Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανανεώθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα φωτοβολταϊκά

22 Αύγουστου 2009 Σχόλια
  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως τις 8 Σεπτεμβρίου για υποβολή εκ νέου των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίες έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες ή εκκρεμεί η έγκρισή τους, χορηγεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Ανανεώθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα φωτοβολταϊκά

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως τις 8 Σεπτεμβρίου για υποβολή εκ νέου των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίες έχουν απορριφθεί ως εκπρόθεσμες ή εκκρεμεί η έγκρισή τους, χορηγεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
 

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση της ΡΑΕ επισημαίνονται τα εξής:

«Αιτήματα για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τα οποία είτε εκκρεμούν και δεν έχουν τηρηθεί γι' αυτά οι προθεσμίες δημοσίευσης και γνωστοποίησης του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 5707/13.3.2007 περί Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘYΑ (ΦΕΚ 448 Β), είτε έχουν απορριφθεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α) και της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α) για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά στη μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών δημοσίευσης και γνωστοποίησης, επαναξιολογούνται άπαξ από τη ΡΑΕ. Για τον σκοπό αυτόν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη ΡΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτηση με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες δημοσίευσης και γνωστοποίησης έλαβαν χώρα μέχρι και την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη του επόμενου κύκλου υποβολής αιτημάτων, από αυτόν εντός του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 5707/13.3.2007 (ΦΕΚ 448 Β), με την επιφύλαξη τυχόν άλλης εφαρμοστέας κείμενης διάταξης, και κατ' εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις τόσο του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όσο και των άρθρων 240-246 του Αστικού Κώδικα, πληροφορεί τους κατά τα ως άνω ενδιαφερομένους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή στη ΡΑΕ των αιτήσεων που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2009».

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης