Αποτελέσματα live αναζήτησης

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

28 Αύγουστος 2020
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά για διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με την απόφαση Α 1179/2020 παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά για τη διαδικασία εφοδιασμού με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες και εναέριες εργασίες σε τρίτους έναντι αμοιβής -πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καυσίμων που παραλαμβάνονται από αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης και εναέριων εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής.

2. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καταλαμβάνει κάθε δραστηριότητα αεροπορικής εταιρείας η οποία με βάση το καταστατικό της παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

3. Τα καύσιμα της προηγούμενης παραγράφου παραδίδονται στα αεροσκάφη από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας και βρίσκονται στο χώρο του αεροδρομίου.

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων

Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΚ καυσίμων κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

i. Για τις αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης το αεροσκάφος ιδιόκτητο ή μισθωμένο, πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς εκπαίδευσης πιλότων και ο χαρακτήρας των εκτελούμένων πτήσεων να είναι αμιγώς εκπαιδευτικός.

ii. Για τις αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν λοιπές πλην της πτητικής εκπαίδευσης υπηρεσίες και εναέριες εργασίες το αεροσκάφος, ιδιόκτητο ή μισθωμένο πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας και ο χαρακτήρας των εκτελούμενων πτήσεων να εξυπηρετεί αποκλειστικά την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

Νομιμοποιητικά έγγραφα παροχής υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης και εναέριων εργασιών

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αεροσκάφη, (Εγκεκριμένος ή Δηλωμένος Οργανισμός Εκπαίδευσης), οφείλει να αποστείλει στο Τελωνείο Εφοδιασμού με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή του ΕΦΚ, τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης παροχής υπηρεσίας πτητικής εκπαίδευσης:

i. Απόσπασμα Καταστατικού της αεροπορικής εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης.

ii. Αντίγραφο του ΚΑΔ δραστηριότητας της εταιρείας.

iii. Πιστοποιητικό Λειτουργίας Εγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Οργανισμού (Approved Training Organisation Certificate) ή / και Δηλωμένου Εκπαιδευτικού Φορέα (Declared Training Organisation) σε ισχύ που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΥΠΑ, συνοδευόμενο αντίστοιχα από Προσάρτημα/Attachment αναφορικά με το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας που παρέχει λοιπές πλην της πτητικής εκπαίδευσης υπηρεσίες και εναέριες εργασίες, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αεροσκάφη, οφείλει να αποστείλει στο Τελωνείο Εφοδιασμού με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τον εφοδιασμό με καύσιμα με απαλλαγή του ΕΦΚ, τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης παροχής υπηρεσίας σε τρίτους έναντι αμοιβής:

i. Απόσπασμα του Καταστατικού της αεροπορικής εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή εναέριων εμπορικών υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής,

ii. Αντίγραφο του ΚΑΔ δραστηριότητας της εταιρείας.

iii. Άδεια εκτέλεσης εναέριων εργασιών (SPO Operations) της αρμόδιας υπηρεσίας της ΥΠΑ, από την οποία προκύπτει ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 965/2012, Παράρτημα VIII (PART SPO).

iv. Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΥΠΑ κοινοποίησης της προαναφερόμενης Άδειας εκτέλεσης εναέριων εργασιών (SPO Operations) προς την ενδιαφερόμενη αεροπορική εταιρεία.

3. Το Τελωνείο Εφοδιασμού οφείλει να τηρεί σε φυσικό αρχείο τα εν λόγω νομιμοποιητικά έγγραφα ανά αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν το Τελωνείο Εφοδιασμού κάθε φορά που τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα επικαιροποιούνται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται καθώς και για οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση επέρχεται στο σκοπό ή τον ΚΑΔ της αεροπορικής εταιρείας.


Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης