Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφαρμογή των μέτρων στήριξης των ναυτικών - Αναστολή συμβάσεων και αποζημίωση ειδικού σκοπού

5 Αύγουστος 2020
Εφαρμογή των μέτρων στήριξης των ναυτικών - Αναστολή συμβάσεων και αποζημίωση ειδικού σκοπού
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται η εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86)».

Η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο 1

1. Η χρονική διάρκεια αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών σε πλοία της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου τεσσερακοστού της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αφορά στον πρώτο μήνα εφαρμογής της ανωτέρω από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

2. Οι ναυτικοί της παραγράφου 1 της παρούσας λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€).

3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

4. Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε εργασία για λογαριασμό του πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής της Λιμενικής Αρχής.

5. Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάληψης δρομολογίων ή έναρξης εκτέλεσης πλόων, που η αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτικών των πλοίων αυτών μπορεί να περατώνεται ακόμη και προ του πλήρους δυνατού χρονικού διαστήματος της, οι ναυτικοί είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€) που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Ομοίως, σε περίπτωση που ναυτικοί, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, αποναυτολογούνται, κατόπιν αιτήσεως τους είναι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.

6. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Οίκου Ναύτου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης