Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η τροπολογια για τα αναδρομικά των συνταξιουχων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ

Η τροπολογια για τα αναδρομικά των συνταξιουχων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ


Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση
Επί του άρθρου......

Με τις υπ' αρ. ΣτΕ 1439/2020,ΣτΕ 1440/2020,ΣτΕ 1441/2020,ΣτΕ 1442/2020 και ΣτΕ 1443/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, καθώς και με τις προγενέστερες υπ' αρ. ΣτΕ 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις του ως άνω Δικαστηρίου, κρίθηκε η συνταγματικότητα διατάξεων των νόμων 4051/2012 (Α' 40) και 4093/2012 (Α' 222).

Με την παρούσα ρύθμιση, συμφώνως με τα κριθέντα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μας, καταβάλλονται ποσά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, προς αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τους παραπάνω νόμους και αίρεται με τον τρόπο αυτό το σωρευτικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μειώσεων και περικοπών στο βιοτικό επίπεδο των θιγομένων. Με την καταβολή των άνω σημαντικών ποσών, η οποία αφορά το σύνολο των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κυρίων και επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α' 85), αποσβέννυνται. Απώτατο χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιστροφής των ανωτέρω ποσών ορίζεται το εξάμηνο από της δημοσιεύσεως της παρούσας ρυθμίσεως, για δε τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες της καταβολής παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση. Περαιτέρω, διασφαλίζεται η ακώλυτη πρόοδος των εκκρεμών δικών, αναφορικά με αξιώσεις για την καταβολή ποσών πέραν των δια της παρούσας ρυθμίσεως καταβαλλόμενων.

Η ανωτέρω ρύθμιση εμφορείται από τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος), οι οποίες επιτάσσουν να κατανέμεται εξ ίσου το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ όλων των πολιτών, καθώς και από την αρχή της αναλογικότητας και εξυπηρετεί τη δίκαιη εξισορρόπηση τόσο των συμφερόντων της παραπάνω κατηγορίας πολιτών, όσο και του συνόλου του πληθυσμού της Χώρας, το οποίο υφίσταται ήδη τις συνέπειες της απρόβλεπτης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Αποτελεί κοινό τόπο ότι για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται πρωτόγνωρα σε ύψος οικονομικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας, με αβέβαιο, μάλιστα, χρονικό ορίζοντα, που επιβαρύνουν σημαντικά τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας.

Ειδικότερα, στον Προϋπολογισμό του 2020 προβλεπόταν ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά 2,8% για το τρέχον έτος, πρωτογενές πλεόνασμα σύμφωνα με τους στόχους της ενισχυμένης εποπτείας 3,58% και χρέος γενικής κυβέρνησης 167% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ύφεση 9% για την Ελληνική Οικονομία κατά το τρέχον έτος. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαΐου 2020, προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται το χρέος να ανέλθει σε 196,4% του ΑΕΠ. Στα ανωτέρω δεν έχουν ληφθεί υπόψη επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας που ελήφθησαν εκ των υστέρων, ούτε το δημοσιονομικό κόστος της παρούσας ρύθμισης.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι εν όψει και της γενικότερης υποχρέωσης του νομοθέτη για «προγραμματισμό και συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης» (άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος), η Πολιτεία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της, πέραν της παρούσας αποκαταστατικής ρυθμίσεως για την ευάλωτη κατηγορία των συνταξιούχων της χώρας, λαμβάνει υποστηρικτικά μέτρα τόσο για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς πανδημίας, όσο και για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών και αμυντικών αναγκών.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020


Προτεινόμενη διάταξη


Άρθρο.........
Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

1.  Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 ν. 4051/2012 (Α' 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α' 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι την δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α' 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάμει των ν. 4051/2012 και 4093/2012, αποσβέννυνται.

4. Η ρύθμιση της παρ. 3 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020

Αριθμ.203/15/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.    Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.1 ν.4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ.1 του ν.4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν.43 87/2016. καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2.    Με κ.υ.α. ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου.

3.    Με την καταβολή των ανωτέρω ποσών αποσβέννυνται οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμόιν κοινωνικής ασφάλισης, για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κυρίων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτιόν Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως τη δημοσίευση του ν.4387/2016, δυνάμει των ν.4051/2012 και 4093/2012 Η ρύθμιση αυτή δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς, ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις, που υπερβαίνουν το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται. σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την άτοκη καταβολή ποσών, που αντιστοιχούν σε περικοπές-μειώσεις κύριων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εφάπαξ δαπάνη ύψους 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την άτοκη καταβολή ποσών, που αντιστοιχούν σε περικοπές-μειώσεις κύριων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα.

Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020


ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Γενική Αξιολόγηση
1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη τροπολογία.

Με την παρούσα ρύθμιση, συμφώνως με τα κριθέντα με τις υπ' αρ. 1439/2020, 1440/2020, 1441/2020,1442/2020,1443/2020 και τις προγενέστερες υπ' αρ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου μας, καταβάλλονται ποσά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, προς αποκατάσταση των μειώσεων, που επιβλήθηκαν με τους παραπάνω νόμους, και αίρεται -με τον τρόπο αυτό- το σωρευτικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μειώσεων και περικοπών στο βιοτικό επίπεδο των θιγομένων.

1.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα.

Η παρούσα ρύθμιση εμφορείται από τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος), οι οποίες επιτάσσουν να κατανέμεται εξ ίσου το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ όλων των πολιτών, καθώς και από την αρχή της αναλογικότητας, και εξυπηρετεί τη

δίκαιη εξισορρόπηση τόσο των συμφερόντων της παραπάνω κατηγορίας πολιτών, όσο και του συνόλου του πληθυσμού της Χώρας, το οποίο υφίσταταί ήδη τις συνέπειες της απρόβλεπτης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με την καταβολή των άνω σημαντικών ποσών, η οποία αφορά το σύνολο των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κυρίων και επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α' 85), αποσβέννυνται. Απώτατο χρονικό σημείο ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιστροφής των ανωτέρω ποσών ορίζεται το εξάμηνο από της δημοσιεύσεως της παρούσας ρυθμίσεως, για δε τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες της καταβολής παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση. Περαιτέρω, διασφαλίζεται η ακώλυτη πρόοδος των εκκρεμών δικών, αναφορικά με αξιώσεις για την καταβολή ποσών πέραν των -δια της παρούσας ρυθμίσεως- καταβαλλόμενων.
1.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη τροπολογία.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα τροπολογία, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, υπηρετώντας την ανάγκη της ασφάλειας δικαίου για ευρύτατο αριθμό προσώπων, που ανήκει μάλιστα σε μια ιδιαζόντως ευάλωτη κατηγορία συμπολιτών μας, ικανοποιώντας συνάμα το κοινό περί δικαίου αίσθημα, δια της συμμορφώσεως στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

1.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η προτεινόμενη ρύθμιση διαπνέεται από τη γενικότερη υποχρέωση του νομοθέτη για «προγραμματισμό και συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης» (άρθρο 106 παρ. 1 του Συντάγματος), καθώς, η Πολιτεία, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της, πέραν της παρούσας αποκαταστατικής ρυθμίσεως για την ευάλωτη κατηγορία των συνταξιούχων της Χώρας, λαμβάνει υποστηρικτικά μέτρα τόσο για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς πανδημίας, όσο και για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών και αμυντικών αναγκών. Αποτελεί κοινό τόπο, ότι για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται πρωτόγνωρα σε ύψος οικονομικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας, με αβέβαιο, μάλιστα, χρονικό ορίζοντα, που επιβαρύνουν σημαντικά τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας.

Ειδικότερα, στον Προϋπολογισμό του 2020 προβλεπόταν ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά 2,8% για το τρέχον έτος, πρωτογενές πλεόνασμα σύμφωνα με τους στόχους της ενισχυμένης εποπτείας 3,58% και χρέος γενικής κυβέρνησης 167% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ύφεση 9% για την Ελληνική Οικονομία κατά το τρέχον έτος. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μάίου 2020, προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται το χρέος να ανέλθει σε 196,4% του ΑΕΠ. Στα ανωτέρω δεν έχουν ληφθεί
-ΙΌ-υπόψη επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας που ελήφθησαν εκ των υστέρων, ούτε το δημοσιονομικό κόστος της παρούσας ρύθμισης.

Ως εκ τούτων, η παρούσα ρύθμιση, με απόλυτο σεβασμό στις Συνταγματικές διατάξεις, στηρίζει την ευάλωτη κατηγορία των συνταξιούχων συμπολιτών μας, με σεβασμό στο σύνολο των πολιτών της Χώρας μας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

1.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που 0α είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης».

Αρμόδιες υπηρεσίες:

α) Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής,

β) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Διαφάνεια και Διαβούλευση

2.1.  Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενο μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

2.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη» χωριστά.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «www.opengov.gr».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης