Αποτελέσματα live αναζήτησης

ESMA-ΕΛΤΕ: Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές αναμένεται ότι δεν θα θέσουν ως προτεραιότητά τους τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τροποποιήσεις των μισθώσεων για θέματα σχετικά με τον COVID-19

ESMA-ΕΛΤΕ: Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές αναμένεται ότι δεν θα θέσουν ως προτεραιότητά τους τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τροποποιήσεις των μισθώσεων για θέματα σχετικά με τον COVID-19
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2020


ESMA
«Δράσεις για τον μετριασμό της επίδρασης του COVID-19 στην χρηματαγορές της ΕΕ»


Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) εστιάζει την προσοχή στη Δημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) αναφορικά με το θέμα «Δράσεις για τον μετριασμό της επίδρασης του COVID-19 στην χρηματαγορές της ΕΕ – Συντονισμός και εποπτικές δράσεις σχετικά με τη λογιστική της τροποποίησης των μισθώσεων.»

Η Δημόσια Δήλωση εστιάζει στην τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», την οποία το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τον Μάιο του 2020 και η οποία παρέχει πρακτικές οδηγίες σχετικά με μισθωτικές παραχωρήσεις (rent concessions), με εφαρμογή από 1/6/2020.

Δεδομένου ότι η έγκριση της ΕΕ επί της τροποποίησης εκκρεμεί, και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που οι εκδότες αντιμετωπίζουν στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τον COVID-19, η ESMA αναμένει ότι οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές δεν θα θέσουν ως προτεραιότητά τους τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τροποποιήσεις των μισθώσεων για θέματα σχετικά με τον COVID-19. Η παραπάνω θέση έχει εφαρμογή ειδικά για τις περιόδους αναφοράς που λήγουν μέχρι και την 31/7/2020.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης