Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι αλλάζει στην ιδιωτική εκπαίδευση και στις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Τι αλλάζει στην ιδιωτική εκπαίδευση και στις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργόΤέθηκε σε διαβούλευση νέο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:
α) απλοποίηση πλαισίου λειτουργίας, περισσότερη αυτονομία και ευελιξία στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων,
β) αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στήριξη των εκπαιδευτικών και
γ) αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων και ευελιξία.

Ως προς την οργάνωση και λειτουργία σχολικής μονάδας, εισάγονται:

Ευελιξία στη διαμόρφωση διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος (επιπλέον του υποχρεωτικού του ΥΠΑΙΘ)
Ευελιξία στην προσθήκη εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις δράσεις εκτός ωρών και ημερών λειτουργίας των σχολείων
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας με μόνο έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας
Διεύρυνση δυνατότητας μετεγγραφών μαθητών (και από ιδιωτικά σε ιδιωτικά σχολεία).

Ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προτείνεται :


Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών (κατ’ αναλογία κριτηρίων δημόσιου σχολείου)

Πρόβλεψη συμβάσεων αορίστου χρόνου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς – κατάργηση συμβάσεων 2ετίας

Δυνατότητα περιορισμού ωραρίου
1) κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού και
2) σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ωραρίου του διοριστηρίου

Δυνατότητα πρόσθετης απασχόλησης εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου, με δυνατότητα αύξησης εισοδήματος

Έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας στον ορισμό Διευθυντή και Υποδιευθυντή από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης

Δυνατότητα αντικατάστασης Διευθυντή/Υποδιευθυντών εντός του σχολικού έτους

Δυνατότητα διορισμού Υποδιευθυντή/ών (προαιρετική και όχι υποχρεωτική), ανεξαρτήτως αριθμού.

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης των εκπαιδευτικών, με δυνατότητα αύξησης του εισοδήματός τους:

Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά το πέρας του (υποχρεωτικού ή διευρυμένου) ωραρίου με πρόσθετη αμοιβή

Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να εργάζονται παράλληλα σε κέντρα ξένων γλωσσών και άλλους φορείς εκπαίδευσης με πρόσθετη αμοιβή

Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (και όχι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου).

Οι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται πλέον με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Καταργούνται οι συμβάσεις 2ετίας των εκπαιδευτικών που τους οδηγούσαν σε δυσμενή θέση.

Για τη χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων:

Δίνεται η δυνατότητα συστέγασης όλων των ειδών φορέων εκπαίδευσης
Προβλέπεται η αξιοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων και το καλοκαίρι, με δυνατότητα απασχόλησης των εκπαιδευτικών του σχολείου και αύξησης του εισοδήματός τους.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 08:00 μμ.

Σημειώνεται ειδικότερα σε ότι αφορά τις συμβάσεις Εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών η αιτιολογική έκθεση αναφέρει :


Με το άρθρο 10 αντικαθίσταται το άρθρο 30 του ν. 682/1977.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται και απασχολούνται, δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων και ιδίως του άρθρου 36 του ν. 682/1977 .
Οι προβλεπόμενες ως άνω ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ αφενός της λειτουργίας του διευθυντικού δικαιώματος του επιχειρηματία εργοδότη, και αφετέρου της παράλληλης διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων, κατά τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία και στο ν. 682/1977 αναφορικά με τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως άλλωστε ισχύει γενικά για τις αντίστοιχες σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ακόμη και στην περίπτωση τομέων ή κλάδων της οικονομίας που μπορεί να συνέχονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάγκη διασφάλισης ελάχιστων απαιτήσεων προστασίας έννομου αγαθού δημοσίου ενδιαφέροντος (π.χ. υπηρεσίας υγείας), καθώς και της διασφάλισης της κρατικής εποπτείας επί της σχετικής δραστηριότητας. Και τούτο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρόσφατες, επιμέρους νομοθετικές παρεμβάσεις αναφορικά ιδίως με το εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολείων κατ’ αναγκαστική παρέκκλιση της εργατικής νομοθεσίας που διέπει το σύστημα των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα θίγουν στο βαθμό που δεν συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας τον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη λειτουργία των οποίων εγγυάται εξίσου το Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ. 5 Σ). Σημειωτέον ότι στη χώρα μας τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια φέρουν εξ ολοκλήρου τον επιχειρηματικό κίνδυνο από τη  δραστηριοποίησή τους, ανεξαρτήτως των διασφαλίσεων ή/και περιορισμών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της άσκησης κρατικής εποπτείας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, και ειδικότερα αφενός με την πρόβλεψη ότι οι συμβάσεις μεταξύ των εργοδοτών και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι αορίστου χρόνου, και αφετέρου με την κατάργηση της διετούς ισχύος τους ως συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τους νεοπροσλαμβανομένους σε ιδιωτικό σχολείο εκπαιδευτικούς, επιδιώκεται η διατήρηση πιο μακροχρόνιων και σταθερών σχέσεων εργασίας, προς όφελος τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών και της οργάνωσης των ιδιωτικών σχολείων όσο και του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Σημειωτέον ότι η κατάργηση της ως άνω υποχρέωσης για σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας συμβάλει στην αποτροπή φαινομένων πρόωρης λήξης της συνεργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με το σχολείο με το πέρας της διετίας, η οποία δημιουργεί εργασιακή και κατά προέκταση προσωπική αβεβαιότητα για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς. Περαιτέρω, το Κράτος, στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας του επί των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, καθώς και στην υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.

Η  δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί την ανάγκη διασφάλισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων κατά τρόπο συμβατό με το συνολικό σύστημα λειτουργίας της γενικής  δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και προς το σκοπό αυτό το Κράτος έχει θεσπίσει σειρά διατάξεων, η εφαρμογή των οποίων ελέγχεται ούτως ή άλλως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο άσκησης του εποπτικού του ρόλου. Η εποπτεία όμως αυτή ουδόλως συνεπάγεται ότι το Κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει και στη διαμόρφωση των επιμέρους όρων εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν εξυπηρετούν ευθέως τους ως άνω σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, και μάλιστα κατά παρέκκλιση από τις σταθερές των γενικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται οριζόντια σε κλάδους με συναφή χαρακτηριστικά.

Είναι, άλλωστε, προφανές ότι οι όποιες εργοδοτικές αποφάσεις αναφορικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του εργατικού δικαίου και τις ειδικότερες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων, ενώ και ο αποτελεσματικός έλεγχος τυχόν καταχρηστικής άσκησης της καταγγελίας συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών διασφαλίζεται πλήρως από τα αρμόδια προς τούτο δικαστήρια. Δεδομένης της δυνατότητας δικαστικής αμφισβήτησης του κύρους κάθε καταγγελίας και της εκτεταμένης προστασίας που η νομολογία μας παρέχει στο σύνολο των εργαζομένων, δεν υφίσταται λόγος παρέκκλισης από τις γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, λαμβανομένων υπόψη όλων των σκέψεων που προεκτέθηκαν.

Περαιτέρω, οι αναγκαστικές αυτές παρεκκλίσεις, σε συνδυασμό με το ισχύον άκαμπτο κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διαφοροποίηση με την παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολόγιου προγράμματος, στρεβλώνουν στην πράξη τα κίνητρα των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων να απασχολήσουν εκπαιδευτικούς για μεγαλύτερη διάρκεια ή εξαρχής για αόριστο χρόνο, καθώς και να επενδύσουν στην επιμόρφωση και επαγγελματική τους ανέλιξη σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, γεγονός που πλήττει δυσανάλογα ιδίως τους νέους εκπαιδευτικούς.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης