Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενεργειακή αναβάθμιση οικιών με επιδότηση έως 50%

29 Ιούλιου 2009
  • Ο υπ. Ανάπτυξης παρουσίασε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ'Α οίκον», προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ Αφορά τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη των 1.500 ευρώ, ενώ για περιοχές πάνω από αυτό το όριο προβλέπονται φορολογικά κίνητρα με ισοδύναμα αποτελέσματα
Ενεργειακή αναβάθμιση οικιών με επιδότηση έως 50%              
 
Ο υπ. Ανάπτυξης παρουσίασε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ'Α οίκον», προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ
Αφορά τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη των 1.500 ευρώ, ενώ για περιοχές πάνω από αυτό το όριο προβλέπονται φορολογικά κίνητρα με ισοδύναμα αποτελέσματα
 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ σε ποσοστό μέχρι και 50% αλλά και φορολογικά κίνητρα για τα ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 1.500 ευρώ ανά τ.μ. προβλέπει το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών με τίτλο «Εξοικονομώ κατ'Α οίκον» που παρουσίασε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιήσουν ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, οπότε δεν υπήρχε μέριμνα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και η χρηματοδότηση θα κυμαίνεται μεταξύ 30%-50% αναλόγως με το εάν πρόκειται για πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αλλά και το είδος των παρεμβάσεων που θα γίνουν. Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού που θα επιδοτείται είναι τα 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος σε ό,τι αφορά τη δημόσια δαπάνη είναι 400 εκατ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικά κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν πάνω από 100.000 νοικοκυριά ή 400.000 πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Oπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, αναλόγως του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί, θα εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος, μέχρι το όριο του 4% επί του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός. Με την εφαρμογή του προγράμματος το Yπουργείο Ανάπτυξης προσβλέπει σε μείωση της κατανάλωσης μέχρι και 70% στα κτίρια όπου θα γίνουν παρεμβάσεις, τόνωση του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και βελτίωση των προτύπων των ενεργειακών συστημάτων στην αγορά, αφού ορίζονται συγκεκριμένα πρότυπα που είναι αποδεκτά στο πρόγραμμα.

Οι παρεμβάσεις που θα επιδοτούνται χωρίζονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές και είναι οι εξής:

• Θερμομόνωση στο δώμα του κτιρίου. Υποχρεωτική για όσα κτίρια δεν έχουν ήδη.

• Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών κουφωμάτων. Υποχρεωτική.

• Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποχρεωτική.

• Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. Προαιρετική.

• Θερμομόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου. Προαιρετική.

 
Ορια

 
Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης ως όριο τιμής ζώνης για την εφαρμογή του τα 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο όπως αυτό προσδιορίζεται από το σημείωμα του ΕΤΑΚ, ενώ για τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το όριο τιμής ζώνης, θα δοθούν φορολογικά κίνητρα με ισοδύναμα αποτελέσματα, τα οποία θα ανακοινωθούν από το Yπουργείο Οικονομίας πριν από την έναρξη του προγράμματος, δηλαδή πριν από την 1η Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο χρόνια, καλύπτει και τις 13 περιφέρειες της χώρας και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝ ΙΙ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που κάνει χρήση των νέων αναθεωρημένων διατάξεων του κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων που επιτρέπουν πλέον τέτοιου είδους δράσεις.

Oπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, με το όριο των 1.500 ευρώ/τ.μ. καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής περιφέρειας και αρκετά μεγάλο τμήμα της Αττικής. Συγκεκριμένα καλύπτεται όλη η Δυτική Αθήνα, η Περιφέρεια Πειραιά και πολλές ζώνες από άλλους δήμους της Αττικής.
 

Προετοιμασία
 

Η προετοιμασία της πρότασης θα γίνεται με βάση προτυποποιημένα έντυπα-δικαιολογητικά (απόφαση γενικής συνέλευσης, αίτηση χρηματοδότησης, οικονομική προσφορά κ.λπ.), καθώς και συμπληρωματικό υλικό (πολεοδομική άδεια ακινήτου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτησίας, λογαριασμοί καταναλώσεων, φωτογραφίες όψεων ακινήτου κ.λπ.). Ο αριθμός των δικαιολογητικών θα ανέρχεται σε περίπου 10.

Σύμφωνα με το Yπουργείο Ανάπτυξης, ο πολίτης θα χρειαστεί να απευθυνθεί στο Δημόσιο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μόνο μία φορά και αυτή θα είναι στο ΚΕΠ της περιοχής του. Παράλληλα με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για όλες τις εργασίες θα χρειαστεί μόνο μία έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, με την εξαίρεση της θερμομόνωσης κελύφους, όπου απαιτούνται σκαλωσιές και το ΥΠΕΧΩΔΕ για λόγους ασφαλείας –και για αυτή μόνο την εργασία– χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία.Υποβολή

 
Η διαδικασία υποβολής-έγκρισης των προτάσεων είναι η εξής:

• Η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ. Κατά την υποβολή ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου, το έργο εισάγεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή που διενεργεί έλεγχο συμβατότητας των τεχνικών στοιχείων και εκτυπώνεται αυτόματα προέγκριση (με μοναδικό κωδικό αριθμό έργου), στην οποία εμφανίζεται το επιλέξιμο ποσό για επιχορήγηση. Η προέγκριση συνιστά έγκριση εκκίνησης εργασιών. Στη συνέχεια, το ΚΕΠ διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας.

• Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας εξετάζει τη συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου της αίτησης με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ, επαληθεύει το επιλέξιμο ποσό και εισηγείται στον γενικό γραμματέα της περιφέρειας την έκδοση απόφασης υπαγωγής, η οποία κοινοποιείται στον ωφελούμενο.

• Με την έκδοση της απόφασης υπαγωγής (ή την προέγκριση με ευθύνη του ωφελούμενου) και με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, ο ωφελούμενος δίδει εντολή στον εργολάβο για την έναρξη των εργασιών, αφού υπογραφεί σχετική σύμβαση.

• Ο εργολάβος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας τόσο τη σύμβαση όσο και τη δήλωση έναρξης εργασιών.

 
Αξιολόγηση
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα εξής:

– Πληρότητα δικαιολογητικών.

– Επιλεξιμότητα κτιρίου.

– Κάλυψη ίδιας συμμετοχής (υπεύθυνη δήλωση για τις παρεμβάσεις σε επίπεδο διαμερίσματος και απόφαση γενικής συνέλευσης για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις).

– Οι τιμές προσαρμόζονται στο ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών.

– Ο προϋπολογισμός προσαρμόζεται στα τετραγωνικά μέτρα (m2) που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια.

Η πρόταση εντάσσεται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ανά περιφέρεια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ωφελούμενος, ο εργολάβος και ο μηχανικός συνυπογράφουν τη δήλωση περαίωσης εργασιών και ο εργολάβος υπογράφει βεβαίωση εξόφλησης στον ωφελούμενο για το ποσό που αντιστοιχεί. Η αποπληρωμή του έργου γίνεται στον εργολάβο ο οποίος υποβάλλει:

– δήλωση περαίωσης εργασιών,

– βεβαίωση εξόφλησης και παραστατικά πληρωμής του συμβατικού ποσού που αντιστοιχεί στον ωφελούμενο,

– τιμολόγια, δελτία αποστολής βασικών υλικών και εξοπλισμού που αντιστοιχούν στις επιμέρους εργασίες, αποδείξεις πληρωμής υπεργολάβων,

– φωτογραφίες του ακινήτου μετά την παρέμβαση.

 
Γραμμή επικοινωνίας


Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα, από την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πότε θα λειτουργήσει η γραμμή επικοινωνίας για τη στήριξη του έργου, από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Παράλληλα θα ξεκινήσει και η προετοιμασία των ΚΕΠ και των περιφερειών. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έγκριση της εκάστοτε πρότασης.
 
Πηγή: Express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης