Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ - Ελεγχος σε λογιστή και καταλογισμός προστίμου για μη έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης σε δωρεάν σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης

ΔΕΔ - Ελεγχος σε λογιστή και καταλογισμός προστίμου για μη έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης σε δωρεάν σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πρόσφατα η ΔΕΔ ασχολήθηκε με υπόθεση ελέγχου σε λογιστικό γραφείο.

Ιστορικό

Ο έλεγχος καταλόγισε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρο εισοδήματος για το 2013  ποσού 1.821.66 € πλέον προστίμου του άρθρου 58 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ συνολικού ποσού 1.412,88 € και εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 20,74 €, ήτοι συνολικό ποσό 3.255,28 €.
Σύμφωνα με την Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων, διαπιστώθηκαν λογιστικές διαφορές, ήτοι έκπτωση δαπανών από το ακαθάριστο εισόδημα κατά παράβαση του άρθρου 31, παρ. 1 του ν.2238/1994, ως ακολούθως:
• δαπάνες για αγορά καθαριστικών ειδών και ειδών supermarket που θεωρούνται είδη οικιακής χρήσης συνολικής καθαρής αξίας 2.364,34 €
• δαπάνες καυσίμων (βενζίνης και υγραερίου) συνολικής αξίας 4.864,90 €.

Επίσης από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα τραπεζικά δεδομένα διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2013, ο προσφεύγων παρείχε υπηρεσίες προς επτά (7) πρόσωπα, χωρίς να εκδώσει τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά. Πιο αναλυτικά, από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του προσφεύγοντος, διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων πλήρωνε μέσω των τραπεζικών του λογαριασμών φορολογικές υποχρεώσεις κάποιων προσώπων (τόσο φυσικών όσο και νομικών), δηλαδή παρείχε σε αυτά τα πρόσωπα λογιστικές υπηρεσίες. Από τον αντιπαραβολικό έλεγχο των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν εξέδωσε τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την 'Έκθεση Μερικού Ελέγχου Ορθής εφαρμογής του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ), (όπως  ίσχυε κατά το έτος 2013) ο έλεγχος απεφάνθη ότι ο προσφεύγων δεν εξέδωσε τη διαχειριστική περίοδο τα προβλεπόμενα παραστατικά για επτά (7) περιπτώσεις πελατών, ήτοι:

• έξι (6) φορολογικά παραστατικά για υπηρεσίες που παρείχε σε έξι πελάτες του συνολικής καθαρής αξίας 1.479,88 € με αναλογούντα ΦΠΑ ποσού 340,38 €, με αποτέλεσμα να καταλογίσει πρόστιμο ύψους 1.600 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 3 του ν. 4337/2015,

• ένα (1) στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών για υπηρεσίες που παρείχε δωρεάν σε έναν πελάτη του με αναλογούντα ΦΠΑ 3,65 €, με αποτέλεσμα να καταλογίσει πρόστιμο ύψους 266,67 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 3 του ν. 4337/2015.

Ισχυρισμοί του προσφεύγοντος

Πέραν των ισχυρισμών του προσφεύγοντος για τις λογιστικές διαφορές και τα 6 από τα 7 παραστατικά που δεν είχαν εκδοθεί, ο λογιστής στην τελευταία περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ισχυρίστηκε ότι οι υπηρεσίες που πρόσφερε  (πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών) στον σύζυγο πελάτισσάς του,  εντάσσονται στις γενικότερες λογιστικές υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο στη σύζυγό του, έναντι των οποίων έχει εκδοθεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με αριθμό ....../2013.

Ορισμένα από τα αιτιολογικά της ΔΕΔ

Επειδή ο έλεγχος έκρινε ότι ο προσφεύγων παρείχε υπηρεσίες πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών στον εν λόγω κύριο εντός του 2013. Το γεγονός ότι εξέδωσε το με αριθμό ..../2013 ΤΠΥ στην πελάτισσά του η οποία τυγχάνει σύζυγος του κυρίου, δεν απαλλάσσει τον προσφεύγοντα (Λογιστή) από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου προς τον εν λόγω κύριο έναντι των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Επειδή στα πλαίσια των επαγγελματικών σχέσεων του προσφεύγοντος με τη σύζυγο του εν λόγω κυρίου (και για την οποία έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό), δύνανται να παρασχεθούν δωρεάν οι σχετικές υπηρεσίες πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών, γεγονός που συνάδει και με την κοινή πείρα του λογιστικού επαγγέλματος.
Κατά συνέπεια, ο προσφεύγων όφειλε να εκδώσει στοιχείο ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, με τον αναλογούντα ΦΠΑ να προσδιορίζεται στο ποσό των 3,65 €. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται μερικώς αποδεκτός.

Δείτε όλη  την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης