Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τεχνικές τροποποιήσεις και μείωση της επιστρεπτέας προκαταβολής για ορισμένες περιπτώσεις.

3 Αύγουστος 2020
Τεχνικές τροποποιήσεις και μείωση της επιστρεπτέας προκαταβολής για ορισμένες περιπτώσεις.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα ΚΥΑ (ΓΔΟΥ 193/31.7.2020) με την οποία τροποποιείται η  ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφαση «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020»

Οι τροποποιήσεις :

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 διαγράφεται.
[Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, δυνάμει της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 94/2020 (Β' 1645) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει, η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.]

2. Οι περιπτώσεις α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων και λοιπών ΜΜΕ των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των ατομικών επιχειρήσεων και λοιπών ΜΜΕ των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον ΠΔΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για ενισχύσεις προς ατομικές επιχειρήσεις και λοιπές ΜΜΕ, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής, μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).».

4. Η παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 όπως κωδικοποιείται με την παρούσα.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης