Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη μειωμένη προκαταβολή

8 Αύγουστος 2020
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη μειωμένη προκαταβολή
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Παραθέτουμε ορισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν στο ζήτημα της μείωση της προκαταβολής.

Ερώτηση 1. Πόσο μειώνεται η προκαταβολή για τους δικαιούχους του μέτρου;

Απάντηση: Για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:

Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019: Μείωση προκαταβολής φόρου
≥ 5% έως και 15% 30%
15,01% έως και 25% 50%
25,01% έως και 35% 70%
>35% 100%


Ερώτηση 2. Για τον υπολογισμό της μείωσης του τζίρου ποιες δηλώσεις θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και

2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.


Ερώτηση 3. Εάν υποβάλω τη δήλωση οποιασδήποτε περιόδου (Ιανουαρίου έως Μαΐου ή πρώτου τριμήνου για απλογραφικά) εκπρόθεσμα μέχρι 31.7.2020 εντάσσομαι στο μέτρο;

Ναι, αρκεί να έχει υποβληθεί και η περίοδος του Ιουνίου ή του δεύτερου τριμήνου για τα απλογραφικά εμπρόθεσμα έως 31.7.2020.


Ερώτηση 4. Εάν έχω υποβάλλει εμπρόθεσμα όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι τον Μάιο και υποβάλω εκπρόθεσμα τη δήλωση του Ιουνίου την 1.8.2020 εντάσσομαι στο μέτρο;

Απάντηση: Όχι, καθώς ή διάταξη του νόμου ορίζει ότι πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις του Α' εξαμήνου του 2020 έως την 31η Ιουλίου 2020.

Ερώτηση 5. Τι ισχύει για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ;

Απάντηση: Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).


Ερώτηση 6. Τι ισχύει για όσους φορολογούμενους μετατάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς από απαλλασσόμενο ή το αντίστροφο σε κάποια από τις περιόδους σύγκρισης (1.1.2019 έως 30.6.2020);

Απάντηση: Η προκαταβολή θα μειωθεί σε ποσοστό 50% εφόσον νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε τη χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως 30.06.2020 από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.


Ερώτηση 7. Σε ποια άλλη περίπτωση (εκτός από τη μείωση του τζίρου άνω του 35%) μειώνεται η προκαταβολή στο 100%;

Απάντηση: Σε δύο περιπτώσεις:
α) Εάν ο φορολογούμενος είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους.

Στην έννοια του τριτογενούς τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς Ζ' έως και ΙΘ' της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που ορίζονται στην υπ' αρ. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 ήτοι :


Ζ  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Η  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Θ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ι  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΒ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΙΓ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΔ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΕ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΙΖ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΙΗ  ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΘ  ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μπορείτε να δείτε εδώ όλους τους Κ.Α.Δ. αναλυτικά που ανήκουν στους παραπάνω τομείς (κωδικοποιημένους όπως ισχύουν)


β) Εάν εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.Ερώτηση 8. Τι ισχύει σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.


Ερώτηση 9. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή κατά 50% λόγω έναρξης εργασιών την τελευταία τριετία ( παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013) δικαιούνται τη μείωση της προκαταβολής του 2019;

Απάντηση: Όχι.


Ερώτηση 10. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και η προκαταβολή βεβαιώνεται στο 50% με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, δικαιούνται τη μείωση της προκαταβολής για το 2019;

Απάντηση: Όχι. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις της περ. α' του πέμπτου εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται. Το πέμπτο εδάφιο αναφέρει: «(α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους».


Ερώτηση 11. Τι ισχύει στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί δήλωση και έχει βεβαιωθεί 100% προκαταβολή;

Απάντηση: Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να υπολογιστεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020 (δείτε και σχετικό άρθρο).

Ερώτηση 12. Από πότε θα μπορεί δικαιούχος της μειωμένης προκαταβολής να προβεί σε τροποποιητική δήλωση;

Απάντηση: Η ενημέρωση του συστήματος myTAXISnet με τους νέους μειωμένους συντελεστές προκαταβολής φόρου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/8, ενώ θα υπάρξει και ειδική ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ. Την ίδια ημέρα θα αποσταλούν και τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα προς τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

Ερώτηση 13. Πως θα λειτουργήσει το μέτρο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση εισοδήματος;

Απάντηση: Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, θα μπορούν να την υποβάλουν απευθείας με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής φόρου μετά την ενημέρωση του συστήματος της ΑΑΔΕ (σ.σ. την 10η Αυγούστου).

Ερώτηση 14. Αν κάποιος δικαιούχος έχει ήδη εξοφλήσει το σύνολο του φόρου, πώς θα εισπράξει το ποσό που δικαιούται;

Απάντηση: Προφανώς στις περιπτώσεις αυτές η Α.Α.Δ.Ε. θα προβεί σε ενέργειες συμψηφισμού του δικαιούμενου ποσού με άλλες οφειλές του φορολογούμενου.


Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης