Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4704/2020 με τίτλο "Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις".

Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4704/2020 με τίτλο "Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις".

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4704/2020 με τίτλο «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζουμε ότι στο νόμο αυτό περιέχονται διατάξεις για την ταυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και Α.Φ.Μ. δικαιούχου (άρθρο 18) και για την υποχρέωση από την 31η.10.2020 σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Δείτε στο φορολογικό αρχείο του κόμβου το νόμο 4704/2020.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης