Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσοχή - Έως 31.8.2020 η γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου

19 Αύγουστου 2020 Σχόλια
Προσοχή - Έως 31.8.2020 η γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη γνωστοποίηση των εκπτώσεων λόγω τζίρου του φορολογικού έτους 2020, είναι η 31η Αυγούστου 2020.

Βάσει της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000):

«5.Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:
α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους.»

Σύμφωνα με το παραπάνω, δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά γνωστοποιούνται στη Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους.

Με τις οδηγίες που εδόθησαν με την ΠΟΛ.1212/22.7.1996, διευκρινίστηκε ότι τα χορηγούμενα ποσοστά έκπτωσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. είτε με απλή δήλωση είτε με κατάθεση της οικείας συμφωνίας και η δήλωση που δεν θα είναι λεπτομερειακή ούτε ονομαστική κατά πελάτη, θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προμηθευτή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που χορηγείται κατά κλιμάκιο τζίρου, ανεξάρτητα αν αυτό είναι δραχμικό ή σε ποσότητα. Περαιτέρω, διευκρινίζεται με την ανωτέρω εγκύκλιο ότι η χορηγούμενη έκπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το δηλωθέν ποσοστό του οικείου κλιμακίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 16 του ν. 1882/1990 και την Α.Υ.Ο. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000, οι συμφωνίες μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων δεν κατατίθενται στη Δ.Ο.Υ. αλλά καταχωρούνται σε κατάσταση που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συμφωνητικού, μεταξύ των οποίων, το αντικείμενο του συμφωνητικού και το ποσό. Επομένως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται το κλιμάκιο τζίρου επί του οποίου χορηγείται η έκπτωση, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο του συμφωνητικού δεν εκπληρώνεται ο σκοπός του νόμου περί γνωστοποίησης της παρεχόμενης έκπτωσης. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει δεκτή έκπτωση λόγω τζίρου και να μην περιληφθεί το αντίστοιχο ποσό στη φορολογητέα αξία, όταν δεν αναφέρονται τα ποσοστά έκπτωσης κατά κλιμάκιο τζίρου.

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται αποκλειστικά στο Φ.Π.Α. και όχι στη φορολογία εισοδήματος, η οποία και δεν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες διατάξεις. Επομένως, ανεξάρτητα από τη γνωστοποίηση ή μη των χορηγουμένων κατά τα ως άνω εκπτώσεων, τα εκδιδόμενα πιστωτικά τιμολόγια, λόγω κύκλου εργασιών, εξακολουθούν να αποτελούν μειωτικά στοιχεία των πωλήσεων.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μία φορά και θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι αυτή να αντικατασταθεί με υποβολή νεώτερης, αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής.


Όταν η χρήση λήγει στις 31/12/20ΧΧ, η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31/08/20ΧΧ.

 

Σχετικές διατάξεις:

  • ΠΟΛ.1087/19.4.2011 «Αντιμετώπιση προβλημάτων στις χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης