Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο - Δείτε αναλυτικά, μείωση προκαταβολής, νέες φοροαπαλλαγές, αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, κατάργηση για το 2019 του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών, επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.

Στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο - Δείτε αναλυτικά, μείωση προκαταβολής, νέες φοροαπαλλαγές, αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, κατάργηση για το 2019 του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών, επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών διαφορών.

 
Κατατέθηκε στη Bουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με τίτλο : «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Με το Σχέδιο Νόμου εισάγονται διατάξεις που περιλαμβάνουν:
   Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, αφενός, με την παροχή φορολογικών κινήτρων και στοχευμένων φορολογικών απαλλαγών, και αφετέρου με την εξωδικαστική επίλυση εκκρεμών φορολογικών διαφορών.
   Σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εξώδικης επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον των δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.
-    Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ.
-    Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που παρέχει υποστήριξη, μέσω της συνεισφοράς του Δημοσίου, για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού.
-    Το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.
-    Ρυθμίσεις για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
-    Οργανωτικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, που, μεταξύ άλλων, αφορούν δημοσιονομικές ρυθμίσεις, την υποστήριξη της λειτουργίας  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την επίλυση θεμάτων για την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την άσκηση κτηματολογικών αγωγών κ.ά.

Αναλυτικά:


1. Θεσπίζεται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, η δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  1. Με τις διατάξεις του νέου άρθρου 5Β που προστίθεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν. 4172/2013 (Α' 167), συμπληρώνεται το πλαίσιο εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης. Ανάλογες διατάξεις έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Κύπρος. Υπογραμμίζεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις το φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

  Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 5Β προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΕ, που προκύπτει στην αλλοδαπή, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:

  α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

  β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

  Δεν απαιτείται άλλη προϋπόθεση για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, αλλά προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να μπορεί να αποδείξει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα σε περίπτωση αμφισβήτησης από το κράτος προέλευσης, θα πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 4 ΚΦΕ και συνεπώς να προκύπτει ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων.

  Το φυσικό πρόσωπο, με τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα.

  Τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του νέου άρθρου 5Β δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α.

  Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ προβλέπεται ότι, εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο, με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο της παραγράφου αυτής με βάση τις κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ, ήτοι μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται. Για κάθε φορολογικό έτος και καθ' όλη τη διάρκεια υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

  Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό. Επομένως, το εν λόγω εισόδημα απαλλάσσεται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ. Ωστόσο, το φυσικό πρόσωπο δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

  Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ προβλέπεται ότι η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στη φορολογική Διοίκηση [Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)] μέχρι τις 31 Μαρτίου έκαστου φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.

  Η φορολογική Διοίκηση, ήτοι η ΑΑΔΕ εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

  Στην αίτησή του το φυσικό πρόσωπο δηλώνει το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.

  Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη, αρχομένης από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου. Η δεκαπενταετής διάρκεια υπαγωγής δεν υπόκειται σε παράταση, σύντμηση ή κατάργηση.

  Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ ορίζεται ότι η μη καταβολή εξ ολοκλήρου του ποσού φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού σε κάποιο φορολογικό έτος συνεπάγεται την υπαγωγή του φορολογούμενου στις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ για τη φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματός του. Την ίδια συνέπεια έχει και η ρητή ανάκληση εκ μέρους του φυσικού προσώπου της υπαγωγής του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος, η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου.

  Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ ορίζεται ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ΚΦΕ.

  Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των εν ισχύ διεθνών συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου (ΣΑΔΦ). Επισημαίνεται ότι οι ΣΑΔΦ, σύμφωνα και με την Πρότυπη Φορολογική Σύμβαση του ΟΟΣΑ, συνήθως επιφυλάσσουν δικαίωμα φορολόγησης των συντάξεων του δημοσίου τομέα στο κράτος πηγής. Επομένως, για τις συντάξεις που καταβάλλονται από αντισυμβαλλόμενο κράτος λόγω προηγούμενης υπηρεσίας στον δημόσιο τομέα, κατά κανόνα θα εξακολουθεί να παρακρατείται φόρος στο κράτος πηγής και μετά από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου. Αντιθέτως, οι λεγόμενες «ιδιωτικές» συντάξεις, εφόσον προβλέπεται στις ΣΑΔΦ αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης του κράτους κατοικίας, θα φορολογούνται μόνο βάσει του συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 5Β.

  Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5Β του ΚΦΕ προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας και υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η καταβολή του φόρου, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

  2. Με τη νέα διάταξη που προστίθεται μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ΚΦΕ , διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ υποχρεούνται να δηλώνουν τόσο τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην ημεδαπή, όσο και αυτά που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  1.     Στον ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο άρθρο 5Β ως εξής:

  «Άρθρο 5Β

  Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

  1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12 , που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:

  α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

  β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

  2. α) Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

  β) Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό.

  3. α) Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους.

  β) Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1.

  γ) Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.

  4. Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι δυνατή για τα προσεχή δέκα (10) φορολογικά έτη.

  5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόμενου στην παρ. 2 φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

  6. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της παρ. 4 να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού φόρου για το έτος αυτό σύμφωνα με την παρ. 2.

  7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67.

  8. Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.

  9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.». 2. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.».2. Απαλλάσσεται κάθε φόρο  η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.
 
Απαλλάσσεται επίσης  κάθε φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.

 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με την προσθήκη της εξαίρεσης της περ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, επιδιώκεται η διεύρυνση των απαλλαγών από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, προς όφελος των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της δωρεάν παροχής μετοχών από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους, στις περιπτώσεις που οι μετοχές αυτές χορηγούνται λόγω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ή της επέλευσης συγκεκριμένου γεγονότος. Με το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, η χορήγηση των δωρεάν μετοχών δεν αποτελεί κίνητρο για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα αυτή η μορφή αμοιβής -επιβράβευσης των εργαζομένων να μην χρησιμοποιείται.

  Επιπλέον, με την προσθήκη της εξαίρεσης της περίπτωσης ιζ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ ορίζεται ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των εργαζομένων των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού που παρέχονται από τους εργοδότες τους. Η ανάγκη θέσπισης της συγκεκριμένης παροχής κρίνεται αναγκαία για λόγους ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού με οφέλη για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, καθώς διοχετεύονται άμεσα στις ως άνω επιχειρήσεις τα κεφάλαια που θα επενδυθούν στον εσωτερικό τουρισμό από τους εργοδότες.
   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 2
  Τροποποίηση άρθρου 14 ΚΦΕ -Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

  Μετά την περ. ιε' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 προστίθενται νέες περιπτώσεις ιστ' και ιζ' ως εξής:

  «ιστ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.

  ιζ) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.».
3. Ορίζεται ειδικό καθεστώς για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεσης μετοχών.
 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 42Α του ΚΦΕ επιδιώκεται η μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της δωρεάν παροχής μετοχών από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους, μέσω της φορολόγησης ως εισοδήματος, με σταθερό συντελεστή 15%, της υπεραξίας που θα αποκομίσει ο εργαζόμενος από την πώληση των μετοχών αυτών. Ο σκοπός που εξυπηρετεί η πρόβλεψη είναι να καταστεί η παροχή δωρεάν μετοχών από την επιχείρηση προς τους εργαζομένους της μέσο για την προσέλκυση ικανών εργαζομένων, καθώς και να παρασχεθεί κίνητρο επιβράβευσης για την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή της εργασίας τους.
   
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 3

  Τροποποίηση άρθρου 42Α ΚΦΕ -Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεση μετοχών
  1. Το άρθρο 42Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 42Α

  Δικαιώματα προαίρεσης - Δωρεάν διάθεση μετοχών

  1. Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  2. Ειδικά το εισόδημα της παρ. 1 που προκύπτει από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση υπόκειται στον συντελεστή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 43, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

  (α) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη σύσταση της εταιρείας,

  (β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και

  (γ) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.

  3. Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.

  4. Ως υπεραξία στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών ή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42. Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών της παρ. 3, η υπεραξία ισούται:

  α) για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος Κώδικα·

  β) για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή πώλησης , εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.

  5. Κατά την εφαρμογή του παρόντος εφαρμόζεται το άρθρο 42 μόνο όπου υπάρχει παραπομπή στις διατάξεις του.».
   


4. Εξομοιώνεται η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών με αυτή των αμειβόμενων αθλητών, όσον αφορά την μετεγγραφή, την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών εξομοιώνεται με αυτή των αμειβόμενων αθλητών όσον αφορά την μετεγγραφή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Η εξομοίωση αυτή κρίνεται σκόπιμη για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης λόγω της συνάφειας στις ιδιότητες αθλητή και προπονητή.
   
 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 4
  Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ -Αυτοτελής φορολόγηση των προπονητών υπό όρους
  1. Στην παρ. 2α. του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «οι αμειβόμενοι αθλητές» προστίθενται οι λέξεις «και οι προπονητές» και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:

  «2α. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.».
  2. Στην παρ. 4α. του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «οι αμειβόμενοι αθλητές» προστίθενται οι λέξεις «και οι προπονητές» και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:

  «4α. Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%), εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.».5. Εκπίπτουν από το εισόδημα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, κατά ποσοστό που ανέρχεται σε 100%, οι κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως με το αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους.


 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Η διάκριση των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους εν σχέσει με τα λοιπά νομικά πρόσωπα (ακόμα και τα ν.π.δ.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) έχει σαφή περιεχόμενο και σκοπό. Κατ' εξαίρεση από τα λοιπά νομικά πρόσωπα, επειδή οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους έχουν αποκλειστικώς εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, και προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τον ειδικό και μοναδικό σκοπό τους, παρέχεται η δυνατότητα να συλλέγουν αποδείξεις/τιμολόγια από τις πάσης φύσεως δαπάνες τους και όχι, αποκλειστικώς, από τις δαπάνες που είναι συναφείς με την εν γένει ακίνητη περιουσία τους από τα εκμισθούμενα ακίνητα. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες, για την αναγκαία και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση της κοινωφελούς και θρησκευτικής αποστολής του Αγίου Όρους, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, το προνομιακό καθεστώς του, όπως αναγνωρίζεται στο Σύνταγμα (άρθρο 105 Σ), και αφετέρου, ότι τα εισοδήματα των Ιερών Μονών διατίθενται για την συντήρηση των ανεκτίμητης αξίας εθνικών και πολιτιστικών θησαυρών, για την προστασία και επισκευή των χαρακτηρισμένων ως παγκόσμιο μνημείο αρχιτεκτονημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος, την φιλοξενία των επισκεπτών και την εν γένει λειτουργία των καθιδρυμάτων. Προς άρση κάθε αμφισβήτησης και για λόγους ασφάλειας δικαίου συμπληρώνεται η υφιστάμενη διάταξη με σαφή αναφορά των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους ως δικαιούχων της σχετικής δυνατότητας, διασαφηνίζοντας το υπάρχον νομοθετικό και φορολογικό καθεστώς.
   
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 5 Τροποποίηση άρθρου 39 ΚΦΕ -Έκπτωση δαπανών

  Το δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

  «β) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως με το αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).».
   


6.Απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων, που βρίσκονται και έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.
 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως σκοπό την επέκταση και στη φορολογία δωρεών της ρύθμισης που ισχύει για απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας της κινητής περιουσίας Έλληνα υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για δέκα (10) τουλάχιστον συναπτά έτη, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Η επέκταση της εν λόγω απαλλαγής κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση της κινητής περιουσίας των Ελλήνων κατοίκων αλλοδαπής τόσο αιτία θανάτου όσο και αιτία δωρεάς, εφόσον ο κάτοικος αλλοδαπής είχε αναπτύξει για μεγάλο χρονικό διάστημα την οικονομική του δραστηριότητα στο εξωτερικό και απέκτησε εκεί τη μεταβιβαζόμενη (αιτία θανάτου ή δωρεάς) περιουσία, οπότε είναι δικαιότερο και εύλογο να ισχύσει η απαλλαγή αυτή και στις δωρεές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη εγκατάσταση του δωρητή στην αλλοδαπή για το διάστημα των δέκα (10) ετών τουλάχιστον πριν από τη σύσταση της δωρεάς, ότι η δωρούμενη κινητή περιουσία έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό (και όχι απλώς να βρίσκεται κατατεθειμένη σε πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. του εξωτερικού) και, σε περίπτωση μετεγκατάστασης του δωρητή στην Ελλάδα, ότι δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την παραμονή του στο εξωτερικό. Εύλογο θεωρείται εν προκειμένω το διάστημα των πέντε (5) ετών.
   
 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 2961/2001-Απαλλαγή δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων υπό όρους

  Στην ενότητα Γ του άρθρου 43 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266), προστίθεται περ. ζ) ως εξής:

  «ζ) οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται και έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Δεν περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.»


7. Καταργείται, υπό τα ειδικότερα οριζόμενα, η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας.
 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις και τυγχάνουν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α' 238). Ειδικότερα προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Προαπαιτούμενο για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά ή γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

  Με τον τρόπο αυτό οι χρηματικές δωρεές προς από τους παρέχοντες γονείς προς τα τέκνα, που συνιστώνται για την αγορά πρώτης κατοικίας, είναι αφορολόγητες μέχρι του οριζόμενου ποσού της φορολογικής κλίμακας της Α' κατηγορίας του άρθρου 29 του Κώδικα. Ως εκ τούτου διευκολύνεται η οικονομική και οικογενειακή αυτοτέλεια των τέκνων μέσω της παροχής κεφαλαίων από τους γονείς προς αυτά, προκειμένου αυτά να προβούν στην απόκτηση, αποκλειστικά, πρώτης κατοικίας, αναγνωρίζεται η πραγματική συμβολή των γονέων στην αντιμετώπιση των αναγκών της στενής οικογένειας, ιδίως στην παρούσα οικονομική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ώθηση και στην οικοδομική δραστηριότητα.


   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 7 Τροποποίηση άρθρου 44 ν.2961/2001 -Υπολογισμός του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών

  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

  «2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α' κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β' κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ' κατηγορία. Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών από γονείς προς τα τέκνα τους υπόκειται σε φόρο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29, εφόσον η δωρεά ή γονική παροχή πραγματοποιείται για την αγορά από αυτά πρώτης κατοικίας και τυγχάνει της απαλλαγής του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α' 238).»


8. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  Με τις υφιστάμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152) ορίζεται ότι εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας. Επίσης, με την ΑΥΟ - ΠΟΛ. 1167/2.8.11, ορίστηκε ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152) (επιβολή τέλους επιτηδεύματος) οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνταν επιτηδευματίες. Συνεπώς, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τέλος επιτηδεύματος καθώς δεν θεωρούνται επιτηδευματίες. Επιπρόσθετα, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, με την ΠΟΛ 1053/2014 ορίζεται απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

  Δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί λόγω των δυσκολιών που προκλήθηκαν από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 κρίνεται σκόπιμη, για το φορολογικό έτος 2019, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος και των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.


   

 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 8

  Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α'152) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

  «3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

  Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α' 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α' 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.

  Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.».
   


9. Αναμορφώνεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων.

 

 • Αιτιολογική έκθεση
   

  Με την προτεινόμενη διάταξη αναμορφώνεται και εξορθολογίζεται το καθεστώς φορολογίας των επιβατικών και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής για την ανανέωση του υφιστάμενου στόλου αυτοκινήτων και την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας.

  Ειδικότερα, καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO. Παράλληλα μειώνεται περαιτέρω το τέλος ταξινόμησης υβριδικών αυτοκινήτων, χαμηλών ρύπων, ήτοι με εκπομπές ρύπων CO2 έως 50 γρ/χλμ, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για υβριδικά αυτοκίνητα με περισσότερους ρύπους, καθώς και η πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα ΕΙΧ.

  Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το αναλογούν τέλος ταξινόμησης για την πλειοψηφία των οχημάτων και ευνοείται η ταξινόμηση νεότερων αυτοκινήτων, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης τόνωσης της σχετικής αγοράς.

  Τέλος, καταργείται η υφιστάμενη πρόβλεψη για τη δυνατότητα φορολόγησης μεταχειρισμένων οχημάτων με πρώτη κυκλοφορία στην ΕΕ πριν από την 1.6.2016, με βάση το προϊσχύον καθεστώς φορολόγησης (ιστορικό τέλος), η πρακτική εφαρμογή της οποίας δημιούργησε πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού οχημάτων. Με μεταβατική διάταξη και αναφορικά με τα οχήματα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση προς εξέταση ενώπιον της σχετικής Επιτροπής Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης, παρέχεται εναλλακτικά, η δυνατότητα επιλογής ταξινόμησης με τις νέες διατάξεις. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται το άρθρο 121, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (Α' 265) για την αναμόρφωση της φορολογικής μεταχείρισης των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.

  Αναλυτικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 εισάγεται προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και ορίζονται νέοι συντελεστές για κάθε κλιμάκιο της φορολογητέας αξίας των επιβατικών αυτοκινήτων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης που προκάλεσαν οι απότομες αυξήσεις του τέλους ταξινόμησης στις αλλαγές των κλιμακίων με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των τιμών των τιμοκαταλόγων σε μη συμμετρική κατανομή ακριβώς κάτω από τα όρια των κλιμακίων αξίας και στην καθιέρωση ενός δικαιότερου συστήματος επιβολής του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα.

  Οι ως άνω συντελεστές εξακολουθούν να διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ώστε να ευνοούνται τα αυτοκίνητα με τις χαμηλότερες εκπομπές.

  Επιπλέον, κατηγοριοποιούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ανάλογα με την παλαιότητά τους και ειδικότερα με βάση τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO που πληρούν εκ κατασκευής και την τελευταία ημερομηνία ταξινόμησής τους ως καινούρια (ως προς την πρώτη ταξινόμησή τους), όπως αυτά ορίζονται στους εκάστοτε Κανονισμούς, και οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης προσαυξάνονται περαιτέρω, ανάλογα με τις προδιαγραφές των ορίων εκπομπών EURO ή με τις προδιαγραφές των Οδηγιών.

  Η εν λόγω ρύθμιση έχει σκοπό την ομαλοποίηση και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης ανάλογα με τα όρια εκπομπών EURO, ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών που πληρούν εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα, ώστε να ενθαρρύνεται η απόκτηση λιγότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων.

  Για τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και ειδικότερα για τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με εκπεμπόμενη μάζα CO2 μεγαλύτερη ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., προβλέπεται απαλλαγή κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του οριζόμενου από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, τέλους ταξινόμησης.

  Για τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα CO2 μικρότερη ή ίση με πενήντα (50) γρ/χλμ. προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης, προκειμένου να ευνοούνται τα λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα.

  Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην τόνωση της αγοράς αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, τα οποία λόγω του μεγάλου κυβισμού και αξίας επιβαρύνονται με υψηλό τέλος ταξινόμησης.

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις έχει διαγραφεί η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Σ.Ο.» για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 (Α' 94). Περαιτέρω, τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.

  Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και προβλέπεται να ισχύει και για τα φορτηγά η κατηγοριοποίησή τους, ανάλογα με τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών ή με τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στους εκάστοτε Κανονισμούς και Οδηγίες που πληρούν εκ κατασκευής, κατ' αναλογία με τα επιβατικά αυτοκίνητα.

  Με την παρ. 3 καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 σχετικά με το ιστορικό τέλος ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την 1η Ιουνίου 2016, καθόσον ο νέος τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης σε συνδυασμό με την ομαδοποίηση των προτύπων εκπομπών ρύπων EURO και τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων των συντελεστών διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την αποφυγή διακρίσεων στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

  Με τις προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται τα ακόλουθα:

  Προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, ως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους, για τις περιπτώσεις επιβατικών αυτοκινήτων από κράτος μέλος της ΕΕ για τα οποία έχει βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης και έχει υποβληθεί αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, ενώ δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Ειδική Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 126 του ιδίου ως άνω νόμου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

  Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για τα αυτοκίνητα για τα οποία εκκρεμεί αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την ανωτέρω Ειδική Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

  Επίσης, προβλέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των αυτοκινήτων οχημάτων, για τα οποία έχουν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού, αλλά δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης, ή είχαν παραληφθεί, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (Α' 144) ή της παρ. 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/2001, για λόγους ομαλής μετάβασης και δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης εκείνων των οχημάτων για τα οποία δεν έχει ακόμα καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης. Ομοίως, παρέχεται η δυνατότητα για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, για τα αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί, με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς, για λόγους αποφυγής δυσανάλογων επιβαρύνσεων και δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης των οχημάτων εκείνων που δεν έχουν ακόμα πωληθεί και ταξινομηθεί.


   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 9
  Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα -Τέλος ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
  1. Το άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α' 265) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 121

  Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

  1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 ΕΕ L της 7.9.1987), υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 2960/2001 και το άρθρο 4 του ν. 1573/1985 (Α' 201).

  2. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της παρ. 1 ορίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης:
   
  Φορολογητέα αξία
  Αξία από (ευρώ) Αξία έως και (ευρώ) Συντελεστής
  0 14.000 4%
  >14.000 17.000 26%
  >17.000 20.000 53%
  >20.000 25.000 62%
  >25.000 30.000 71%
  >30.000   30%

  Για την επιλογή των ως άνω συντελεστών, για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία του άρθρου 126, πριν από τις μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

  β) Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) και της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (EE L 124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης, οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης ορίζονται ως ακολούθως:

  ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
  Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
  Από 50 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά 4%
  Από 501 μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 7%
  Aπό 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 11%

  Το άρθρο 26 του ν. 1959/1991 (Α' 123) και η υπ' αρ. Β.27660/712/10.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β' 519), εφαρμόζονται και για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αυτής της περίπτωσης.

  3. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:

  α) μικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 μειώνονται κατά 5%,

  β) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν σαράντα (140) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

  γ) μεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν εξήντα (160) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

  δ) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

  ε) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια (200) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

  στ) μεγαλύτερη από διακόσια (200) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),

  ζ) μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α' της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).»

  4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία:

  α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2018, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή 2017/1151 (ΕΕ) ή μεταγενέστερους τροποποιητικους αυτών, ή τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2019 οι συντελεστές της περ. α' της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

  β) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.8.2015, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V, οι συντελεστές της περ. α' της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

  γ) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6a και EURO 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31.12.2012, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών ή τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Β Euro 4, ή τις προδιαγραφές της σειράς Β1 των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραμμή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας 94/12 ΕΚ, Euro 2, της Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1, ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών 1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ, φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ φάση Β Euro II, 91/542/ΕΟΚ φάση Α Euro I, οι συντελεστές της περ. α' της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%.)

  δ) δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές της περ. α) της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%), με επιπλέον εφαρμογή επί αυτών της προσαύξησης της περ. ζ) της παρ. 3.

  ε) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισμού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι συντελεστές της περ. α) της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

  5. Τα υβριδικά μηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, όπως ισχύει, με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη από ή ίση με πενήντα ένα (51) γρ./χλμ., απαλλάσσονται από το πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου από το άρθρο αυτό τέλους ταξινόμησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με πενήντα (50) γρ./χλμ. απαλλάσσονται από το εβδομήντα πέντε (75%) του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισμό 692/2008, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος τέλους ταξινόμησης.».

  6. Τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 8703 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), απαλλάσσονται από το εβδομήντα πέντε (75%) του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του παρόντος τέλους ταξινόμησης.

  7. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος τέλος ταξινόμησης.

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

  8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των παρ. 2, 3 και 4, η διαπίστωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχημα, πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με βάση την έγκριση τύπου που προσκομίζεται σε αυτήν ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων μεταξύ του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης γίνεται με βάση τις αναγραφόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχημα.

  Ειδικά ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνονται υπόψη: α) έως 31.12.2020 οι τιμές, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC)^) από 1.1.2021 και εφεξής, οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).

  Προκειμένου για μεταχειρισμένα οχήματα, απαιτείται η προσκόμιση και της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας αυτών που είχαν λάβει στην ξένη χώρα.

  Στις ειδικές περιπτώσεις οχημάτων που δεν διαθέτουν τα δικαιολογητικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου, για την υπαγωγή του οχήματος στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης, καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τον χαρακτηρισμό του οχήματος ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των προδιαγραφών της οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που αυτό πληροί εκ κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

  2.  α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 123 αντικαθίσταται ως εξής:

  «1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), καθώς και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 6, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), και 692/2008 (ΕΕ), καθώς και αυτά που πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:».

  β) Το πρώτο εδάφιο της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 123, αντικαθίσταται ως εξής:

  «στ) Οι συντελεστές των περ. α' έως και ε' προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), προκειμένου για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 5, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή μεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) της Οδηγίας 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V και κατά ποσοστό εκατό (100%), προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των ανωτέρω ορίων εκπομπών και τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών Euro 6, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισμούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΚ), καθώς και αυτά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού 595/2009 Euro VI.

  3.     α) Η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α'265), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με τον παρόντα, εξακολουθεί να ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα, με άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία έχει βεβαιωθεί το τέλος ταξινόμησης και έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης για τα ανωτέρω οχήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α'265), όπως τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος.

  β) Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης ή είχαν παραληφθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (Α' 144) ή της παρ. 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/2001 (A' 265), διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί, μπορούν, μετά από αίτηση των εμπορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.».10. Διευρύνεται ο κατάλογος των ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.


 

 • Αιτιολογική έκθεση

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α' 256) και εφεξής, πλέον των τροφοεφοδίων, καυσίμων και λιπαντικών που απαλλάσσονται μέχρι σήμερα από δασμό και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις, προστίθενται και άλλα είδη που κρίνονται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών του πλοίου και των επιβαινόντων σε αυτό.

  Επίσης, με την ανωτέρω ρύθμιση ο όρος «λοιπές φορολογίες» αντικαθίσταται με την αναφορά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον Φόρο Κατανάλωσης, όπως οι φορολογίες αυτές ορίζονται αντίστοιχα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 53Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265)και ισχύουν.

  Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στη γενικότερη δυνατότητα που παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, δυνάμει του άρθρου 132 περ. β' του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009, για την απαλλαγή από τον δασμό της τροφοδοσίας των πλοίων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κλάδο της ναυτιλίας.

  Επίσης, η αναφορά σε απαλλασσόμενα από δασμό είδη, καθώς και ο ακριβής προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής των φορολογικών απαλλαγών που αναφέρονται στη διάταξη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου.

  Με την προωθούμενη διάταξη ορίζεται δασμολογική απαλλαγή σε είδη που προορίζονται για τον εφοπλισμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων και για τα οποία μέχρι σήμερα χορηγείται αναστολή από τον δασμό με τις διατάξεις του Ειδικού Προορισμού, με γνώμονα την απλοποίηση της διαδικασίας. Τέλος, προστίθεται η υπό στοιχείο 2 κατηγορία υπό ελληνική ή ξένη σημαία αλιευτικών πλοίων υπερπόντιας αλιείας.


   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/1976 -Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων
  1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α' 256) αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. Απαλλάσσονται από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, είδη τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση, τη συντήρηση και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα συγκεκριμένα πλοία, καθώς και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά. Τα είδη αυτά έχουν ως εξής:

  α) Τροφοεφόδια, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α' 265), βιομηχανοποιημένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του πλοίου.

  β) Καύσιμα και λιπαντικά.

  γ) Μέσα συνεννόησης και τηλεπικοινωνίας.

  δ) Μηχανές, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία και συναφής εξοπλισμός πλοίου.

  ε) Έπιπλα και σκεύη.

  στ) Μέσα ψυχαγωγίας πληρώματος και επιβατών, εκτός των τυχερών παιγνίων.

  Οι παραπάνω απαλλαγές χορηγούνται κατά περίπτωση σε κατηγορίες επαγγελματικών πλοίων, ως εξής:

  (1) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.

  (2) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία αλιευτικά πλοία υπερπόντιας αλιείας.

  (3) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν μικτούς πλόες. Η απαλλαγή για τα είδη της περ. α) χορηγείται μόνο για τους πλόες που εκτελούνται στο εξωτερικό.

  (4) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν πλόες εσωτερικού, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

  (5) Στα αναγνωρισμένα από τις διατάξεις ως επαγγελματικά τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

  (6) Στα υπό ελληνική ή ξένη σημαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που εκτελούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

  (7) Στα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).

  (8) Στα άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθαρής χωρητικότητας πέντε (5) τουλάχιστον κόρων, για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν, εκτός λιμένα, με εξαίρεση τα είδη της περ. α).».
   11. Κατατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα βιβλία μουσικής.

 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αντικατάσταση της παρ. 40 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (A' 248), προκειμένου να κατατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% και τα βιβλία μουσικής της Δασμολογικής Κλάσης ΔΚ. 4904. Με την προσθήκη αυτή επιδιώκονται η ίση μεταχείριση των βιβλίων στο σύνολό τους και η ενίσχυση της μουσικής παιδείας.
   
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 11
  Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ-Υπαγωγή των μουσικών βιβλίων στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

  Η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α' «Αγαθά», του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:

  «40. Βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά (ΔΚ ΕΧ 4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (ΔΚ 4902). Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ 4904). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά αυτά, ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».
   


12. Υπάγονται από 1.9.2020 έως και 30.06.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) τα εισιτήρια αθλητικών αγώνων. (άρθρα 1-15)

 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται νέα παρ. 1β στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν.2859/2000) για την υπαγωγή από 1.9.2020 έως και 30.6.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων, με στόχο τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα ή και τη μείωση των τελικών τιμών των εισιτηρίων αυτών, καθώς και την τόνωση της ζήτησης αυτών.
   
 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 12
  Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ Υπαγωγή των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

  Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, μετά την παρ. 1α προστίθεται παρ. 1β ως εξής:

  «1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από 1.9.2020 έως και 30.6.2021.»
   


13 .Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με έργο την εξώδικη επίλυση των εκκρεμών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, φορολογικών διαφορών. (άρθρο 16)
 


 

 • Αιτιολογική έκθεση
   

  Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με στόχο την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης, και την τόνωση των φορολογικών εσόδων. Η Επιτροπή θα λειτουργεί σε τριμελείς συνθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και θα συγκροτείται από πρόσωπα με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία που θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη και αμερόληπτη διεκπεραίωση των υποθέσεων.

  Ειδικότερα, με την παρ. 1 συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα και παράρτημα της Επιτροπής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβεί τα δέκα (10). Τα τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Αθήνα είναι αρμόδια για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Διοικητικών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Πατρών, Τρίπολης και Χανίων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Τα Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον, των Διοικητικών Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Κομοτηνής και των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Πρόεδρος εκάστου Τμήματος ορίζεται πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Πρόεδρου Εφετών. Μέλη εκάστου Τμήματος ορίζεται ένας πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στα Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου εφοριακοί υπάλληλοι. Της Επιτροπής προΐσταται Γενικός Προϊστάμενος. Ως Γενικός Προϊστάμενος ορίζεται πρώην μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή πρώην δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Ο Γενικός Προϊστάμενος επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων της Επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε αυτές και κατανέμει στα Τμήματα τις ασκηθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Γενικού Προϊσταμένου αυτός αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο Τμήματος που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης Προέδρου ή μέλους Τμήματος, αυτός ή αυτό αναπληρώνεται από Πρόεδρο ή μέλος άλλου Τμήματος αντίστοιχα με πράξη του Γενικού Προϊσταμένου.

  Με την παρ. 2 ορίζεται ότι ο Γενικός Προϊστάμενος, και ο αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού.

  Με την παρ. 3 ορίζεται ότι διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1, με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Τελωνειακές διαφορές δεν μπορούν να υπαχθούν στο ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

  Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης της παρ. 4 μπορεί να προβληθούν παραδεκτά οι κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενοι ισχυρισμοί:

  (α) Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

  (β) Παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

  (γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

  (δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

  (ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

  Οι ισχυρισμοί των περ. α' έως δ' της παρούσας πρέπει να περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. Το αίτημα εξώδικης επίλυσης είναι απαράδεκτο όταν το εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση της επιτροπής, εκπρόθεσμο.

  Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η αίτηση υποχρεωτικά υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους.

  Με την παρ. 6 ορίζεται ότι η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου Τακτικού Διοικητικού Δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

  Με την παρ. 7 ορίζεται ότι η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα. Για την καταβολή του ποσού του συμβιβασμού που μπορεί να εμπεριέχεται στην ανωτέρω πρόταση εφαρμόζεται η παρ. 8. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α 170). Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η αποδοχή επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 (Α'170) και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το ως άνω πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κυρίου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του και χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου συνυπολογίζονται. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του προηγούμενου εδαφίου καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής, η οποία βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης ή το πρακτικό ματαίωσης αυτής κοινοποιούνται άμεσα, με επιμέλεια της γραμματείας των Επιτροπών, στο Δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση. Με την κοινοποίηση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης η υπόθεση τίθεται αυτοδίκαια στο αρχείο με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται.

  Με την παρ. 8 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της παρ. 7, πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, ως κατωτέρω:

  Αριθμός δόσεων Ποσοστό έκπτωσης (%)
  1 75
  2 - 4 65
  5 - 8 55
  9 - 12 50
  13 - 16 45
  17 - 20 40
  21 - 24 35

  Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

  Με την παρ. 9 ορίζεται ότι ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. O Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις κείμενες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α'170).

  Με την παρ. 10 ορίζεται ότι για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και για τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στις Επιτροπές, προβλέπεται αμοιβή ανά συνεδρίαση ύψους τριακοσίων εβδομήντα (370 ) ευρώ, υπό τον όρο διεξαγωγής οκτώ (8) συνεδριάσεων ανά μήνα κατ' ελάχιστον και για τον Γενικό Προϊστάμενο της Επιτροπής προβλέπεται μηνιαία αμοιβή που ισούται με την ελάχιστη μηνιαία αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής. Η αμοιβή του προηγούμενου εδαφίου φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η καταβολή της αμοιβής του προηγουμένου εδαφίου δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την περικοπή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών λειτουργών κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

  Με την παρ. 11 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, τον αριθμό των Τμημάτων, τον τόπο συνεδρίασης αυτής, την τηρητέα ενώπιόν της διαδικασία, τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία οφείλει να προσκομίζει ο αιτών, την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, την παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και των προθεσμιών της παρ. 6 του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.


   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  Άρθρο 16 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

  1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών. Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα και Παράρτημα της Επιτροπής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα (10). Τα Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Αθήνα είναι αρμόδια για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Διοικητικών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Πατρών, Τρίπολης και Χανίων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Τα Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Κομοτηνής και των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Πρόεδρος εκάστου Τμήματος ορίζεται πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Μέλη εκάστου Τμήματος ορίζονται ένας πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στα Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου εφοριακοί υπάλληλοι. Της Επιτροπής προΐσταται Γενικός Προϊστάμενος. Ως Γενικός Προϊστάμενος ορίζεται πρώην μέλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή πρώην δικαστικός λειτουργός των διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Ο Γενικός Προϊστάμενος επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των Τμημάτων της Επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε αυτές και κατανέμει στα Τμήματα τις ασκηθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Γενικού Προϊσταμένου αυτός αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο Τμήματος που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης Προέδρου ή μέλους Τμήματος, αυτός ή αυτό αναπληρώνεται από Πρόεδρο ή μέλος άλλου Τμήματος αντίστοιχα με πράξη του Γενικού Προϊσταμένου. 2. Ο Γενικός Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι πρώην δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από πρόταση του Προέδρου αυτού. 3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 1 με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020. 4. Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης μπορεί να προβληθούν παραδεκτά οι κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενοι ισχυρισμοί:

  α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

  β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

  γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

  δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

  ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

  Οι ισχυρισμοί των περ. α) έως δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. Το αίτημα εξώδικης επίλυσης είναι απαράδεκτο όταν το εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση της επιτροπής, εκπρόθεσμο.

  5. Η αίτηση υποχρεωτικά υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας του φορολογουμένου, του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία και την έδρα τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου τους. 6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία. 7. Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα. Για την καταβολή του ποσού του συμβιβασμού που μπορεί να εμπεριέχεται στην ανωτέρω πρόταση εφαρμόζεται η παρ. 8. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α 170). Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η αποδοχή επιβεβαιώνεται με την υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το ως άνω πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του και χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου συνυπολογίζονται. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του προηγούμενου εδαφίου καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής, η οποία βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης ή το πρακτικό ματαίωσης αυτής κοινοποιούνται άμεσα, με επιμέλεια της γραμματείας των Επιτροπών, στο Δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση. Με την κοινοποίηση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης η υπόθεση τίθεται αυτοδίκαια στο αρχείο με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται.

  8. Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της παρ. 7, πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, ως κατωτέρω:

  Αριθμός δόσεων Ποσοστό έκπτωσης (%)
  1 75
  2 - 4 65
  5 - 8 55
  9 - 12 50
  13 - 16 45
  17 - 20 40
  21 - 24 35

  Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

  9.     Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. O Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις κείμενες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. 10. Για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και για τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στις Επιτροπές, προβλέπεται αμοιβή ανά συνεδρίαση ύψους τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ, υπό τον όρο διεξαγωγής οκτώ (8) συνεδριάσεων ανά μήνα κατ' ελάχιστον και για τον Γενικό Προϊστάμενο της Επιτροπής προβλέπεται μηνιαία αμοιβή που ισούται με την ελάχιστη μηνιαία αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής. Η αμοιβή του προηγούμενου εδαφίου φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η καταβολή της αμοιβής του προηγουμένου εδαφίου δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την περικοπή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών λειτουργών κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη. 11.    Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής, τον αριθμό των Τμημάτων, τον τόπο συνεδρίασης αυτής, την τηρητέα ενώπιόν της διαδικασία, τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία οφείλει να προσκομίζει ο αιτών, την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, την παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και των προθεσμιών της παρ. 6, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.14. Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών προέγκρισης, και σε προγενέστερα φορολογικά έτη.


 

 • Αιτιολογική έκθεση

  Στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου αξιολόγησης της Χώρας μας, μέσω της διαδικασίας της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) (Peer Review, Mutual Agreement Procedure, MAP) το 2018, ως προς την εφαρμογή του Ελάχιστου Προτύπου (Minimum Standard) της Δράσης 14 του κοινού Προγράμματος BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και της Ομάδας Κρατών G20, για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της φορολογητέας βάσης και της μεταφοράς κερδών, ανέκυψε η ανάγκη λήψης μέτρων, με στόχο την ευθυγράμμιση της Χώρας μας με τις εκεί αναφερόμενες Συστάσεις (recommendations). Συνεπώς, με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η ευθυγράμμιση με τα στοιχεία του Ελάχιστου Προτύπου που αφορούν στην αναδρομική εφαρμογή (roll-back) των συμφωνιών προέγκρισης ενδοομιλικής τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements - APAs).

  Περαιτέρω, επιλύονται ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για την έκδοση αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

  Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική σύσταση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) (MAP Peer Review) (στοιχείο Α.2. των Όρων Αναφοράς), στις δικαιοδοσίες όπου προβλέπονται διμερείς συμφωνίες προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σκόπιμο είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την παραγραφή, να προβλέπεται αναδρομική εφαρμογή των αποφάσεων προέγκρισης, σε ορισμένες περιπτώσεις που τα σχετικά γεγονότα και οι περιστάσεις των προηγούμενων ετών είναι πανομοιότυπα.

  Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η Χώρα μας με την ανωτέρω σύσταση, με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 εισάγονται διατάξεις που επιτρέπουν την, υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών προέγκρισης και σε προγενέστερα φορολογικά έτη, για τα οποία η εξουσία του φορολογικού ελέγχου δεν έχει παραγραφεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση έναρξης φορολογικού ελέγχου μετά από την υποβολή αιτήματος αναδρομικής ισχύος (roll-back), το αίτημα δεν ασκεί επιρροή στη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου για τα φορολογικά έτη στα οποία αφορά, και περαιτέρω η απόφαση προέγκρισης δεν δύναται να περιέχει ρήτρα αναδρομικής ισχύος, εάν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέχρι την έκδοση αυτής.

  Επιπλέον, σημειώνεται ότι η, ούτως ή άλλως, ενδεικτική (καθότι η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας δεν συνεπάγεται την απόρριψη του αιτήματος), προθεσμία για έκδοση απόφασης προέγκρισης ενδοομιλικής τιμολόγησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ΚΦΔ ισχύει μόνο στην περίπτωση των μονομερών συμφωνιών, και όχι στην περίπτωση αιτήσεων για διμερή ή πολυμερή προέγκριση, λόγω του γεγονότος ότι στη διαδικασία εμπλέκονται περισσότερες της μίας φορολογικές διοικήσεις και ως εκ τούτου συνήθως απαιτείται μεγάλος χρόνος για τη συντονισμένη μεταξύ τους επικοινωνία. Ως προς το εάν τελικά θα περιέχεται ρήτρα αναδρομικής ισχύος στην απόφαση, καθώς και στο ειδικότερο περιεχόμενο αυτής, επισημαίνεται ότι η ρήτρα αποτελεί προϊόν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων δικαιοδοσιών και συνεπώς δεν δύναται να παρασχεθεί μονομερώς ή να έχει διαφορετικό περιεχόμενο ανά δικαιοδοσία.

  Η περ. β' της παρ. 1 αποτελεί μεταβατική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις της περ. α' εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεων για διμερή ή πολυμερή προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

  Επίσης, ως προς την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης, επισημαίνεται ότι η προσθήκη εδαφίου στην παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 σχετικά με την έκταση του φορολογικού ελέγχου σε περίπτωση ύπαρξης ρήτρας αναδρομικής ισχύος σε απόφαση προέγκρισης, γίνεται σε συμμόρφωση με τη σχετική σύσταση (στοιχείο Α.2. των Όρων Αναφοράς της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης της ΔΑΔ (MAP Peer Review)) και το περιεχόμενο του Ελάχιστου Προτύπου της Δράσης 14 BEPS (στοιχείο 2.7).

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 4 προστίθεται παρ. 9 στο άρθρο 22 του ν. 4174/2013, προκειμένου να μην επιβάλλονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος υποχρεούται, συνεπεία έκδοσης απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης του φορολογουμένου και της έκδοσης της απόφασης, καθώς και το ότι η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης δεν οφείλεται σε λάθος ή παράλειψη του φορολογουμένου κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης. Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που διαπιστώθηκε και το οποίο έχει οδηγήσει σε ανεπιεική μεταχείριση των φορολογουμένων κατά την εκπλήρωση των διαδικαστικών υποχρεώσεών τους για την εφαρμογή της απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, χρόνος έναρξης ισχύος των ως άνω διατάξεων ορίζεται η 1η.1.2014. Περαιτέρω, λαμβάνεται πρόνοια για τη μη επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και κυρώσεων εκπρόθεσμης υποβολής στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις, συνεπεία απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης που έχει ήδη εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

  Επί του άρθρου 20
  Για τους λόγους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στην παρούσα αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 18 ανωτέρω, ως χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 18 με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 4174/2013 ορίζεται η 1η.1.2014. Περαιτέρω, λαμβάνεται πρόνοια για τη μη επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και κυρώσεων εκπρόθεσμης υποβολής στην περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις συνεπεία απόφασης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης που έχει ήδη εκδοθεί πριν από την 1.8.2020.

   


   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΔ -Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης

  Στο άρθρο 22 του ν. 4174/2013 (Α' 170) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

  1. α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. α) Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση αίτησης για μονομερή προέγκριση, και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η μονομερής προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης δεν εφαρμόζεται για προγενέστερα φορολογικά έτη. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου που δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

  β) Σε περίπτωση αίτησης για διμερή ή πολυμερή προέγκριση, μπορεί να περιέχεται και αίτημα εφαρμογής της απόφασης σε προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης προέγκρισης, ως ρήτρα αναδρομικής ισχύος, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών για τα οποία ζητείται η αναδρομική ισχύς με τα πραγματικά περιστατικά της υπό εξέταση αίτησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά την υποβολή του αιτήματος:

  βα) να μην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη, και

  ββ) να μην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη.».

  β) Οι διατάξεις της περ. α) για τη χορήγηση ρήτρας αναδρομικής ισχύος εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεων για διμερή ή πολυμερή προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

  2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

  «Σε περίπτωση που στην απόφαση προέγκρισης περιλαμβάνεται ρήτρα αναδρομικής ισχύος, ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών των ετών τα οποία καταλαμβάνονται από την εν λόγω ρήτρα, περιορίζεται στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών που καταλαμβάνει με τα πραγματικά περιστατικά των συναλλαγών για τα οποία ζητήθηκε η προέγκριση.» .

  3. Η παρ. 8 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:

  «8. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται τα ειδικότερα θέματα, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και συγκεκριμένα, η διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, οι όροι και προϋποθέσεις αναδρομικής ισχύος της απόφασης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές αλλοδαπών εμπλεκόμενων κρατών, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

  4. Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

  «9. Αν από απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για παρελθόντα φορολογικά έτη που καλύπτει η απόφαση προέγκρισης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο.».

   

  Άρθρο 20

  Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 17 (εκ παραδρομήςε έχει γραφτεί 18 στο σχέδιο νόμου) του παρόντος, εφαρμόζονται από την 1η.1.2014.

  2. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εντός εξήντα (60) ημερών αρχής γενομένης από την 1η.8.2020, συνεπεία εκδοθείσας πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος απόφασης προέγκρισης, θεωρούνται εμπρόθεσμες. Για τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνεπεία απόφασης προέγκρισης πριν από την 1η.8.2020, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής συμψηφίζονται με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.15. Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019.


 

 • Αιτιολογική έκθεση

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το εύρος της ποσοστιαίας μείωσης του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019.

  Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ή μετατάσσεται από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως στα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

  Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν κάνει έναρξη εργασιών κατά το έτος 2019, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 69.

  Ειδικά, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

  α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 πραγματοποίησε άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή

  β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' του εν λόγω εδαφίου ισχύουν ακόμη κι αν η επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών κατά το έτος 2019.

  Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η οικονομική ενίσχυση και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μέσα από την τόνωση της ρευστότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο επιχειρηματικό περιβάλλον.


   

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 18
  Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

  Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α'167) προστίθεται παρ. 44 ως εξής:

  «44. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:
   
  Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου 2019: Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
  > 5% έως και 15% 30%
  15,01% έως και 25% 50%
  25,01% έως και 35% 70%
  >35% 100%

  Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου του 2020, ως εξής:

  α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή

  β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.

  Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.

  Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

  α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή

  β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.».

  Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα οποία εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 71 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69, αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις της περ. α' του πέμπτου εδαφίου της παρούσας, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται.

  Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170).

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»16. Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την μετάθεση του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019, καθώς και για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων κλπ.


 

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η έκδοση κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την μετάθεση του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019 κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4174/2013, καθώς και για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έκδοσης των σχετικών πράξεων για την ακύρωση ή τροποποίηση των ως άνω πράξεων, διαβίβασης όπου απαιτείται στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και έναρξης προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται στην περ. α' της παρ. 53 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.
   
 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 19

  Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για την τροποποίηση των προθεσμιών των παρ. 51 και 53 α του άρθρου 72 ΚΦΔ

  Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170) προστίθεται παρ. 45, ως εξής:

  «45. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να τροποποιούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στις παρ. 51 και 53α».


 

Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις με τις οποίες  :

Ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία Οδηγίες (ΕΕ) - διατάξεις Οδηγιών (ΕΕ), οι οποίες ρυθμίζουν διάφορα θέματα, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα:
 
1. Η Οδηγία 2017/1852 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10η-Οκτωβρίου 2017, με την οποία θεσπίζονται κανόνες για τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ της Ελλάδας και ενός ή περισσότερων από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή συμφωνιών και συμβάσεων, που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εισοδήματος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου.
 
2.
Οι Οδηγίες 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 και 2020/876 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020-για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και την παράταση ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19.
 
3. Διατάξεις της Οδηγίας 2016/1164 με την οποία θεσπίζονται κανόνες για την: (ΐ) φορολόγηση κατά την έξοδο από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας, (Η) αντιμετώπιση ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων πληρωμής.
 
4. Διατάξεις της Οδηγίας 2018/1910, οι οποίες αφορούν στην παράδοση αποθεμάτων αγαθών στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, υποκείμενου στο ΦΠΑ, που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.
 
5. Η Οδηγία 2019/475 του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ, σχετικά με τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ. (άρθρα 21 - 65)

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
 
1.α. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) (προβλέπεται μεταξύ άλλων ο επαναπροσδιορισμός των οργανικών θέσεων του ΝΣΚ). (άρθρο 66)
 
2.α. Συνιστάται, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το οποίο στελεχώνεται από μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ.
 
β. Προβλέπεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, όταν αυτό δικαιολογείται από την ιδιαίτερη σπουδαιότητα της υπόθεσης ή για τέσσερις (4) μήνες από τη σύσταση του ανωτέρω Γραφείου, ανεξαρτήτως σπουδαιότητας της υπόθεσης. (άρθρο 67)
 
3.
Προβλέπεται η υποχρέωση συμπερίληψης στην Εισηγητική έκθεση του  ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και ανάλυσης ευαισθησίας των δημοσιονομικών στόχων, ως προς τις μεταβολές των κύριων οικονομικών παραδοχών και ιδιαίτερα των παραδοχών για τους συντελεστές ανάπτυξης και τα επιτόκια. (άρθρου 68)
 
4. Τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4281/2014. σχετικά με την  επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους. (άρθρο 69)
 
5. Τροποποιείται το άρθρο 91Α του ν. 4549/2018 σχετικά με την εγγύηση  του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμμετάσχει η Χώρα μας στο πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για τη στήριξη χρηματοδότησης σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, μέσω εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών. (άρθρο 70)

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19. (άρθρα 71-83)

 
Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», οι δικαιούχοι του οποίου είναι σημαντικά διευρυμένοι, σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας 1ης κατοικίας της προηγούμενης Κυβέρνησης (δηλαδή, τον Νόμο 4605/2019) και περιλαμβάνουν:
•    Φυσικά πρόσωπα – εργαζόμενους σε κλάδους που έχουν πληγεί, ανέργους που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθερους επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
•    Φυσικά πρόσωπα με μείωση μηνιαίου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο μηνιαίο μισθό Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, έναντι του μέσου μηνιαίου μισθού Απριλίου και Μαΐου 2020. Το ποσοστό μείωσης του μισθού κυμαίνεται στα ακόλουθα επίπεδα:
o    τουλάχιστον 10% για εισοδήματα έως 1.000 €
o    τουλάχιστον 20% για εισοδήματα από 1.000 € έως και 2.000 €
o    τουλάχιστον 30% για εισοδήματα άνω των 2.000 €.
•    Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητας τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2ο τριμήνου του 2019.
•    Δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
•    Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
•    Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες πληγέντων, παρέχεται κρατική επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ενώ το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31.12.2018).

Πιο αναλυτικά:
Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της επιδότησης, είναι:
•    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ,
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα,
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ,
•    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ,
•    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 600 ευρώ.

Β. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα: επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι:
•    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ανά τράπεζα,
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ,
•    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ,
•    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 500 ευρώ.

Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που επιπλέον έχουν καταγγελθεί, παρέχεται επιδότηση με σκοπό να αποτραπεί ο πλειστηριασμός, δηλαδή επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, 50% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις είναι:
•    η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ,
•    το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα,
•    το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ,
•    οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ,
•    η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.
Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα από την 1η Αυγούστου 2020 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.

Με το πρόγραμμα αυτό:
-    Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.
-    Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018.
-    Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.
-    Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτείται ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.
-    Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
-    Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.
-    Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο του Νόμου 4605/2019.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων έχει μια ευρεία κατηγορία πληγέντων από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού φυσικών προσώπων, και συγκεκριμένα προσώπων που έχουν είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στήριξης.


7. Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία:
 
α. Δημοσιονομικής Πολιτικής πέντε (5) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
 
β. Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας δέκα (10) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. (άρθρο 84)
 

8. Τροποποιείται το άρθρο 1 ν.4152/2013, σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και συγκεκριμένα:
 
-Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόσπασης και μετάταξης προσωπικού στον ανωτέρω φορέα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

-Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της Θέσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής διαφοράς.
 
-Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου στην Μονάδα, είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης δημοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
 
-Συνιστώνται δέκα (10) νέες οργανικές Θέσεις στην Μονάδα, (άρθρο 85)


9. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
Ειδικότερα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η απόσπαση στις ανωτέρω Υπηρεσίες έως εκατό (100) υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. (άρθρο 86)
 
10. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και προσαρμόζονται οι ελληνικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις στις απαιτήσεις της διαδικασίας αυτής, (άρθρο 87)
 
11. Τροποποιείται το άρθρο 19 ν.2882/2001. σχετικά με τις δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες και προσαρμόζεται στις κρατούσες συνθήκες η διαδικασία κλήτευσης των εικαζόμενων ιδιοκτητών στις διαδικασίες δικαστικού καθορισμού της αποζημίωσης, λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων, στις περιπτώσεις που ο αριθμός των ιδιοκτητών αυτών είναι μεγάλος, (άρθρο 88)
 
12.
Παρατείνεται εκτάκτως η διάρκεια ορισμένων διαδικασιών ειδικής  διαχείρισης του ν.4307/2014. Συγκεκριμένα, όσες διαδικασίες θα έπαυαν μετά την πάροδο 24 μηνών θα παύσουν μετά την πάροδο 27 μηνών, και όσες θα έπαυαν μετά την πάροδο 30 μηνών, λόγω δικαστικής παράτασης, θα παύσουν μετά την πάροδο 33 μηνών, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και των μέτρων που ελήφθησαν εκτάκτως για την αντιμετώπισή της. (άρθρο 89)
 
13. Ρυθμίζονται i) θέματα επί της παραγραφής αξιώσεων υπέρ και κατά των εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977, με αναδρομικό χαρακτήρα, ii) οι προϋποθέσεις συμβολής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής στις περιπτώσεις εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και iii) θέματα σχετικά με την αυτεπάγγελτη διόρθωση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εκ του νόμου ονομαστικοποίησης ανωνύμων μετοχών ανωνύμων εταιρειών. (άρθρα 90-93)
 
14.
α. Επιτρέπεται η συγχώνευση του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Σταματίου Δεκόζη Βούρου» με το κοινωφελές ίδρυμα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου - Ευταξία».
 
β. Απαλλάσσεται οποιασδήποτε αμοιβής και οποιωνδήποτε άλλων τελών και φόρων η συμβολαιογραφική πράξη για τη συμφωνία της ως άνω συγχώνευσης και η μεταγραφή της. (άρθρο 94)
 


Μπορείτε να δείτε όλο το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης