει:
α) να διασφαλίζει ότι όλες οι αρμόδιες ΓΔ τεκμηριώνουν τις αξιολογήσεις τους στη CESAR·
β) να συγκροτήσει μια δημόσια διαθέσιμη πολυετή βάση δεδομένων για όλες τις ΣΑΧ και την κατάσταση υλοποίησής τους·
γ) να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει ειδικά μέτρα για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές που τους έχουν απευθυνθεί σε προηγούμενα έτη (άρθρο 2-α, παράγραφος 3, στοιχείο α), του κανονισμού αριθ. 1466/1997)· 

Σύσταση 3 - Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των κονδυλίων της ΕΕ και των ΣΑΧ
Η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη των διαδικασιών μεταρρύθμισης στα κράτη μέλη και των ΣΑΧ. Οι ΣΑΧ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα στάδια των διαδικασιών του προϋπολογισμού.

Σύσταση 4 - Βελτίωση της διατύπωσης των ΣΑΧ
Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιμέρους ΣΑΧ άπτονται ενός κοινού ζητήματος πολιτικής κάθε φορά, περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (ετήσιο ή πολυετές), καθώς και να παρέχει πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για την προτεραιοποίηση ορισμένων ζητημάτων έναντι άλλων που δεν καλύπτονται από τις ΣΑΧ.

Σύσταση 5 - Σαφής αξιολόγηση των ΕΠΜ
Η Επιτροπή οφείλει:
α) να ζητεί, στις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει για τα ΕΠΜ, τη χαρτογράφηση των μέτρων πολιτικής που λαμβάνουν τα κράτη μέλη προκειμένου να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη προτίθενται να εφαρμόσουν κάθε ΣΑΧ, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα χρονικά πλαίσια και το κόστος·
β) να τεκμηριώνει την αξιολόγηση σχετικά με την ποιότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται στα ΕΠΜ και να ζητεί περαιτέρω πληροφορίες σε περίπτωση που εντοπίζει ελλείψεις.

Ο Alex Brenninkmeijer, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο, δήλωσε ότι: «Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή παρείχε εμπεριστατωμένη ανάλυση της οικονομικής προόδου των κρατών μελών και διατύπωσε συναφείς συστάσεις ανά χώρα. Ωστόσο, πρέπει να εστιάσει περισσότερο στο χαμηλό ποσοστό υλοποίησης των συστάσεων γενικώς. Την τελευταία δεκαετία θα μπορούσε να είχε δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς όπως η μείωση της φτώχειας και η έρευνα και η ανάπτυξη».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης