Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο ΦΕΚ ο φορολογικός νόμος 4714/2020 με την παράταση των δηλώσεων - Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις

1 Αύγουστος 2020
Στο ΦΕΚ ο φορολογικός νόμος 4714/2020 με την παράταση των δηλώσεων - Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος   4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει πληθώρα φορολογικών διατάξεων. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

 • Παράταση δηλώσεων εισοδήματος [Άρθρο 97]
 • Θεσπίζεται η δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα [Άρθρο 1]
 • Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών. [Άρθρο 2 και 3]
 • Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.[Άρθρο 2]
 • Ορίζεται ειδικό καθεστώς για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών.[Άρθρο 3]
 • Εξομοιώνεται η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών με αυτή των αμειβόμενων αθλητών, όσον αφορά στη μετεγγραφή, στην ανανέωση ή στη λύση συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.[Άρθρο 4]
 • Εκπίπτουν από το εισόδημα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, κατά ποσοστό που ανέρχεται σε 100% οι κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως με το αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους.[Άρθρο 5]
 • Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται και έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.[Άρθρο 6]
 • Καταργείται, υπό τα ειδικότερα οριζόμενα, η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας.[Άρθρο 7]
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.[Άρθρο 8]
 • Αναμορφώνεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων.[Άρθρο 9]
 • Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.[Άρθρο 10]
 • Κατατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα βιβλία μουσικής.[Άρθρο 11]
 • Υπάγονται από 1.9.2020 έως και 30.06.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων. [Άρθρο 12]
 • Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με έργο την εξώδικη επίλυση των εκκρεμών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, φορολογικών διαφορών.[Άρθρο 16]
 • Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών προέγκρισης, και σε προγενέστερα φορολογικά έτη.[Άρθρο 17]
 • Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019.[Άρθρο 18]
 • Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την μετάθεση του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, καθώς και για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κλπ. [Άρθρο 19]
 • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. [Άρθρα 71 έως 83]
 • Αναστολή ΑΦΜ για παρέμβαση σε ΦΗΜ - Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ. [Άρθρο 101]
 • Νέα παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. έως 31.10.2020 για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC». [Άρθρο 103]
 • Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. [Άρθρο 96]
 • Αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου - Συμπλήρωση ρυθμίσεων για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου. [Άρθρο 100]
 • Η ΑΑΔΕ θα καλύπτει τα νοσήλια των υπαλλήλων της που έχουν δεχθεί επίθεση.[Άρθρο 102]
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. [Άρθρο 124]
 • ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Στο 100% η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα από 1.7.2020 μέχρι 15.10.2020 - Νέα μέτρα στήριξης για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. [Άρθρο 122]
 • Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα.  [Άρθρο 115]
 • Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής. [Άρθρο 116]
 • Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων - Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.  [Άρθρο 142]Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης