Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για τραπεζοκαθίσματα μέχρι 30.11.2020 σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τροπολογία για τραπεζοκαθίσματα μέχρι 30.11.2020 σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, επιτρέπεται μέχρι 30.11.2020, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα:
- η επέκταση, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και του διπλάσιου του αρχικού χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα.
- η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν είναι δυνατή η ως άνω επέκταση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την εν λόγω ρύθμιση θεσπίζεται για το διάστημα από 1.6.2020 μέχρι και 31.10.2020 η δυνατότητα επέκτασης του παραχωρούμενου χώρου για την απλή χρήση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα για την ανάπτυξη έως και διπλάσιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, ο οποίος χώρος δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του διπλασίου του αρχικού χώρου και χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Οι εν λόγω παραχωρήσεις δικαιώματος χρήσης χώρων της ζώνης λιμένα αφορούν σε παραχωρήσεις που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης. Επίσης, σε περίπτωση μη δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετου χώρου προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του καθορισθέντος ανταλλάγματος σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής της ρύθμισης. Οι όλως εξαιρετικές και απρόβλεπτες συνθήκες που έχουν ανακύψει λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 επιτάσσουν τη λήψη μέτρων με σκοπό, αφενός την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής κανόνων τήρησης αποστάσεων και αφετέρου την ανάκαμψη της οικονομίας και δη των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκερασμός των δύο αυτών στόχων κρίνεται επιβεβλημένη η συγκεκριμένη ρύθμιση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)


1. Μέχρι την 31η.10.2020 επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και του διπλάσιου του αρχικού χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α' 285), σύμφωνα τις προϋποθέσεις της επόμενης παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής:
α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνεται υπόψη και εξασφαλίζεται ιδίως:
αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας,
αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα,
αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ' αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών.» (Β' 2621).
αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτήρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων.
αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Ο συνολικός αριθμός τραπεζοκαθισμάτων που θα αναπτυχθούν στον επεκτεινόμενο χώρο δεν δύναται να υπερβαίνει τον διπλάσιο συνολικό αριθμό τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπεται στην υφιστάμενη απόφαση παραχώρησης.
γ) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 1 της υπ  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.6.2020 (Β' 2601) κοινής υπουργικής απόφασης.
δ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,5 μέτρου
ε) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου.
στ) Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α' 57) και της περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α' 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών των φορέων, ή ελλείψει αυτών από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή περιφερειών ή τεχνικής έκθεσης του φορέα για τους τουριστικούς λιμένες, καθώς και σχετικής γνώμης των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας, είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.
β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Ατου ν. 2696/1999 και της περ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α' 145) από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα και γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις.
γ) Οι αποφάσεις των περ. α' και β' της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως και την 31η-10-2020 και εφαρμόζουν τις Τεχνικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2448).

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων του άρθρου 1 της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα τιμωρείται κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α'285).

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η.6.2020.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης