Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Apple (13 δισ. €) από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ).

Ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Apple (13 δισ. €) από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ).


Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr


Σύντομο ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016, είχε εκδώσει απόφαση σχετικά με δύο φορολογικές αποφάσεις/συμφωνίες (tax rulings) των ιρλανδικών φορολογικών αρχών με την Apple Sales International (ASI) (Ιανουάριος 1991) και την Apple Operations Europe (AOE) (Μαΐος 2007). Οι δύο εταιρείες, ενώ είχαν συσταθεί στην Ιρλανδία δεν ήταν ταυτόχρονα και φορολογικοί κάτοικοι της εν λόγω χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση της, είχε θεωρήσει ότι η αποδοχή των δύο φορολογικών συμφωνιών, ουσιαστικά κατέληγε σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και συνεπώς σε παράνομη κρατική ενίσχυση ύψους 13 δισ. ευρώ μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων. Ως εκ τούτου, το εν λόγω ποσό έπρεπε να ανακτηθεί από τις ιρλανδικές αρχές σε βάρος της Apple. Παρόλα αυτά, η Ιρλανδία με τις υποθέσεις  T-778/16 (ASI) και T-892/16 (AOE) αιτήθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σκεπτικό της παρούσας απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ (ΓΔΕΕ)

Την 15η Ιουλίου 2020, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) με απόφαση του ακύρωσε την προαναφερθείσα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, και αυτό είναι σημαντικό, το ΓΔΕΕ ενέκρινε τη χρήση εργαλείων του ΟΟΣΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα, την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, για την τεκμηρίωση του ύψους της φορολογητέας ύλης, σε εμπορικούς όρους ελεύθερης αγοράς. Στη συνέχεια όμως, το ΓΔΕΕ έκρινε επίσης ότι η Επιτροπή, θεώρησε εσφαλμένα, κατά τη διαδικασία συγκριτικής ανάλυσης, ότι η μη κατανομή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Apple και κατ’ επέκταση του σχετικού εσόδου στα ιρλανδικά υποκαταστήματα (irish branches), δημιούργησε φορολογικά πλεονεκτήματα στην τελευταία. Και αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όφειλε να αποδείξει ότι το εν λόγω εισόδημα (από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) αντιπροσωπεύει όντως την αξία των δραστηριοτήτων (λειτουργική ανάλυση), που πράγματι παρέχουν τα ίδια τα ιρλανδικά υποκαταστήματα, τόσο από την κατ’ ουσία κύρια όσο και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της.  

Τέλος, παρόλο που όσον αφορά στη δευτερεύουσα ή/και στην εναλλακτική συλλογιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΓΔΕΕ θεώρησε ότι δεν κατέστη δυνατόν να αποδειχθεί η ύπαρξη φορολογικού πλεονεκτήματος, ή ότι οι επίδικες φορολογικές αποφάσεις (tax rulings) ήταν αποτέλεσμα της διακριτικής ευχέρειας που ασκούσαν οι ιρλανδικές φορολογικές αρχές, το κρίσιμο σημείο ολόκληρης της απόφασης είναι η κατ’ ουσία βαρύτητα της διαδικασίας της συγκριτικής ανάλυσης που καθόρισε τελικά την ίδια την απόφαση. Υπενθυμίζουμε δε ότι, με τον όρο συγκριτική ανάλυση εννοούμε εν συντομία στη πραγματικότητα πέντε βασικούς παράγοντες συγκρισιμότητας, κατά τη διαδικασία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών: α) Χαρακτηριστικά αγαθών ή/και υπηρεσιών, β) Συμβατικοί όροι, γ) Οικονομικές συνθήκες και (δ) και (ε), που αφορούν εν προκειμένω τη συγκεκριμένη απόφαση του ΓΔΕΕ για την Apple: Επιχειρηματικές Στρατηγικές και Λειτουργική Ανάλυση (Λειτουργίες που επιτελούνται και κίνδυνοι που αναλαμβάνονται).

Μπορείτε να δείτε εδώ τη σχετική απόφαση του ΓΔΕΕ.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης