Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατώτατος μισθός: Νέα μετάθεση στο χρόνο καθορισμού του λόγω κορωνοϊού

5 Σεπτέμβριος 2020
Κατώτατος μισθός: Νέα μετάθεση στο χρόνο καθορισμού του λόγω κορωνοϊού
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό


Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνεται και προτεινόμενη διάταξη που αφορά στον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 ως εξής:

 Η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ένεκα των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α' της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνάς Νοεμβρίου 2020.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ' της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Ιανουάριου 2021.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ' της περ. β' της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 31η Ιανουάριου 2021.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε' της περ. β' της παρ. 5, το αργότερο έως την 28η Φεβρουάριου 2021.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α' της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαρτίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.»


Ουσιαστικά μετατίθεται εκ νέου ο χρόνος για τον οριστικό καθορισμό του κατώτατου μισθού. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020, προστέθηκε παρ. 9 στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013, με την οποία καθορίστηκαν οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020. Ωστόσο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, των επακόλουθων οικονομικών επιπτώσεων και των έκτακτων μέτρων στην αγορά εργασίας, καθίσταται αναγκαία η μετάθεση της διαδικασίας εκκίνησης της διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομίσθιου. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται νέες προθεσμίες που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία».


Η ισχύουσα διάταξη έως ως ακολούθως:

Άρθρο 103. Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.
β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της περ. β’της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.

Σημείωση: Να θυμίσουμε ότι η ανωτέρω διάταξη της παρ. 9 προστέθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 1ης Μαΐου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 90/01-05-2020) και ισχύει από τη δημοσίευση της Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 01/05/2020, σύμφωνα με το άρθρο τεσσαροκοστό πέμπτο της ιδίας Πράξεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης