Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δυνατότητα σε δικηγορικές εταιρίες να διανέμουν κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης έναντι των ετήσιων κερδών.

2 Σεπτέμβριου 2020
Δυνατότητα σε δικηγορικές εταιρίες να διανέμουν κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης έναντι των ετήσιων κερδών.Με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση δίνεται η δυνατότητα σε δικηγορικές εταιρίες να διανέμουν κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης έναντι των ετήσιων κερδών.

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει σχετικά :

Επί του άρθρου 10

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4194/2013, με την προσθήκη δυο εδαφίων με βάση τα οποία δίδεται η δυνατότητα στις δικηγορικές εταιρείες να διανέμουν στους εταίρους τους κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσης έναντι των ετήσιων κερδών που προκύπτουν με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία, έτσι ώστε να μη συγχέονται από τη φορολογική αρχή οι απολήψεις των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών με τις προβλεπόμενες αμοιβές ή παροχές σε είδος κατά τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

 

Το προτεινόμενο άρθρο του νομοσχεδίου:

Άρθρο 10
Διανομή κερδών στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών - Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4194/2013

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4194/2013 προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι Εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της Εταιρείας με βάση τα ποσοστά των μεριδίων τους. Το Καταστατικό δύναται να προβλέπει διαφορετική μέθοδο διανομής των κερδών, καθώς και την καταβολή εκτάκτων αμοιβών για τους Εταίρους, που θα επιδεικνύουν ιδιαίτερη δραστηριότητα, ζήλο, απόδοση και συνεργασία. Κατά τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα τα έσοδα των λοιπών Εταίρων. Με απόφαση του διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών καθαρών εσόδων (κερδών) στους εταίρους με την προϋπόθεση ότι καταρτίζεται σχετική προσωρινή κατάσταση αποτελεσμάτων από την οποία προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την ετήσια διανομή καθαρών εσόδων της παρ. 2.».Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης