Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα νέα μέτρα για την στήριξη των Ναυτικών - Αναστολές και αποζημίωση ειδικού σκοπού

5 Σεπτέμβριος 2020
Τα νέα μέτρα για την στήριξη των Ναυτικών - Αναστολές και αποζημίωση ειδικού σκοπού
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣτο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εκτός από τις φορολογικές και τις εργασιακές διατάξεις περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν την στήριξη της Ναυτιλίας
 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα, επανακαθορίζονται τα μέτρα στήριξης των ναυτικών, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Παρέχεται η δυνατότητα σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές να παρατείνουν ή να αναστείλουν συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας - φύλαξης επί πλοίου, λόγω μη δραστηριοποίησής τους, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020 και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει αναδρομικά και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.

β. Οι ανωτέρω ναυτολογημένοι ναυτικοί, για το χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Οκτώβριο 2020, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες και υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης κατά τις κείμενες διατάξεις.

Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

γ. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των ναυτολογημένων ναυτικών αντιμετωπίζεται με έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου από τον κρατικό προϋπολογισμό. [Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω επιχορήγηση δεν υπόκειται σε καμία κράτηση ή τέλος, είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή].
δ. Τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων ρυθμίζονται με κ.υ.α. (άρθρο 53)

 

 • Αιτιολογική

  Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή προσαρμογή του κλάδου των θαλασσίων μεταφορών και παράλληλα να διασφαλισθεί η υποστήριξη των εργαζομένων σε αυτά ναυτικών, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που δίέπουν τη λειτουργία τους, η οποία παρουσιάζει έντονες εποχικές διακυμάνσεις και μεταβλητότητα στη δραστηριοποίηση, επηρεαζόμενη ουσιωδώς και από τις δυσχέρειες που έχουν ανακύψει στον κλάδο του τουρισμού.
  Κατά τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να εξασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή προσαρμογή τους στην εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία λόγω COVID-19 και να διασφαλισθούν θέσεις ναυτικής εργασίας, παρέχοντας ενίσχυση, μέσω της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, και ασφαλιστική κάλυψη.
  Ειδικότερα, συγκεκριμενοποιούνται οι κατηγορίες πλοίων θαλασσίων μεταφορών που πλήττονται ιδιαίτερα και επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολών των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των πλοίων της περ. α' του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020, για χρονικό διάστημα έως τριάντα ημερών, κατά το οποίο τα παραπάνω πλοία δεν δραστηριοποιούνται, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020. Για λόγους αποσαφήνισης και ασφάλειας δικαίου, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναδρομικώς και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020, που καλύπτει ενιαία και συνολικά τη χρονική περίοδο υποστήριξης του κλάδου. Επιπροσθέτως, καθορίζεται το ποσό αποζημίωσης στα 534 ευρώ στη βάση χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών, όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 2242.10/50452/2020 (Β' 3243).
  Επιπροσθέτως, οι ναυτικοί υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 2242.10/21372/2020 (Β' 1128), όπως συμπληρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 2242.10/32718/2020 (Β' 2209), που ρυθμίζει ειδικότερα τη διαδικασία, παρέχοντας τη δυνατότητα ανάκλησης της αναστολής και εκ νέου θέσεως σε αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης όταν το πλοίο/πλοία διακόπτουν και επανεκκινούν τους πλόες τους, αντιστοίχως. Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις περί οργανικών συνθέσεων πλοίων δεν θίγονται και οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογημένους ναυτικούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση για να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως 4 του εν λόγω άρθρου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
   
 • Σχέδιο διάταξης

  Άρθρο 53
  Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας  1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες - εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας-φύλαξης, των πλοίων της περ. α) του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό της από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών, κατά το οποίο τα παραπάνω πλοία δεν δραστηριοποιούνται, εντός των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020.
  Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναδρομικώς και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.

  2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1, για το χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Οκτώβριο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες και υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αρ. 2242.10/21372/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΓ 1128), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 2242.10/32718/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 2209). Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

  3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών και την ασφαλιστική ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου
  εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.

  4. Οι πλοιοκτήτες οφείλουν να διατηρούν ναυτολογημένους ναυτικούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί οργανικών συνθέσεων των πλοίων της παρ. 1.

  5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ρυθμίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες πληρωμής της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 4.
   

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης