Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξάνεται, από 1.9.2020, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας - Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 50% της εισφοράς σε νεοφυή επιχείρηση

Αυξάνεται, από 1.9.2020, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας - Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 50% της εισφοράς σε νεοφυή επιχείρηση
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργόΤο νομοσχέδιο για το παράνομο εμπόριο που κατατέθηκε στη Βουλή μεταξύ άλλων διατάξεων περιέχει και διατάξεις φορολογικού περιεχομένου:

Αναλυτικά :


1. Αυξάνεται, από 1.9.2020, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι ως άνω δαπάνες, εκπίπτουν εφεξής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τριάντα τοις εκατό (30%) που ισχύει. (άρθρα 46 και 55)

 

 • Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 46

  Παρά την ανοδική πορεία των τελευταίων δέκα ετών, η Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σε συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) με ποσοστό 1,13% του ΑΕΠ για το 2017, έναντι του μέσου όρου της ΕΕ ο οποίος βρίσκεται στο 2,07% για το ίδιο έτος. Ο τομέας των επιχειρήσεων είναι αυτός που συνέβαλε κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του μεγέθους αυτού. Συνεπώς, είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρηθεί αυτή η δυναμική για να συνεχισθεί η σύγκλιση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσω δύο παρεμβάσεων. Αφενός μέσω της αύξησης των παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε Ε&Α, και αφετέρου μέσω της επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής των κινήτρων αυτών.

  Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το ελληνικό πρόγραμμα παροχής φορολογικών κινήτρων υστερεί έναντι των περισσότερων χωρών της Ε.Ε. καθώς και του μεγαλύτερου μέρους των χωρών μελών του Οργανισμού. Υπολείπεται τόσο σε όρους φορολογικού οφέλους και ελκυστικότητας για τις επιχειρήσεις (δείκτης 1 - B-Index, Εικόνα 1), όσο και σε όρους δαπάνης από πλευράς Κράτους. Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, όποια χώρα εμφανίζεται λιγότερο ελκυστική διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει ένα σημαντικό κομμάτι επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.

  Συνεπώς, η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων για Ε&Α μέσω της αύξησης του επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για Ε&Α της παρ. 1 του άρθρου 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), από +30% σε +100%, αναμένεται να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να δώσει ώθηση στην ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσει το φαινόμενο του braindrain με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων θα βοηθήσει και στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (Foreign Direct Investment) στη χώρα καθώς διεθνείς όμιλοι εταιρειών θα αυξήσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιείται μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών στο πλαίσιο συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν συναφθεί μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας (contract R&D).

  Επιπρόσθετα, καθότι παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για Ε&Α της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, είναι αναγκαία η επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να περιοριστούν τα διαχειριστικά κόστη των επιχειρήσεων και να ενισχυθεί το αίσθημα φορολογικής ασφάλειας κατά την κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεών τους.

  Προς αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας με την προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 22Α με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα για τη σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.). Σύμφωνα με τη νέα παράλληλη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που θα την επιλέξουν μπορούν να επιταχύνουν την εξέταση των αιτημάτων τους υποβάλλοντας βεβαιώσεις από ορκωτούς λογιστές με τις οποίες πιστοποιείται η ορθότητα των λογιστικών εγγραφών. Η Γ.Γ.Ε.Τ. θα διενεργεί έλεγχο μόνο στο φυσικό αντικείμενο των ερευνητικών σχεδίων, ήτοι τον χαρακτηρισμό των δαπανών ως Ε&Α, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών. Κατά συνέπεια, αναμένεται να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση προς τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων και να αναβαθμισθεί ποιοτικά η διενέργεια των ελέγχων από την υπηρεσία.

  Επί του άρθρου 55
  Στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται ότι η αύξηση του ποσοστού φορολογικής έκπτωσης από +30% σε +100%, που ορίσθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, θα ισχύσει για τις δαπάνες Ε&Α που θα τελεστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.

  Στην δεύτερη παράγραφο προβλέπεται ότι μπορούν να υπαχθούν στη νέα διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013 και οι υποβληθείσες από επιχειρήσεις στη Γ.Γ.Ε.Τ δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ολοκληρωθεί άμεσα η εξέταση των αιτημάτων, που έχουν σωρευθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ.

 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 46 Τροποποίηση άρθρου 22 Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

  1. Το άρθρο 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 22Α

  1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών της παρούσας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν προκύψουν ζημίες μετά από την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

  2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή απόφαση της παρ. 1.

  3. α) Εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.

  β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο μόνο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

  γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και το ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.

  δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ' ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.».

  Άρθρο 55 Μεταβατικές διατάξεις

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με το παρόν, αναφορικά με την εφαρμογή του ποσοστού 100%, τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

  2. Οι διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν.4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με το παρόν, μπορεί να εφαρμόζονται και για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, κατά την παρ. 2 του άρθρου 22 Α του ν. 4172/2013, που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου που εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΑΝΕΠ, ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. (άρθρο 49)

 

 • Επί του άρθρου 49
  Οι νεοφυείς επιχειρήσεις στα πρώτα χρόνια λειτουργίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτες καθώς διέρχονται από την αποκαλούμενη «κοιλάδα του θανάτου», όπου αναπτύσσουν το προϊόν/υπηρεσία χωρίς να έχουν επαρκή έσοδα, διατρέχοντας σημαντικό κίνδυνο επιβίωσης. Η χρηματοδότησή τους στα πρώτα στάδια προέρχεται από ίδια κεφάλαια καθώς και από φίλους και τον κοινωνικό περίγυρο. Εντούτοις, το καινοτόμο εγχείρημα για να αναπτυχθεί επαρκώς και να καταστεί βιώσιμο χρήζει πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ΕΣΠΑ συμβάλλει μέσω του EquiFund και των Επενδυτικών Κεφαλαίων (VCs) τα οποία επενδύουν αφού πρώτα διαπιστώσουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα για το καινοτόμο προϊόν / υπηρεσία (Prototype, Minimum Viable Product).

  Συνεπώς, παρατηρείται ένα κενό χρηματοδότησης, το οποίο καλύπτεται από τους επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), δηλαδή φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια και βοηθούν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν να περάσει επιτυχώς η νεοφυής επιχείρηση στα επόμενα στάδια.
  Λόγω του κρίσιμου ρόλου των επενδυτικών αγγέλων και του υψηλού ρίσκου που αυτοί αναλαμβάνουν είναι αναγκαία η παροχή κινήτρων -σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική - μέσω μειώσεως του φορολογητέου εισοδήματός τους, ισόποσης με ποσοστό επί του ποσού που επενδύεται. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το ρίσκο και επιδιώκεται η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας.

  Έτσι, στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται ο ρόλος των angel investors, οι κανόνες για τις επενδύσεις τους και τα φορολογικά κίνητρα που τους παρέχονται. Επιπλέον προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για όσους επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την παρούσα διάταξη με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της.

 • Διάταξη νομοσχεδίου
  Άρθρο 49
  Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους

  Στο ν. 4172/2013 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

  «Άρθρο 70Α
  Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

  1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του, αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίο πραγματοποιήθηκε η εισφορά.

  2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου - επενδυτή , μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000) ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

  3. Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως. Εφόσον αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε. Για την επιβολή του προστίμου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α' 170).

  4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου - φυσικού προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.».3. Θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές από 1.1.2017 και εφεξής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4172/2013 οι αποζημιώσεις που αναφέρονται στην οριζόμενη κ.υ.α. και αφορούν αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων, ως Μέλη των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών.  (άρθρο 26)

 
 • Αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 26
  Για τη διενέργεια των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους έχει εκδοθεί, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016, η υπ' αρ. 26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται αποζημιώσεις στους συμμετέχοντες των διαδικασιών αυτών, που προέρχονται κυρίως από τα Μητρώα Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ) και αφορούν δημοσίους υπαλλήλους αλλά και ιδιώτες.

  Επισημαίνεται ότι η δαπάνη για την κάλυψη των αποζημιώσεων αυτών προβλέπεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και μάλιστα για τον σκοπό αυτό καταβάλλεται συγκεκριμένο ποσό παραβόλου από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.

  Λαμβανομένου υπόψη ότι η κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των αποζημιώσεων έχει εκδοθεί από τις αρχές του έτους 2017 και ήδη από το έτος αυτό πραγματοποιούνται αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, καθώς και έλεγχοι επενδύσεων που είχαν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (ν. 3299/2004 και ν. 3908/2011), ενώ για το μεγαλύτερο μέρος των αξιολογήσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί και διενεργούνται τόσο από δημόσιους υπαλλήλους όσο και από ιδιώτες μέλη των ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να φέρουν σε δυσχερή θέση τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων, προτείνονται οι εν λόγω ρυθμίσεις με αναδρομικότητα, προκειμένου να επιλυθούν προβληματισμοί που συνδέονται με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013.

 • Διάταξη νομοσχεδίου

  Άρθρο 26
  Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)

  Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, προστίθενται εδάφια ως εξής:

  «Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ' αρ. 26226/13.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) και αφορούν αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων και λοιπών υπαλλήλων φορέων γενικής κυβέρνησης, ως μελών των Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ), από 1.1.2017 και εφεξής κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. Για τα Μέλη των Μητρώων ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ που είναι ιδιώτες και που για την καταβολή των αποζημιώσεων της, ως άνω, απόφασης απαιτείται να εκδίδονται παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης) δίνεται η δυνατότητα από 1.1.2017 και εφεξής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, οι τίτλοι κτήσης να εκδίδονται καθ' υπέρβαση του ανώτατου ορίου έκδοσης των δύο τίτλων κτήσης ανά εξάμηνο, μόνο για τις συναλλαγές που αφορούν στην ιδιότητά τους, ως Μελών των Μητρώων αυτών.».


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης