Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΠΑ - Προσφυγή τράπεζας κατά της απόρριψης της αίτησής της για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Ελληνικού Δημοσίου λόγω ύπαρξης ενεχύρου. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων

ΔΠΑ - Προσφυγή τράπεζας κατά της απόρριψης της αίτησής της για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Ελληνικού Δημοσίου λόγω ύπαρξης ενεχύρου. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων

Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 8343/2020, 28ο Τμήμα

Παροχή εγγύησης, κατ’ άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 2322/1995, από το Ελληνικό Δημόσιο για δάνεια που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα σε κτηνο-πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.


Με την κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2322/1995 παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα προς ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων γεννάται παρεπόμενη ενοχή, η φύση της οποίας καθορίζεται βάσει της κύριας έννομης σχέσης, της σχέσης, δηλαδή, στο πλαίσιο της οποίας γεννήθηκε η κύρια οφειλή, προς εξασφάλιση της οποίας χορηγείται η εγγύηση. Ως εκ τούτου, εφόσον η κύρια έννομη σχέση του δανείου, για το οποίο ζητήθηκε από τη δανειοδοτηθείσα, στην προκείμενη περίπτωση, επιχείρηση η παροχή της εγγύησης του Δημοσίου, διέπεται καθ’ ολοκληρίαν από το ιδιωτικό δίκαιο, η υπό κρίση διαφορά που γεννήθηκε με την άρνηση του καθ’ ου Δημοσίου, για κατάπτωση της παρασχεθείσας από το ίδιο εγγύησης, συνιστά, ενόψει του παρεπομένου χαρακτήρα της σύμβασης εγγύησης, ιδιωτική διαφορά, η επίλυση της οποίας ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια κατ’ άρθρο 94 παρ. 2 του Συντάγματος. Απορρίπτει την προσφυγή λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης