Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιστολές ΠΕΦΕ για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών και την αναβίωση του άρθρου 75 του ν. 2238/1994 με το άρθρο 30 του ν. 4701/2020

Επιστολές ΠΕΦΕ για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών και την αναβίωση του άρθρου 75 του ν. 2238/1994 με το άρθρο 30 του ν. 4701/2020

Προς
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Κοιν/ση: 1. Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
2. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή


Αθήνα 8/7/2020

Θέμα: «Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με «κούρεμα» προσαυξήσεων και προστίμων-Αιτήσεις έως το τέλος του 2020».


Κύριε Υπουργέ,

Κατατίθεται νομοσχέδιο για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών όχι τελωνειακών που εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμών ακόμη και του ΣτΕ.

Η επίλυση των διαφορών αυτών θα επιλύονται κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου που θα υπογράφεται από δικηγόρο!!! και θα ισχύσει από την ψήφισή του έως 31/12/2020.
 
Στις παραπάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται και αυτές που θα εκκρεμούν ενώπιον της ΔΕΔ μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020, οι υποθέσεις θα εξετάζονται στο πρώτο εξάμηνο του 2021 και θα εκδίδεται πρακτικό συμβιβασμού. 

Το νομοσχέδιο έχει πολλά θετικά πλεονεκτήματα για την οριστική περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με διαγραφή των προσαυξήσεων και ταμειακών τόκων ανάλογα με το ποσό των δόσεων ως κατωτέρω πίνακας:

Αριθμός Δόσεων Ποσοστό έκπτωσης (%)
1 75
2-4 65 κ.λπ.

Με την παρ. 8 της προτεινόμενης διάταξης, ορίζεται ότι η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της παρ. 7, που καταβάλλεται εντός 5 ημερών, πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

Οι επιτροπές θα λειτουργούν σε τριμελή τμήματα που αποτελούνται από συνταξιούχους διοικητικούς (φορολογικούς) δικαστές και ένα μέλος από το Ν.Σ.Κ..

Αν δεν καταβληθούν το αρχικό ποσό του συμβιβασμού 30% επί του κυρίου φόρου ή προστίμου ή και 2 δόσεις τότε ανακαλείται ο συμβιβασμός και προωθείται η υπόθεση για εκδίκαση στο στάδιο που ευρίσκεται (Πρωτοδικείο, Εφετείο ή ΣτΕ).

Η ΠΕΦΕ έχει ολόκληρο το νομοσχέδιο και είναι έτοιμη με τα στελέχη της να βοηθήσει οποιονδήποτε φορολογούμενο ή συνάδελφο, αφού έχει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία και απορεί πως η πολιτεία θέλει να περαιώσει φορολογικές εκκρεμότητες ετών χωρίς την ουσιαστική βοήθεια των φοροτεχνών που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις φορολογικές υποθέσεις και τα νομικά και φορολογικά θέματα.

Παρά ταύτα η ΠΕΦΕ για το καλό των φορολογουμένων και της πολιτείας θα συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού για την επιτυχία του μέτρου που θα τονώσει και τα κρατικά ταμεία σε καιρούς χαλεπούς.

Είμαστε στην διάθεση του Υπουργείο Οικονομικών, ως φορέας για την αγαστή συνεργασία για το αμοιβαίο συμφέρον όλων (φορολογουμένων, συναδέλφων, Υ/Ο).

Σημείωση: Στην περίπτωση 5 του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή σε δημόσια διαβούλευση με θέματα «ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» σας αναφέρουμε ότι είναι προκλητικό το νομοσχέδιο να περιλαμβάνει ότι η αίτηση υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από Δικηγόρο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αναφέρει ή Λογιστή - Φοροτεχνικό, γιατί πρέπει να στέλνει τον φορολογούμενο, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Δικηγόρο;;;
Ακόμη φρονούμε ότι για λόγους χρηστής διοίκησης πρέπει να περιλαμβάνει το άρθρο 5, η αίτηση υπογράφεται υποχρεωτικά από Δικηγόρο ή Φοροτεχνικό ο οποίος θα αναφέρει το όνομα, επώνυμο κ.λπ.
Ελπίζουμε ότι η πρόταση αυτή θα γίνει αποδεκτή για το καλό της εύρυθμης λειτουργίας του Υ.Ο.

..............................

Ανοιχτή επιστολή
Προς Κύριο Γεώργιο Πιισιλή
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ


Αθήνα, 08-07-2020

Θέμα: «Αναβίωση του άρθρου 75 του νόμου 2238/1994 με το άρθρο 30 του νόμου 4701/2020 το οποίο προστέθηκε στο νόμο 4174/2013 ως άρθρο 63Β ».

Κύριε Διοικητά,

Την 24η-01-2020 στην 5η διημερίδα της e-θέμις με θέμα: «Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού και Ασφαλιστικού Δικαίου - Ανάπτυξη και Προοπτικές», κάνατε κάποιες εξαγγελίες μεταξύ των οποίων και η αναβίωση του άρθρου 75 του νόμου 2238/1994 (σας χειροκροτήσαμε γι' αυτό) και σας χειροκροτούμε και σήμερα που την εξαγγελία την κάνατε πράξη αφού με το νόμο 4701/2020 και το άρθρο 30 προσθέσατε στο νόμο 4174/2013 το άρθρο 63Β που ουσιαστικά είναι η αναβίωση του άρθρου 75 του νόμου 2238/1994 και ορίζει τα εξής:
«Άρθρο 30. Ρυθμίσεις για την ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στον ν. 4174/2013 [Α' 170] επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:
1. Προστίθεται άρθρο 63Β ως εξής:
«Άρθρο 63Β
Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου 
1. Άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία του παρόντος, για έναν από τους εξής λόγους:
α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης,
β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.
2. Για την ακύρωση ή τροποποίηση υποβάλλεται αίτηση του φορολογούμενου εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την κοινοποίηση της πράξης ή, σε περίπτωση άμεσου προσδιορισμού του φόρου, από την υποβολή της δήλωσης. Αν η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης οφείλεται σε επιγενόμενο λόγο, που γεννήθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη γένεση του λόγου αυτού. Η σχετική πράξη ακύρωσης ή τροποποίησης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης».

Το ως άνω άρθρο θα εφαρμοστεί κατά κόρον και θα δώσει τη δυνατότητα να αρθούν γρήγορα οι αδικίες της φορολογικής αρχής, (με αυθαίρετες αποφάσεις έστω και από λάθος!!!!) προς τους φορολογούμενους.
Το ζητήσαμε με το από 03-06-2020 έγγραφό μας και άμεσα να κάνετε πράξη την εξαγγελία ΣΑΣ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για προτάσεις και λύσεις σε φορολογικά θέματα   Μετά τιμής
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ε.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Αναστόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος
Μανούσος Ντουκάκης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης