Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 27-07-2020 έως 02-08-2020

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση Εβδομάδας 27-07-2020 έως 02-08-2020Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.
Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.


«Φορολογικό και άλλοι νόμοι»


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός νόμος 4714/2020.  [Δείτε τον στο φορολογικό αρχείο του κόμβου]

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει πληθώρα φορολογικών διατάξεων, οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:
 

 • Παράταση δηλώσεων εισοδήματος [Άρθρο 97]
 • Θεσπίζεται η δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα [Άρθρο 1]
 • Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών. [Άρθρο 2 και 3]
 • Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.[Άρθρο 2]
 • Ορίζεται ειδικό καθεστώς για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών.[Άρθρο 3]
 • Εξομοιώνεται η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών με αυτή των αμειβόμενων αθλητών, όσον αφορά στη μετεγγραφή, στην ανανέωση ή στη λύση συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.[Άρθρο 4]
 • Εκπίπτουν από το εισόδημα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, κατά ποσοστό που ανέρχεται σε 100% οι κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως με το αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους.[Άρθρο 5]
 • Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται και έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.[Άρθρο 6]
 • Καταργείται, υπό τα ειδικότερα οριζόμενα, η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας.[Άρθρο 7]
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.[Άρθρο 8]
 • Αναμορφώνεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων.[Άρθρο 9]
 • Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.[Άρθρο 10]
 • Κατατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα βιβλία μουσικής.[Άρθρο 11]
 • Υπάγονται από 1.9.2020 έως και 30.06.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων. [Άρθρο 12]
 • Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με έργο την εξώδικη επίλυση των εκκρεμών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, φορολογικών διαφορών.[Άρθρο 16]
 • Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών προέγκρισης, και σε προγενέστερα φορολογικά έτη.[Άρθρο 17]
 • Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019.[Άρθρο 18]
 • Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την μετάθεση του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, καθώς και για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κλπ. [Άρθρο 19]
 • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. [Άρθρα 71 έως 83]
 • Αναστολή ΑΦΜ για παρέμβαση σε ΦΗΜ - Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ. [Άρθρο 101]
 • Νέα παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. έως 31.10.2020 για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC». [Άρθρο 103]
 • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. [Άρθρο 96]
 • Αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου - Συμπλήρωση ρυθμίσεων για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου. [Άρθρο 100]
 • Η ΑΑΔΕ θα καλύπτει τα νοσήλια των υπαλλήλων της που έχουν δεχθεί επίθεση.[Άρθρο 102]
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. [Άρθρο 124]
 • ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Στο 100% η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα από 1.7.2020 μέχρι 15.10.2020 - Νέα μέτρα στήριξης για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. [Άρθρο 122]
 • Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα.  [Άρθρο 115]
 • Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής. [Άρθρο 116]
 • Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.  [Άρθρο 142]


Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε επίσης και ο νόμος 4712/2020. [Δείτε τον στο φορολογικό αρχείο του κόμβου]

Οι σημαντικότερες διατάξεις :
 
 • Υποχρέωση αναγραφής στα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης [Σχετικό άρθρο 16]
 • Διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς φυσική παρουσία, αλλά με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.[Σχετικό άρθρο 23]
 • Θεσπίζεται η δυνατότητα σύστασης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ήτοι μέσω της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), εκτός από ειδικές περιπτώσεις κ.λπ. [Σχετικό άρθρο 23]
 • Διατάξεις που αφορούν τις εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και στις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του νόμου αυτού, καθώς και διάταξη με την οποία τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. [Σχετικό άρθρο 39].
 • Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του ν. 4399/2016 [Σχετικό άρθρο 40].
 • Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 [Σχετικό άρθρο 41].
 • Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α'77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής [Σχετικό άρθρο 44].
 • Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΕ σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020). [Σχετικό άρθρο 46 και 55].
 • Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων [Σχετικό άρθρο 47].
 • Τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς [Σχετικό άρθρο 48].
 • Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους (Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων) [Σχετικό άρθρο 49] .
 • Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας ) [Σχετικό άρθρο 53].
 • Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας -  Αυξάνεται το ύψος του προστίμου που μπορεί να επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ο.Ε.Ε. σε μέλη του σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ κ.λπ. [Σχετικό άρθρο 57].
 • Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών [Σχετικό άρθρο 67].
 • Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος [Σχετικό άρθρο 84].
 • Παράταση προθεσμιών και άρση της ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους [Σχετικό άρθρο 85].«Αποφάσεις ΔΕΔ»
 


«Σημαντικά Χρήσιμα, επισημάνσεις»
 


«Τέρμα τα πανηγύρια, υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους»
«Αποφάσεις για λοιπές απαγορεύσεις και κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύθηκαν μέσα στην εβδομάδα.»«Ενδιαφέροντα»
 

 

«Αρθρογραφία»


 
«ΕΡΓΑΝΗ και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 

 • ΕΡΓΑΝΗ: Νέες προθεσμίες και παράταση για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για αναστολές συμβάσεων και για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων
 • 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

  Ι. Για τον μήνα Ιούνιο - Β' ΦΑΣΗ ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ

  Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β'- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τον μήνα Ιούνιο και μόνο,

  -  για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β'ΦΑΣΗΣ για τον Ιούνιο, και

  -  για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β'ΦΑΣΗΣ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β' ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β' ΦΑΣΗΣ.

   

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020


  ΙΙ. Για τον μήνα Ιούλιο - Α' ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &  ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

  ΑΠΟ 1/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 4/8/2020

   
  ΙΙΙ. Για τον μήνα Ιούλιο - Β' ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
   
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/8/2020


  ΙV. Για τον μήνα Αύγουστο - Α' ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

   

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 1/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2020  2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ

  Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον Ιούνιο.

    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020 ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020


  3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ

   

  ΚΛΑΔΟΙ: Τουρισμού - Μεταφορών - Πολιτισμού - Αθλητισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') KYA καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ως άνω ΚΥΑ, ως ακολούθως:

    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 10/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/8/2020 ΑΠΟ 10/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 25/8/2020

  Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουλίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω ΚΥΑ, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

  Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά το μήνα Ιούνιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον μήνα Ιούλιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

  4. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') και της με Α.Π.: οικ.25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 967Μ46ΜΤΛΚ-9Κ1). Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 7/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2020
  Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο. 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


  Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β' 1547 και Β' 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, παρατείνεται έως και 31/8/2020.
  Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων στον πολιτισμό
 • Ποιες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού και του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
   


«Τα νέα του ΟΑΕΔ»«Τα νέα της ΑΑΔΕ»«Τα νέα της ΕΛΤΕ»«Τα νέα των φορεών»
«Σημαντικές φορολογικές και μη αποφάσεις»  Σημαντική απόφασηΔαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Κατηγορίες δαπανών - Φορολογούμενοι που απαλλάσσονται
 • Δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Υπολογισμός απαιτούμενου ποσού δαπανών - Κατηγορίες φορολογουμένων που απαλλάσσονται - Μεταφορά δαπανών σε περίπτωση κοινής δήλωσης συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης - Συνέπειες μη κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα
 • Η απόφαση : Α.1163/2020

 

   Σημαντική απόφαση: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις η επιδικασθείσα αποζημίωση που καταβάλλεται για την αποκατάσταση ζημίας εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του Δημοσίου


 • Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νέα εγκύκλιο 2116/2020 της ΑΑΔΕ και λαμβάνοντας υπόψη και το σκεπτικό της 777/1999 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, η οποία κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1054/2000, συνάγεται ότι η επιδικασθείσα αποζημίωση κατά τα άρθρα 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Η απόφαση : Ε.2116/2020


   Σημαντική απόφαση: Από 1.8.2020 το πρόγραμμα "Τουρισμός Για Όλους" - Μεγαλύτερη επιδότηση για το Καστελόριζο

 

 • Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 01.08.2020 έως 31.12.2020.
  Ειδικά για τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που θα επιλέξουν ως προορισμό το Καστελόριζο, θα επιδοτείται το 100% της διαμονής τους έως το ποσό των 60 ευρώ το άτομο ανά διανυκτέρευση.
  Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα αντλούνται επίσης μεταξύ άλλων, από τα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ του αιτούντος δικαιούχου με τον λογαριασμό πληρωμής (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου ή του συνδικαιούχου του λογαριασμού.
 • Η απόφαση : 12181/30.7.2020


 

   Φορολογικά κίνητρα ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων - Οι νέες διατάξεις του ΚΦΕ

 

 • Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4704/2020 περί κινήτρων για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών
  Ειδικότερα με τη νέα παράγραφο 1 του άρθρου 71Ε ορίζεται ότι από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 ή αποτελεί επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, αφαιρείται το τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.
 • Η απόφαση : Ε.2117/2020

 

   Σημαντική απόφαση: Αναδρομικά συνταξιούχων 2013: Νέες οδηγίες από την ΑΑΔΕ - Τι ισχύει για τις υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές

 

 • Με την εγκ. Ε. 2115/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4174/2013 σχετικά με τις πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου που εκδόθηκαν εντός του 2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούσαν αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις που εισπράχθηκαν το έτος 2013.
  Σημείωση : Σχετικά με τις προθεσμίες των διατάξεων  των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). δημοσιεύθηκε νέα απόφαση (όπως προέβλεπε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο) : Α.1182/2020  
 • Η απόφαση : Ε.2115/2020

 

   Τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης - Γνωμοδότηση ΝΣΚ 220/2019

 

 • Α) Επί του πρώτου ερωτήματος κρίθηκε ομόφωνα ότι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιη, από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, αναστολή μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, δεν έχει ως έννομη συνέπεια την άρση των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος της οφειλέτιδας επιχείρησης, σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, ούτε βέβαια πριν από την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση, καθόσον η ρηθείσα αυτοδίκαιη αναστολή δεν καταλαμβάνει τις παραπάνω κατασχέσεις, αφού από και με την επίδοση του κατασχετηρίου επέρχεται από το νόμο αναγκαστική εκχώρηση των απαιτήσεων που κατασχέθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καθίσταται δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών.
  Επί του δεύτερου ερωτήματος κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 για την υπαγωγή της οφειλέτριας εταιρείας στην προβλεπόμενη από το άρθρο 68 του νόμου αυτού, διαδικασία ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 Κ.Ε.Δ.Ε. σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, αλλά ούτε και την αναστολή εκείνων που το αντικείμενό τους είναι μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις, απορρέουσες από την παραγωγό αιτία (βασική έννομη σχέση), εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού τους από την περιουσία του οφειλέτη και επομένως, τα πιστωτικά ιδρύματα στα χέρια των οποίων επιβλήθηκαν αναγκαστικές καταχέσεις για μελλοντικές απαιτήσεις που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης, οφείλουν να αποδώσουν τις απαιτήσεις αυτές στον δανειστή -Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει καταστεί εκδοχέας τούτων.
 • Η απόφαση : Ε.2118/2020


 

   Οδηγίες προς το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης εξάλειψης φαινομένων συνωστισμού στους χώρους των τελωνειακών αρχών.

 

 • Εν όψει της σχεδιαζόμενης λειτουργίας του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου πύλης στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, καθίσταται απαραίτητη η προσκόμιση του εκτυπωμένου Σ.Ε.Ε. αντί του μηνύματος ΙΕ529 στο Γ΄ τελωνείο Πειραιά όταν αυτό λειτουργεί ως τελωνείο εξόδου, διότι το ΙΕ529 δεν περιλαμβάνει τον barcode που επιτρέπει την αυτόματη καταχώριση του MRN της διασάφησης εξαγωγής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθυστέρηση στην πύλη εισόδου λόγω της ανάγκης χειροκίνητης καταχώρισής του.
  Ως εκ τούτου, από τη λήψη της παρούσας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου Τελωνείο εξόδου είναι το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά παύει να ισχύει η εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ529 “Απελευθέρωση προς εξαγωγή” από τον εξαγωγέα/διασαφιστή ως άδεια παράδοσης που αντικαθιστά την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε..
 • Η απόφαση : Ε.2119/2020


 

   Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1723/179088/03¬07-2020 (Β'2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β'2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β'2950) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης.
  

   Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας
 

 

   myData: Διευκρινίσεις για τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων - Εφαρμογή της Α 1035/2020

 
«Λοιπές αποφάσεις»«Χρηματιστήριο - Λοιπά οικονομικά»«Λοιπές ειδήσεις»

 
«Υποχρεώσεις εβδομάδος»

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2020

Καλή συνέχεια σε όλους. 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης