Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστρεπτέα προκαταβολή - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την υποβολή αίτησης των επιχειρήσεων που δήλωσαν έως τις 26.6.2020 στοιχεία εσόδων και δεν υπέβαλαν αιτήσεις.

Επιστρεπτέα προκαταβολή - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την υποβολή αίτησης των επιχειρήσεων που δήλωσαν έως τις 26.6.2020 στοιχεία εσόδων και δεν υπέβαλαν αιτήσεις.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 163/2020 με την οποία τροποποιείται η  ΓΔΟΥ 148/3.7.2020  σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή .

Συγκεκριμένα


Για λόγους χρηστής διοίκησης, της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφασης (Β' 2729), προκειμένου να μην εξαιρούνται από τους δικαιούχους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν τα στοιχεία εσόδων στην ειδική εφαρμογή του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. («Τα Έσοδά μου») σε συνέχεια της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 131/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2276), για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, και δεν υπέβαλαν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την τελευταία ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ' αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), ως εξής:

α) Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, δύνανται να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που δήλωσαν έως τις 26.6.2020 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Τα Έσοδά μου" που λειτουργεί για τους σκοπούς της επιστρεπτέας προκαταβολής, στην πλατφόρμα "myBusinessSupport" της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έως την ως άνω ημερομηνία τη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδαφίου».

β) Στην παρ. 5 του άρθρου 5, η φράση «της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 11» αντικαθίσταται από τη φράση «της αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 13».

2. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει τη σχετική δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ' αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 2276), δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως τις 26.6.2020 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. Η νέα αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 148/ 3.7.2020 απόφασης.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύειWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης