Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία με φορολογικές διατάξεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Τροπολογία με φορολογικές διατάξεις στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό


Τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του υπ. Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών».


Με την τροπολογία ρυθμίζεται σειρά θεμάτων τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά :

- Νέα παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. έως 31.10.2020 για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

- Αυστηρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου - Η ΑΑΔΕ θα καλύπτει τα νοσήλια των υπαλλήλων της που έχουν δεχθεί επίθεση.


- Αναστολή ΑΦΜ για παρέμβαση σε ΦΗΜ - Αυστηροποιούνται τα πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ

- Παράταση των δηλώσεων

-
Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018


Ακολουθεί  το πλήρες κείμενο της τροπολογίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»


ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς τη Βουλή
Επί του άρθρου 1

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται ισόβια μηνιαία τιμητική παροχή στους στρατεύσιμους που συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974. Ειδικότερα, ως ελάχιστη ανταμοιβή για την προσφορά των Ελλήνων οπλιτών που κατά τη διάρκεια της θητείας τους συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, υπηρετώντας στη Ζώνη Πρόσω, προβλέπεται η χορήγηση από 1ης.8.2020 ισόβιας μηνιαίας τιμητικής παροχής ποσού διακοσίων (200) ευρώ. Η παροχή αυτή χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αποδεικνύειτην προαναφερόμενη συμμετοχή, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Αυτή η ελάχιστη τιμητική προσωπική παροχή είναι επιβεβλημένο να απαλλάσσεται από τη φορολόγηση συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ή από οποιαδήποτε άλλη κράτηση. Επιπλέον, αυτή ή παροχή δεν κατάσχεται καί δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα χρηματοδοτικά ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επί του άρθρου 2

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απολύτως αναγκαία για την μη περαιτέρω επιβάρυνση των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, με τον ΕΝΦΙΑ ακινήτων που ευρισκονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Επί του άρθρου 3

Με τις προτεινόμενες διατάξεις λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων ρυθμίζεται εκ νέου ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019, καθώς και η καταβολή των δόσεων με δυνατότητα έκπτωσης στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής του φόρου.

Επί του άρθρου 4

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των επιπτώσεων των μέτρων που ελήφθησαν γιατην ανάσχεσή της, ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2020 επιβαρύνθηκε με δαπάνες που δεν είχαν ούτε μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την κατάρτισή του. Λόγω της απρόβλεπτης αυτής κατάστασης, ενδέχεται να απαιτηθεί, κατ' εξαίρεση για το έτος 2020, η υπέρβαση του ανώτατου ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) του επόμενου έτους, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη όλων των νέων έργων που απαιτήθηκαν και απαιτούνται για την αντιμετώπιση της εν λόγω κρίσης.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να αυξάνεται, ειδικά για τον ΠΔΕ του 2020, το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του έτους 2021 και να ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των εγκεκριμένων πιστώσεων αυτού, αλλά πάντως όχι μεγαλύτερο του 50% αυτών.

Επί του άρθρου 5

Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνεται εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 2020 η δυνατότητα μεταβίβασης πιστώσεων προς τους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικό ένταλμα πέραν του πρώτου πενταμήνου του έτους και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προκείμένου να καλυφθούν πλήρως οι έκτακτες και άμεσες δαπάνες προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών που προκύπτουν και σχετίζονται με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την αποτροπή της διασποράς του.

Επί του άρθρου 6

Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα περιστατικά άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής βλάβης τους, αλλά και τον επικείμενο κίνδυνο για τη ζωή τους προβλέπεται με τις προτεινόμενες διατάξεις η επιβολή πρόσθετων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων διάπραξης των ανωτέρω πράξεων και των φορολογουμένων, εφόσον αυτοί είναι διαφορετικά πρόσωπα από τον υπαίτιο. Επιπλέον, προτείνονται διατάξεις για την αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης (ενημέρωσης) των λογιστικών βιβλίων, μη διαφύλαξης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ΦΗΜ, καθώς και έκδοσης στοιχείων από ΦΗΜ, που λειτουργούν είτε χωρίς τις εγκεκριμένες προδιαγραφές είτε κατόπιν παραβίασής τους, με οποιοδήποτε τρόπο, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την παραβατική συμπεριφορά που παρατηρείται από πλήθος οντοτήτων κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

Ειδικότερα με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται το άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, ως εξής:

Με την παρ. 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, καθώς διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του. Με την παρ. 2 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μέχρι ένα (1) μήνα, όπως ίσχυε έως σήμερα. Περαιτέρω, στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου με απειλή χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ή ασκείται βία που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σωρευτικά διοικητικές κυρώσεις ειδικού χρηματικού προστίμου και αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται τόσο σε βάρος του υπαίτιου διάπραξης των ανωτέρω πράξεων, όσο και του φορολογούμενου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, καθώς και του νομίμου εκπροσώπου αυτών, εάν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον ως άνω υπαίτιο. Για την επιβολή και επιμέτρηση των κυρώσεων αυτών λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και ιδίως οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται βία ή ασκείται απειλή, η τυχόν πρόκληση και η βαρύτητα της σωματικής βλάβης ή η πρόκληση κινδύνου ζωής ή το ενδεχόμενο πρόκλησης αυτών από τον υπαίτιο, η συμπεριφορά του φορολογουμένου, εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπαίτιο τέλεσης των πράξεων, και ιδίως η προσπάθειά του να αποτρέψειτην τέλεση των ανωτέρω πράξεων, καθώς και η μετέπειτα συμπεριφορά του υπαίτιου και ιδίως η αυτόβουλη εμφάνισή του στις αρμόδιες αρχές εντός των επομένων σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση των ανωτέρω πράξεων. Οι ως άνω ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να περιοριστούν τα βίαια περιστατικά κατά των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχων και εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα οποία παρατηρούνται με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης γ) της παρ. 3 εισάγεται περίπτωση αναστολής της λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ως εξής: ΐ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες, Η) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής του εγκατάστασης από τρεις (3) έως είκοσι (24) μήνες.

Για την επιμέτρηση των κυρώσεων της παρούσας περίπτωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η έκταση των παραβάσεων που διαπιστώνονται, ο τρόπος και οι συνθήκες τέλεσης των παραβάσεων αυτών και η συνεργασία του ελεγχόμενου φορολογούμενου με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

Οι ως άνω ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο επιβολής αυστηρότερων προστίμων στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νέου άρθρου προβλέπεται ότι οι κυρώσεις της παρ. 3, καθώς και οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 συνιστούν ανεξάρτητες κυρώσεις καί επιβάλλονται αυτοτελώς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

Τέλος, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο επιδίδεται σημείωμα διαπιστώσεων με κλήση προς ακρόαση για την υποβολή απόψεων εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι, τα οριζόμενα στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου που διενεργείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Αναλογικά, με πράξεις του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών αναστέλλεται η

λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επιπλέον, ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση γ)τηςπαρ. 8του άρθρου 13Ατου ν. 2523/1997 και πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής προστίθεται περίπτωση δ) ενώ, τέλος, αναθεωρείται αντιστοίχως προς τα προαναφερόμενα η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των διοικητικών πράξεων ελέγχου και επιβολής των μέτρων από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καί προστίθεται νέα εξουσιοδότηση για έκδοση των αντίστοιχων πράξεων από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των παραπάνω διατάξεων.


Επί του άρθρου 7

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013, με δεδομένο ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) ή όταν έχει εγγράφει στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προστίθενται νέα άρθρα 54Ε και 54ΣΤ στο ν. 4174/2013, με τα οποία αυστηροποιούνται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, καθώς και παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργίας των ΦΗΜ, όπως επίσης έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ειδικότερα με το νέο άρθρο 54 Ε ορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1α συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της «μη τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων)» και η έννοια της «μη ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Περαιτέρω, το πρόστιμο της μη ενημέρωσης, ήτοι της μη τήρησης λογιστικών βιβλίων γίνεται πιο αυστηρό για τις υπόχρεες οντότητες, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιούν (απλογραφικό, διπλογραφικό).

Επιπλέον, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, η έννοια της «μη επίδειξης» των λογιστικών βιβλίων εξισώνεται με την έννοια της «μη τήρησης» αυτών και επιβάλλεται το ίδιο πρόστιμο. Περαιτέρω, για τους σκοπούς του παρόντος, η περίπτωση της «μη επίδειξης» των λογιστικών βιβλίων τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνει και την περίπτωση της «μη διαφύλαξης» αυτών. Δεν ισχύει το ίδιο σε περίπτωση μη διαφύλαξης των λογιστικών στοιχείων για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, ήτοι επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Επισημαίνεται δε ότι το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή μη ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των υπόχρεων οντοτήτων, με σκοπό την αποφυγή επιβολής αυστηρότερου προστίμου στις περιπτώσεις που είναι δυνατός ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων ανεξάρτητα αν, λ.χ., εκκρεμεί η καταχώριση παραστατικών μετά από το πέρας της προθεσμίας που ορίζεται για την ενημέρωση των βιβλίων, τα οποία εν τέλει προσκομίζονται στις ελεγκτικές αρχές μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 ή
-Η-αν τηρείται διαφορετικό (κατώτερης κατηγορίας) από το οριζόμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014), λογιστικό σύστημα.

Με την παράγραφο 1β επιτυγχάνεται η επιβολή αυστηρότερου προστίμου και στην περίπτωση της μη διαφύλαξης των ΦΗΜ, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς που έχει παρατηρηθεί από πλήθος οντοτήτων που επικαλούνται την απώλεια των υπόψη αρχείων που διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλεσμα τη μη καταχώριση ή και την ανακριβή καταχώριση των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρήση ΦΗΜ στα λογιστικά βιβλία των υπόχρεων οντοτήτων. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης διάταξης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι το πρόστιμο είναι αυτοτελές και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος (χρήση) στο οποίο έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της παραγράφου 1, το πρόστιμο του παρόντος μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το ποσό του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού υπολείπεται του 50% του προστίμου του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση δε αυτή το εν λόγω πρόστιμο μειώνεται κατά ποσό που ισούται με το άθροισμα του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

Με το νέο άρθρο 54Ε ρυθμίζεται η περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των ΦΗΜ, καθώς και η έκδοση στοιχείων πωλήσεων χωρίς τη χρήση ΦΗΜ ή από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές και θεσπίζονται αυστηρότερα πρόστιμα στην περίπτωση παραβίασης της λειτουργίας των ΦΗΜ, ανάλογα με τον υπαίτιο της παράβασης.

Λόγω της εισαγωγής του νέου άρθρου καταργούνται η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 καθώς και η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, με δεδομένο ότι η παράβαση και το πρόστιμο που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται πλέον στο νέο άρθρο 54Ε. Για τον ίδιο λόγο τροποποιείται η περίπτωση ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Επιπλέον, η περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται και ορίζεται ότι τα πρόστιμα της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54 Ε επιβάλλονται και στην περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο ΦΗΜ, καθώς και στην περίπτωση έκδοσης δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών-Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 με την προσθήκη νέου εδαφίου. Ειδικότερα, η εφαρμογή του νέου άρθρου δεν θίγει την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις παράβασης της περίπτωσης η) της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως τις ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις της μη τήρησης των βιβλίων, εφόσον προσκομίζονται τα στοιχεία μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 ή της τήρησης διαφορετικού (κατώτερης κατηγορίας) λογιστικού συστήματος από το οριζόμενο με τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014) με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση της οντότητας με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αυτής, καθώς και της μη διαφύλαξης των στοιχείων.


Επί του άρθρου 8

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1α του παρόντος άρθρου εξασφαλίζεται από την 1 Ιουλίου 2020 στους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίοι υφίστανται σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας, στο μέτρο που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από ιδιωτικό φορέα ασφάλισης με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο. Επίσης, με την περ. β) παρέχεται ειδική πρόβλεψη για τους δόκιμους υπαλλήλους, δεδομένου ότι αυτοί δεν δικαιούνται αναρρωτικής άδειας πριντην πάροδο του εξαμήνου από τον διορισμό τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο προβλέπεται ότι σε περίπτωση που υποστούν σωματική βλάβη, λόγω επίθεσης σε βάρος τους, κατά τη διάρκεια καί εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, η Αρχή αναλαμβάνει την κάλυψη των μηνιαίων αποδοχών τους μέχρι να συμπληρωθεί η απαιτούμενη πραγματική δημόσια υπηρεσία των έξι (6) μηνών για να θεμελιωθεί το δικαίωμα της αναρρωτικής άδειας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Παράλληλα παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους καθ' ύλην συναρμόδιους Υπουργούς μετά από εισήγηση του Διοικητή της Αρχής να προσδιορίσουν με απόφασή τους τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης.
Επί του άρθρου 9

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται το θέμα της αναστολής καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 2859/2000 (Α' 248) μέσω της μετάθεσης της προθεσμίας της αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ μέχρι 31.10.2020, υπό προϋποθέσεις, για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν τις οικονομικές επιπτώσεις οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α..

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1.Με το άρθρο 2 της προτεινόμενης τροπολογίας αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α' 287) που έχει ως εξής:

«7. Ειδικά για τα έτη 2018 και 2019 απαλλάσσονται τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2019, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018 και 2019 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.»

2.Με την παρ. 1 του άρθρου 6 της προτεινόμενης τροπολογίας αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 που έχει ως εξής:

«Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης»

3.Με την παρ. 2 του άρθρου 6 της προτεινόμενης τροπολογίας αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 13 Ατού ν.2523/1997 που έχει ως εξής:

«3. Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν φορολογικό έλεγχο αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι ένα (1) μήνα.

Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Ιλα την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο επιδίδεται σημείωμα διαπιστώσεων μετά αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου με κλήση προς ακρόαση για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών.»

4.Με την παρ. 4 του άρθρου 6 της προτεινόμενης τροπολογίας αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 13 Α του ν.2523/1997 που έχει ως εξής:

«8. Σε κατηγορίες υπόχρεων μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζομένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής: α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 (Α' 170).»

5.Με την παρ. 1 του άρθρου 7 της προτεινόμενης τροπολογίας αντικαθίσταται η περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4174/2013 (Α' 170) που έχει ως εξής:

«4. α. Η Φορολογική Διοίκηση δύναταινα αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανταί αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»

6.Με την παρ. 4 του άρθρου 7 της προτεινόμενης τροπολογίας καταργούνται η περ. ι' της παρ. 1 και η περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013(Α' 170) που έχουν ως εξής:

«ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,»

«ζ) πέντε, δέκα, και είκοσι χιλιάδες (5.000, 10.000, 20.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περίπτωσης ι' της παραγράφου 1, κατά περίπτωση και ως εξής: πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περίπτωση που υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα».

7.Με την παρ. 5 του άρθρου 7 της προτεινόμενης τροπολογίας τροποποιείται η περ. ια' της παρ.

1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α' 170) που έχει ως εξής:

« ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό

ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,»

8.Με την παρ. 6 του άρθρου 7 της προτεινόμενης τροπολογίας αντικαθίσταται η περ. στ' της παρ.

2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α' 170) που έχει ως εξής:

«στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περιπτώσεων ια' και ιβ' της παραγράφου 1,»

9.Με την παρ. 7 του άρθρου 7 της προτεινόμενης τροπολογίας τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 62 του ν.4174/2013 (Α' 170) που έχει ως εξής:

«7. Τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση που οι σχετικές παραβάσεις διαπιστωθούν κατόπιν ελέγχου. Το πρόστιμο του άρθρου 58 δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58Α και 59.»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 1

Ισόβια τιμητική παροχή στους 'Ελληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964,1967 και 1974

1. Στους οπλίτες, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (Α' 211), χορηγείται από 1ης.8.2020 μηνιαία τιμητική ισόβια παροχή ποσού διακοσίων ευρώ (200€).

2. Το δικαίωμα της παροχής της παρ. 1 διαπιστώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία δίδεται εντολή πληρωμής αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι διαδικασίες καταβολής της παροχής της παρ. 1 με μόνη προϋπόθεση την προσκόμιση του πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβολής και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της.

3. Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 2
Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4223/2013 - Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24Πς Ιουλίου 2018

Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. ΓLa τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου. ».

Άρθρο 3
Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«46. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31π Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη η μέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»

Άρθρο 4
Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΔΕ

Ειδικά για τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του έτους 2020, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του επόμενου έτους, που προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4270/2014 (Α' 143), μπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2020.

Άρθρο 5
Μεταβίβαση πιστώσεων προς τους δευτερεύοντες διατάκτες

Εξαιρετικά για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, η μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικό ένταλμα προς τους δευτερεύοντες διατάκτες, σύμφωνα με την περ. δ) του άρθρου 4 της υπ' αρ. 75555/289/6.7.2017 (Β1 2336) κοινής υπουργικής απόφασης, για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και την αποτροπή της διασποράς του, παρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13Α του ν.2523/1997 - Συμπλήρωση ρυθμίσεων για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου

1. Ο τίτλος του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 (Α' 179) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«3 α) Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι ένα (1) μήνα, β) Στις περιπτώσεις:

βα) απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή

ββ) χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επιβάλλονται σωρευτικά οι κατωτέρω κυρώσεις:

ί) ειδικό πρόστιμο, από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων. Εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον φορολογούμενο, φυσικό πρόσωπο, για την καταβολή του ειδικού προστίμου ευθύνεται αλληλέγγυα και ο κατά τα ανωτέρω φορολογούμενος, εκτός εάν αποδείξει ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον υπαίτιο και ότι ενήργησε για την αποτροπή τέλεσης των πράξεων αυτών. Εάν ο φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ευθύνονται αλληλεγγύως με τον υπαίτιο διάπραξης των πράξεων για την καταβολή του ειδικού προστίμου, με τις προϋποθέσεις κατά περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, και το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα, καθώς και τα πρόσωπα, τα οποία κατά τον χρόνο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων είχαν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α' 170). Σε περίπτωση επιβολής του ειδικού προστίμου της παρούσας δεν επιβάλλεται το πρόστιμο που προ βλέπεται στη περ. ε'της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 που αφορά στην παράβαση της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόμου αυτού. ϋ) αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαίτιου της διάπραξηςτων ανωτέρω πράξεων, από δύο (2) μήνες έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας από έξι (6) μήνες και έως τρία (3) έτη. Ως υποτροπή νοείται η εκ νέου διάπραξη εντός πέντε (5) ετών οποιοσδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις υποπερ. βα) και ββ) μετά από την επιβολή της κύρωσης της αναστολής λειτουργίας στο παρόν στοιχείο. Οι κυρώσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος στοιχείου επιβάλλονται και για την εγκατάσταση του ελεγχομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στους οποίους αφορά η εκτέλεση της υπηρεσίας του υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφόσον ο υπαίτιος διάπραξηςτων ανωτέρω πράξεων είναι διαφορετικό πρόσωπο, εκτός εάν ο ελεγχόμενος αποδείξει ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον υπαίτιο και ότι ενήργησε για την αποτροπή τέλεσης των πράξεων αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να καθορίζονται κατηγορίες υπαιτίων και φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που εξαιρούνται από την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τέσσερα προηγούμενα εδάφια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας.

Για την επιβολή και επιμέτρηση των κυρώσεων της παρούσας λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, και ιδίως οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται βία ή ασκείται απειλή, η τυχόν πρόκληση και η βαρύτητα της σωματικής βλάβης ή κινδύνου ζωής ή το ενδεχόμενο πρόκλησης αυτών από τον υπαίτιο, η συμπεριφορά του φορολογουμένου, εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπαίτιο τέλεσης των πράξεων, και ιδίως η προσπάθειά του να αποτρέψει την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, καθώς και η μετέπείτα συμπεριφορά του υπαίτιου και ιδίως η αυτόβουλη εμφάνισή του στις αρμόδιες αρχές εντός των επομένων σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση των ανωτέρω πράξεων.

Αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση του ειδικού προστίμου της παρούσας είναι το αρμόδιο όργανο παραλαβής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων προσώπου και των αλληλεγγύως ευθυνόμενων με αυτόν προσώπων κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος, για την επιβολή του ειδικού προστίμου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013.

γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατάοποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών αναστέλλεται, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η λειτουργία των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ως εξής:

γα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχο ς-χρ ή στη ς του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά ο έλεγχος από δύο (2) έως δώδεκα (12) μήνες,

γβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης από τρεις (3) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Για την επιμέτρηση των κυρώσεων της παρούσας περίπτωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η έκταση των παραβάσεων που διαπιστώνονται, ο τρόπος και οι συνθήκες τέλεσης των παραβάσεων αυτών και η συνεργασία του ελεγχόμενου φορολογούμενου με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την πραγματοποίηση του ελέγχου.

δ) Οι κυρώσεις της παρούσας συνιστούν ανεξάρτητες κυρώσεις από αυτές της παρ. 1 και επιβάλλονται αυτοτελώς, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους.

ε) Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα επιδίδεται σημείωμα διαπιστώσεων με κλήση προς ακρόαση, για την υποβολή απόψεων εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος.».

3.Τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 2 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου που διενεργείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Όπου στο άρθρο 13Α του ν. 2523/1997 υπάρχει παραπομπή για έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, νοούνται τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Η περ. γ) της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. δ) καί η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Σε κατηγορίες υπόχρεων μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οριζομένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:

α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ,

β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε χλιάδες (5.000) ευρώ,

γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της περ. α' της παρ. 3, πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

δ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις της περ. γ' της παρ. 3, ποσό που ισούταί με το ποσό των προστίμων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4174/2013, προσαυξημένου κατά είκοσιτοις εκατό (20%). Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013

5. Η περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. γ) και η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«13. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται ol κατηγορίες των υπόχρεων της παρ. 8.

β) Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προσδιορίζονται το είδος του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας, το ειδικό πρόστιμο και η ειδική χρηματική κύρωση, καθώς kol ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

γ) Με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών προσδιορίζεται το είδος του ελέγχου από υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας, το ειδικό πρόστιμο και η ειδική χρηματική κύρωση, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

6. Η οριζόμενη στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και η ειδική χρηματική κύρωση σε περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, όπως ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν για διαπιστώσεις από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής.

Άρθρο 7

Τροποποιήσεις του άρθρου 11 ΚΦΔ και προσθήκη νέων άρθρων 54 Ε και 54 ΣΤ στον ΚΦΔ -Συμπλήρωση ρυθμίσεων για αναστολή χρήσης ΑΦΜ ή απενεργοποίησή του καθώς και για πρόστιμα και παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

1. Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του ή έχει εγγράφει στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»

2. Μετά το άρθρο 54 Δ του ν. 4174/2013 προστίθενται νέα άρθρα 54 Ε και 54 ΣΤ, ως εξής:

«Άρθρο 54Ε
Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251) χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ότι η ελεγχόμενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοίς εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των τριάντα

χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μίας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά από το πέρας του οριζόμενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την εφαρμογή του παρόντος, η μη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο μετά από πρόσκληση του άρθρου 14 των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται με μη τήρηση αυτών.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

β) Το πρόστιμο της περ. α) επιβάλλεται και στην περίπτωση που η ελεγχόμενη οντότητα δεν διαφύλαξε φορολογικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) και φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου της παρ. 1, ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.

3. Το πρόστιμο του παρόντος άρθρου είναι αυτοτελές. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος (χρήση) στο οποίο έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της παρ. 1, το πρόστιμο του παρόντος μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το ποσό του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού υπολείπεται του πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση δε αυτή το εν λόγω πρόστιμο μειώνεται κατά ποσό που ισούταί με το άθροισμα του φόρου εισοδήματος και του προστίμου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναταινα καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 54ΣΤ

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής
πώλησης χωρίς τη χρήση ΦΗΜ ή από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές

1. α) Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποίονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:

αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54Ε,

αβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποίονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε.

Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων.

2.  Για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 54Ε.».

3. α) Οι διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 εφαρμόζονται για φορολογικά έτη που λήγουν από τις 31.12.2019 και μετά.

β) Οι διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013 εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η περ. ι) της παρ. 1 και η περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 καταργούνται.

5. Στην περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 οι φράσεις «χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή» και «ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές» διαγράφονται και η περ. ια) διαμορφώνεται ως εξής:

«ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό».

6.  Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Στο ύψος των προβλεπομένων προστίμων της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ,»

7.  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 62 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το πρόστιμο για την παράβαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 54 δεν επιβάλλεται όπου επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54Ε.»

8. Τα πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ δεν επιβάλλονται, εφόσον για τις παραβάσεις αυτές επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α' 137).

Άρθρο 8

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016 (Α'94) - Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων

1. Μετά το άρθρο 33Α του ν. 4389/2016 (Α' 94) προστίθεται νέο άρθρο 33Β, ως εξής:

«Άρθρο 33Β

Ειδικές διατάξεις

1. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος της Αρχής υποστεί σωματική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, η Αρχή αναλαμβάνει την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας αυτού, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.

β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου υπαλλήλου που εμπίπτει στην περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας, ο υπάλληλος αυτός κατ' εξαίρεση απουσιάζει δικαιολογημένα λαμβάνοντας τις πλήρεις μηνιαίες τακτικές αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του για τον λόγο της περ. α) μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας μετά από εισήνηση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται ol προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020.

Άρθρο 9

Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC"

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 145), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α' 181) και παρατάθηκε μέχρι τις 30.6.2020 με το άρθρο 9 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), παρατείνεται εκ νέου από 1.7.2020 μέχρι και τις 31.10.2020.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης