Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του αρχείου νόμων του κόμβου με το νόμο 4714/2020

4 Αύγουστος 2020
Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του αρχείου νόμων του κόμβου με το νόμο 4714/2020


Μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 4714/2020, η επιστημονική ομάδα του Taxheaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε πλήθος διατάξεων άλλων νόμων, με τις απαραίτητες υποσημειώσεις αλλά και επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε άρθρο ή παράγραφο που τροποποιήθηκε.

Σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε τους συνδρομητές μας ότι το αρχείο νόμων έχει ήδη ενημερωθεί και με τους νέους νόμους 4712, 4713 και 4715 του 2020.

Τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος 4714/2020 σε άλλα νομοθετήματα, μπορείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ να τις δείτε και να τις συγκρίνετε με τις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν, αφού επισκεφθείτε την σελίδα του νόμου και στην συνέχεια επιλέξετε τον ανάλογο σύνδεσμο, όπως σχετικά φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε μαζικά όλες τις αλλαγές σε αρχείο κειμένου ή σε pdf για να τις μελετήσετε αργότερα

Αναλυτικά οι νόμοι και οι διατάξεις που τροποποιούνται με το νόμο 4714/2020:
 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
 
Άρθρο 68
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2523 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.
   
Άρθρο 13Α
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2961 Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
   
  Άρθρο 43
Άρθρο 44
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3959 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 
Άρθρο 20
Άρθρο 19
Άρθρο 50
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]
 
Άρθρο 31
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
 
Άρθρο πρώτο
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2960 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
 
Άρθρο 121
Άρθρο 123
Άρθρο 54
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις
 
Άρθρο 4
Άρθρο 9ΑΒ
Άρθρο 20
Άρθρο 21
Άρθρο 22
Άρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Άρθρο 9
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις
   
Άρθρο 5Β
 Άρθρο 67
Άρθρο 14
Άρθρο 42Α
Άρθρο 15
Άρθρο 60
Άρθρο 39
Άρθρο 72
Άρθρο 66Α
Άρθρο 66Β
   
4174/2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
 
Άρθρο 22
Άρθρο 72
Άρθρο 56Α
Άρθρο 11
Άρθρο 54Ε
Άρθρο 54ΣΤ
Άρθρο 54
Άρθρο 62
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων καi άλλες διατάξεις
 
Άρθρο 3
   
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 53
   
ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
 
 Άρθρο 29
Άρθρο 29Α
Άρθρο 35
   
Νόμος 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
   
Άρθρο 33Β
   
Νόμος 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις
   
Άρθρο 19
   
Νόμος 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών)
 
Άρθρο 184
   
Νόμος 4549/2018 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
 
Άρθρο 91Α
   
Νόμος 4551/2018 Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις.
 
Άρθρο 3
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 4
Άρθρο 8
   
Νόμος 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
 
Άρθρο 72
   
Νόμος 4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

 
Άρθρο 67 Άρθρο 66
   
ΠΝΠ11.03.2020/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.»

 
 Άρθρο 6
   
ΠΝΠ30.03.2020/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
 
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο
   
Νόμος 4690/2020 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις.
 
Aρθρο 21
Άρθρο 31
Άρθρο 18Ο νόμος αυτός περιέχει σχετικές διατάξεις με φορολογικό ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:

Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 39 του νόμου 4690/2020
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 38 του νόμου 4223/2013
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 20 του νόμου 3959/2011
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 79 του νόμου 4270/2014
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης