Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έως 31.12.2020 η υποχρέωση τήρησης στο αρχείο των υποκείμενων πλοίων, των δικαιολογητικών απόδειξης διενέργειας πλόων στην ανοικτή θάλασσα - Εκ νέου τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018

26 Αύγουστος 2020
Έως 31.12.2020 η υποχρέωση τήρησης στο αρχείο των υποκείμενων πλοίων, των δικαιολογητικών απόδειξης διενέργειας πλόων στην ανοικτή θάλασσα - Εκ νέου τροποποίηση των μεταβατικών διατάξεων της ΠΟΛ 1177/2018
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργόΜε την απόφαση Α.1190/2020 τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΟΛ 1177/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας».

Ειδικότερα, το άρθρο 7 της ΠΟΛ. 1177/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις

1. Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως 31.12.2020 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους δικαιολογητικά για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας πλόων στην ανοιχτή θάλασσα.

3. Δεν διενεργούν δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα και δεν δικαιούνται των ανωτέρω απαλλαγών για την ως άνω περίοδο τα πλοία που αναφέρονται στις περ. β΄ έως και θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ. 1177/2018. Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014 θεωρείται ότι δικαιούνται των ως άνω απαλλαγών εάν από τη δήλωση περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο εκμεταλλευτής πλοίου που δραστηριοποιείται αποκλειστικά ως ημερόπλοιο του ν. 4256/2014 είναι λήπτης φορολογικού στοιχείου από προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών το οποίο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ εφαρμοζομένων των ως άνω απαλλαγών, τεκμαίρεται ότι έχει δηλώσει στον ανωτέρω προμηθευτή ότι διενεργεί πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, φέρει το βάρος της ευθύνης για την απόδειξη της δραστηριότητας αυτής σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ενώ έχει υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις πράξεις αυτές εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν αποδεικνύεται.».
Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης