Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνεται έως 31/10 η προθεσμία για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων

5 Σεπτέμβριου 2020
Παρατείνεται έως 31/10 η προθεσμία για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εκτός από τις φορολογικές και τις εργασιακές διατάξεις περιλαμβάνονται και διατάξεις του Υπ.Ανάπτυξης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Παρατείνεται έως 31/10 η προθεσμία για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων

Ι.α. Παρατείνεται για τρεις (3) ακόμα μήνες, (έως την 31η.12.2020 αντί της 30ης.9.2020 που ισχύει), η δυνατότητα διενέργειας προμηθειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, για θέματα σχετικά με την υποστήριξη σε: υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή) καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές και υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β. Παρατείνονται έως 31.12.2020 τα προβλεπόμενα σχετικά με : ί) τις μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές, Η) το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, iii) την επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων και ίν) τους περιορισμούς ως προς την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, την μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού.

γ. Μετατίθεται, ειδικά για το έτος 2020, έως τις 30 Οκτωβρίου 2020, η προθεσμία διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων (παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018). (άρθρο 43)


 • Αιτιολογική έκθεση

  Επί του άρθρου 43
  Με την παρ. 1 χορηγείται παράταση της δυνατότητας να διενεργούνται οι διαδικασίες προμηθειών για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής καταναλωτή και για την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έως και την 31η.12.2020.
  Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2020, η ισχύς των ρυθμίσεων που αφορούν στον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές, την παράταση του εθνικού πλαισίου ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, την επίταξη κινητών, αναλώσιμων και μη, που εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς την πώληση συγκεκριμένων αγαθών που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή (π.χ. φαρμακευτικά προϊόντα, μέσα προσωπικής φροντίδας και ατομικής υγιεινής).

  Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης προτείνεται η μεταφορά της προθεσμίας διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των ανωνύμων εταιρειών για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μέχρι τις 31.10.2020, η οποία κρίνεται αναγκαία για το 2020 λόγω :
  α) της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
  β του χρονικού διαστήματος από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, το οποίο θεωρείται πολύ μικρό για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους λογιστές-φοροτεχνικούς και τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.


 • Διάταξη νομοσχεδίου


  Άρθρο 43
  Παράταση ισχύος ρυθμίσεων και προθεσμιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID 19
  1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α1 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
  2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου έβδομου, του άρθρου δέκατου όγδοου, της παρ. 2 του άρθρου εικοστού και του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
  3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104) μετατίθεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.
   


Σημείωση Taxheaven : Η διάταξη χρήζει διόρθωσης καθώς η Αιτιολογική έκθεση αναφέρει έως την 31η Οκτωβρίου, ενώ η διάταξη νόμου έως 30 Οκτωβρίου. 
Επίσης δεν υπάρχει μέριμνα για την παράταση των Γ.Σ. στις ΕΠΕ και στις ΙΚΕ.  Στο παρελθόν (σ.σ. βλ. άρθρο 48 του ν. 4331/2015) υπήρχε σχετική διάταξη στην οποία αναφέρονταν και οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. στην τότε παράταση).

Σημείωση 16.9.2020: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 61 του ν.4722/2020, για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91)  παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες (ήτοι έως 30.10.2020). Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης