Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 03-08-2020 έως 09-08-2020

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 03-08-2020 έως 09-08-2020
Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.
Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

«Μείωση προκαταβολής»
 


 

 • Συχνές ερωτήσεις για την μείωση της προκαταβολής


  Παραθέτουμε ορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στο ζήτημα της μείωση της προκαταβολής.
     Ερώτηση 1. Πόσο μειώνεται η προκαταβολή για τους δικαιούχους του μέτρου;

  Απάντηση: Για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:
  Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019: Μείωση προκαταβολής φόρου
  ≥ 5% έως και 15% 30%
  15,01% έως και 25% 50%
  25,01% έως και 35% 70%
  >35% 100%


  Ερώτηση 2. Για τον υπολογισμό της μείωσης του τζίρου ποιες δηλώσεις θα ληφθούν υπόψη;

  Απάντηση:1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και
  2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

  α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

  β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.


  Ερώτηση 3. Εάν υποβάλω τη δήλωση οποιασδήποτε περιόδου (Ιανουαρίου έως Μαΐου ή πρώτου τριμήνου για απλογραφικά) εκπρόθεσμα μέχρι 31.7.2020 εντάσσομαι στο μέτρο;

  Ναι, αρκεί να έχει υποβληθεί και η περίοδος του Ιουνίου ή του δεύτερου τριμήνου για τα απλογραφικά εμπρόθεσμα έως 31.7.2020.


  Ερώτηση 4. Εάν έχω υποβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι τον Μάιο και υποβάλω εκπρόθεσμα τη δήλωση του Ιουνίου την 1.8.2020 εντάσσομαι στο μέτρο;


  Απάντηση: Όχι, καθώς ή διάταξη του νόμου ορίζει ότι πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις του Α' εξαμήνου του 2020 έως την 31η Ιουλίου 2020.

   

  Ερώτηση 5. Τι ισχύει για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ;

  Απάντηση: Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).


  Ερώτηση 6. Τι ισχύει για όσους φορολογούμενους μετατάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς από απαλλασσόμενο ή το αντίστροφο σε κάποια από τις περιόδους σύγκρισης (1.1.2019 έως 30.6.2020);

  Απάντηση: Η προκαταβολή θα μειωθεί σε ποσοστό 50% εφόσον νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως 30.06.2020 από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.


  Ερώτηση 7. Σε ποια άλλη περίπτωση (εκτός από τη μείωση του τζίρου άνω του 35%) μειώνεται η προκαταβολή στο 100%;

  Απάντηση: Σε δύο περιπτώσεις:
  α) Εάν ο φορολογούμενος είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους.

  Στην έννοια του τριτογενούς τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς Ζ' έως και ΙΘ' της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που ορίζονται στην υπ' αρ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 ήτοι :


  Ζ  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
  Η  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  Θ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  Ι  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΙΒ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  ΙΓ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΙΔ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  ΙΕ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  ΙΖ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΙΗ  ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
  ΙΘ  ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Μπορείτε να δείτε εδώ όλους τους Κ.Α.Δ. αναλυτικά που ανήκουν στους παραπάνω τομείς (κωδικοποιημένους όπως ισχύουν)


  β) Εάν εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.  Ερώτηση 8. Τι ισχύει σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται;

  Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.


  Ερώτηση 9. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή κατά 50% λόγω έναρξης εργασιών την τελευταία τριετία ( παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013) δικαιούνται τη μείωση της προκαταβολής του 2019;


  Απάντηση: Όχι.


  Ερώτηση 10. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν
  για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και η προκαταβολή βεβαιώνεται στο 50% με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, δικαιούνται τη μείωση της προκαταβολής για το 2019;

  Απάντηση: Όχι. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις της περ. α' του πέμπτου εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται. Το πέμπτο εδάφιο αναφέρει: «(α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους».
   


  Ερώτηση 11. Τι ισχύει στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί δήλωση και έχει βεβαιωθεί 100% προκαταβολή;

  Απάντηση: Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να υπολογιστεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020 (δείτε και σχετικό άρθρο).

  Ερώτηση 12. Από πότε θα μπορεί δικαιούχος της μειωμένης προκαταβολής να προβεί σε τροποποιητική δήλωση;


  Απάντηση: Η ενημέρωση του συστήματος myTAXISnet με τους νέους μειωμένους συντελεστές προκαταβολής φόρου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/8, ενώ θα υπάρξει και ειδική ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ. Την ίδια ημέρα θα αποσταλούν και τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα προς τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

  Ερώτηση 13. Πως θα λειτουργήσει το μέτρο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση εισοδήματος;

  Απάντηση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, θα μπορούν να την υποβάλουν απευθείας με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής φόρου μετά την ενημέρωση του συστήματος της ΑΑΔΕ (σ.σ. την 10η Αυγούστου).

  Ερώτηση 14. Αν κάποιος δικαιούχος έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο του φόρου, πώς θα εισπράξει το ποσό που δικαιούται;

  Απάντηση: Προφανώς στις περιπτώσεις αυτές η Α.Α.Δ.Ε. θα προβεί σε ενέργειες συμψηφισμού του δικαιούμενου ποσού με άλλες οφειλές του φορολογούμενου. • Η απόφαση για την προκαταβολή : Α.1186/2020


Από ανάρτηση του Κ.Νιφορόπουλου στο ΦΒ.


«Αρθρογραφία - Σημαντικές Επισημάνσεις»«ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

 • «Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Επιλέξιμες από 8.8.2020  οι δαπάνες για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων - Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ
 • Ωφελούμενοι :
  (α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ.
  (β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Ιδιοκτήτες οχημάτων Ε.Δ.Χ.-ΤΑΧΙ, έχοντας ή/και έχοντες το 100% της κυριότητας του οχήματος. Οι τελικοί αποδέκτες της κατηγορίας Β:
  (γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όλα τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτου νομικής μορφής και μεγέθους και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές (ημερομηνία αναφοράς 31.12.2019) και δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σε περίπτωση που επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος.

  Για το ύψος της ενίσχυσης και τις λοιπές λεπτομέρειες δείτε την σχετική απόφαση (προκήρυξη)
   
 • Η Απόφαση : ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520«Πλατφόρμες»
 «ΕΡΓΑΝΗ»

 


Για όλες τις προθεσμίες δείτε :  Υποχρεώσεις και προθεσμίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην πλατφρόμα supportemployees καθώς και σε λοιπές πλατφόρμες στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον κορωνοϊό
«Ασφαλιστικές εισφορές»«Εργασιακά»
 

 • Χορήγηση άδειας και επιδόματος ασθένειας και μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας COVID-19
 • Για εργαζόμενους, που είτε  βρίσκονταν ήδη σε άδεια ασθένειας ή μητρότητας κατά την ένταξή τους στον ειδικό μηχανισμό στήριξης και λανθασμένα ή εκ παραδρομής τέθηκαν σε αναστολή για το ίδιο χρονικό διάστημα, είτε κατέστησαν δικαιούχοι αδείας ασθενείας ή μητρότητας σε μεταγενέστερο, της ένταξής τους στον μηχανισμό, χρονικό σημείο ισχύουν τα ακόλουθα:
  Για όσο χρονικό διάστημα η περίοδος της άδειας ασθένειας ή μητρότητας συμπίπτει με την αναστολή της συμβάσεως εργασίας τους,συνεπεία της εντάξεώς τους στον ειδικό μηχανισμό στήριξης, απαιτείται τροποποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας τους . Με βάση την τροποποίηση, και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του εκάστοτε επιδόματος, η ανωτέρω κατηγορία εργαζομένων δικαιούται να λάβει άδεια και επίδομα ασθένειας ή μητρότητας. Οι εργοδότες παρέχουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό βεβαιώσεις σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο Μέρος Β της απόφασης.
  Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αρ.οικ. 16073/287/22.4.2020 (ΦΕΚ Β 1547/22.4.2020) Κοινής Απόφασης Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχουν λάβει την σε αυτήν προβλεφθείσα αποζημίωση ειδικού σκοπού, μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ασθένειας και μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, χωρίς να προχωρήσουν σε τροποποίηση της ασφαλιστικής τους ιστορίας και αυτό διότι τα ανωτέρω πρόσωπα επιδοτήθηκαν χωρίς την παράλληλη αναστολή ενεργών συμβάσεων εργασίας τους και την κάλυψη αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Η απόφαση : Φ.40021/οικ.32177/1357/2020«Μέτρα για Ναυτικούς»«Παράταση ΑΠΔ»«Δείτε επίσης»
 

 «Επανεκκίνηση - Επανακλείσιμο»

 

 

 • Νέα μέτρα και κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης
 • α) Επεκτείνεται έως την 31η Αυγούστου το μέτρο της απαγόρευσης όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, καφέ-μπαρ κλπ
  β) Γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας και από το κοινό στις υπαίθριες αγορές
  γ) Επεκτείνεται έως την 31η Αυγούστου το μέτρο του ανώτατου αριθμού συμμετεχόντων σε τελετές και δεξιώσεις
 • Η απόφαση : Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361/7.8.2020


 «ΔΕΔ - Δικαστικά»
 
«Σημαντικές φορολογικές και μη αποφάσεις»


   Σημαντική απόφαση: Νέες αντικειμενικές αξίες εντός 10 ημερών για ορισμένες περιοχές


 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση (85819 ΕΞ 2020) με την οποία ανατίθεται σε πιστοποιημένους εκτιμητές, η σύνταξη εισήγησης για τον ανακαθορισμό των τιμών εκκίνησης στις :
  -Α', Β' και ΣΤ' Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
  -Α', Β', Γ', Δ' Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
  - ΚΕ' Ζώνη του 1ου Δ.Δ. Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
  - Ε' Ζώνη Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
  - Α' Ζώνη του οικισμού Λιλαίας του Δήμου Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Α' Ζώνη του οικισμού Καρκάδος,
  - Β' Ζώνη του οικισμού Κάτω Κλείσματος, στην Α' Ζώνη του οικισμού Καλλονής και στην Α' Ζώνη του οικισμού Αετοφωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
  - ΣΤ' Ζώνη του οικισμού Τήνου και στην Α' Ζώνη του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Τήνου του Δήμου Τήνου της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  Η ανάγκη για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης προέκυψε μετά την δημοσιοποίηση πλήθους αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες ακυρώνεται η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1113/2018 απόφαση, κατά το μέρος της με το οποίο ορίστηκε η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων των ως άνω ζωνών.
  Οι εκτιμητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης. (Ημ.Δημοσίευσης στο ΦΕΚ 6-8-2020)
 • Η απόφαση : 85819 ΕΞ 2020/6.8.2020
   Σημαντική απόφαση: Οι αποφάσεις για την παράταση απόσυρσης των ταμειακών μηχανών • Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, μετά και το από 21 Ιουλίου 2020 δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ, οι αποφάσεις Α.1175/2020 "Παράταση έως 31.10.2020 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/ 2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει" και Α.1176/2020 "Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α. 1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/ 26.10.2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει"
 • Οι αποφάσεις : Α.1175/2020
  Α.1176/2020
   Σημαντική απόφαση: Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)


 • Oι προσωπικώς και αλληλεγγύως κατά νόμον ευθυνόμενοι για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών προσώπων ή οντοτήτων δύνανται να ασκήσουν την κατ' άρθρο 63 του Κ.Δ.Φ. ενδικοφανή προσφυγή κατά οποιασδήποτε πράξης ρητής ή σιωπηρής, που εκδίδεται σε βάρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας από τη Φορολογική Διοίκηση (πράξη ρητή ή σιωπηρή, που εκδίδεται ή συντελείται από 1.1.2014 και εφεξής και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο β' εδ. της παρ. 1 του άρθρου 35 και στο στ' εδ. της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ.).
 • Η απόφαση :  Ε.2128/2020
   Θέσπιση Κανονισμών Παιγνίων - Δήλωση του Υπ. Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα


   Σημαντική απόφαση: Τεχνικές τροποποιήσεις και μείωση της επιστρεπτέας προκαταβολής για ορισμένες περιπτώσεις.

   Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου και εξαιρέσεις καταβολής του


 • Το ύψος των τελών υδατοδρομίου και τις εξαιρέσεις καταβολής του υπέρ της εξυπηρέτησης της νησιωτικής Ελλάδας, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνεπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

  Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3217- 3/8/20) ορίζεται ότι για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από υδατοδρόμιο, η εταιρεία αεροσκαφών, η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου.

  Το τέλος αυτό επιβάλλεται στα εισιτήρια των επιβατών και εισπράττεται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια, είτε πρόκειται για αεροπορικές εταιρίες είτε για τα συνεργαζόμενα με αυτές τουριστικά ή ναυτικά πρακτορεία και συναφείς επιχειρήσεις.

  Απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους οι εξής:
  - Παιδιά έως πέντε (5) ετών
  - Ασθενείς και οι συνοδοί τους, των οποίων η μεταφορά πραγματοποιήθηκε από το Ε.Κ.Α.Β., τις Ένοπλες Δυνάμεις ή νόμιμα αδειοδοτημένους φορείς αεροδιακομιδής στο πλαίσιο διενέργειας εκτάκτων πτήσεων.
  - Επιβάτες που αναχωρούν με αεροσκάφος από υδατοδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης ή/και κακών καιρικών συνθηκών από άλλο από το προγραμματισμένο υδατοδρόμιο.
  - Επιβάτες, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών Σάμου, Λέσβου, Κω, Χίου και Λέρου, για δρομολόγια από και προς τους συγκεκριμένους προορισμούς.
  - Επιβάτες, μόνιμοι κάτοικοι των νησιών με μόνιμο πληθυσμό λιγότερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
  - Η πιστοποίηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου θα πραγματοποιείται με την επίδειξη της κάρτας Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) που χορηγείται στους δικαιούχους από το πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

  Για τη μη είσπραξη, τη μειωμένη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης του τέλους από τον υπόχρεο, ο Διοικητής Υ.Π.Α., δύναται με απόφασή του να επιβάλλει κατά περίπτωση, σωρευτικά ή μία από τις κάτωθι κυρώσεις:

  - Απαγόρευση της αποθαλάσσωσης αεροσκαφών της ιδίας εταιρείας, μέχρι της ολοσχερούς απόδοσης του οφειλόμενου τέλους.
  - Επιβολή προστίμου ανερχόμενου μέχρι το εικοσαπλάσιο (20πλάσιο) της αξίας του μη εισπραχθέντος ή καθυστερημένα αποδοθέντος τέλους.
  - Αποστολή οφειλών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

 • 45916/1301/2020 Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου   Σημαντική απόφαση: Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες


 • Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η ΠΟΛ.1137/2017  προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες για το έτος 2020 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2019 και του έτους 2018, αναλόγως της περίπτωσης, να τροποποιηθεί ο κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για το έτος 2019 και να προσδιοριστεί ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2020, για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
 • Η απόφαση : Α.1181/2020   Σημαντική απόφαση: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020


 • Με την εγκ. Ε. 2125/2020 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα  121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) αναφορικά με την επιβολή τέλους ταξινόμησης σε επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα.
 • Η απόφαση : Ε.2125/2020
Λοιπές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν μέσα στην εβδομάδα.


 «Λοιπές ειδήσεις»

 «Φορολογικές υποχρεώσεις Εβδομάδος»

 
Δείτε επίσης : Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

Καλή συνέχεια.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης