Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α. Μπαρδάκης - ΣτΠ: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επικοινωνία των Κέντρων Κοινότητας

Α. Μπαρδάκης - ΣτΠ: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επικοινωνία των Κέντρων Κοινότητας


Συνήγορος του Πολίτη προς ΥΠΕΣ και ΟΠΕΚΑ:


«Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι απολύτως αναγκαία και επιβαλλόμενη, πολύ δε περισσότερο αν μιλάμε για ομάδες πληθυσμού όπως τα ΑμεΑ και εν γένει τα εμποδιζόμενα άτομα, και ο μέσος πολίτης δεν πρέπει να υποχρεούται να αναλώνεται σε μακροχρόνιες και πολύπλοκες αναζητήσεις των στοιχείων επικοινωνίας που έχει ανάγκη».

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ολοκληρώνοντας την αναφορά μας, υπ' αρ. 277676, απηύθυνε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών και προς τον ΟΠΕΚΑ, επικαλούμενος και την ειδική αρμοδιότητα που έχει ως "Πλαίσιο Προαγωγής" για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
 
Με την επιστολή αυτή ο ΣτΠ καλεί το ΥΠΕΣ να αναρτήσει το συντομότερο δυνατό στο (ανεπαρκές) σάιτ των Κέντρων Κοινότητας (https://www.kentrakoinotitas.gr/) όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και να φροντίσει να τα επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, καλεί τον ΟΠΕΚΑ να συμπληρώσει πλήρως τον δικό του κατάλογο (επειδή είναι ελλιπής).

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, δημιουργός τη διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ».

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Χαλκοκονδύλη 17. 104 32 Αθήνα
Τηλ: 2131306600
Φαξ: 2107292129


6 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 277676/29888/2020


Πληροφορίες: κ./κα Μαρία Καραγεώργου (τηλ.:2131306762)
Email: [email protected]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΠΕΚΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 101 70 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επικοινωνία των Κέντρων Κοινότητας

Αξιότιμη κυρία,

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγματος και το ν.3094/2003 αλλά και με την ειδική του αρμοδιότητα ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (ν. 4488/2017, άρθρο 72) εξετάζει αναφορά του κου ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ σχετικά με τις υπηρεσίες σας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών σχετικών με ΑμεΑ, προέκυψε η ανάγκη επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρίες με τα ανά τη χώρα λειτουργούντα Κέντρα Κοινότητας, τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δύνανται να λειτουργούν σε κάθε ΟΤΑ α' βαθμού.

Το νομοθετικό πλαίσιο αυτό (ν. 4368/2016, ΚΥΑ Δ14/15834/237/2019 Καθορισμός Προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), Άρθρο 3, προβλέπει τα ακόλουθα:
"1. Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
2. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
3. Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής το οποίο θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Οι πολλαπλές δράσεις των ΚΚ, καθώς και η μεγάλη ποικιλία των ωφελούμενων ομάδων, και ο ιδιαίτερης σημασίας ρόλος τους ως σημεία επαφής ανάμεσα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τις κρατικές υπηρεσίες καθιστούν ακόμη πιο νευραλγικής σημασίας την λειτουργία μιας ταχείας και αποτελεσματικής αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και ΚΚ.
"

Ωστόσο κατά την διερεύνηση αναφορών σχετικών με θέματα ΑμεΑ και πρόσβασης στα αντίστοιχα ΚΚ διαπιστώσαμε ότι οι αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΚ (διευθύνσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικές κυρίως διευθύνσεις των ΚΚ είναι διασκορπισμένες σε πολλές και ποικίλες ιστοσελίδες και όχι κάπου συγκεντρωμένα, και κυρίως όχι στο σάιτ που θα ανέμενε κανείς, στο www.kentrakoinotitas.gr, όπου υφίσταται ένας διαδραστικός χάρτης με το ΚΚ και τους καταγεγραμμένους ωφελούμενους ανά δήμο (χωρίς να φαίνεται ημερομηνία πρόσφατης ενημέρωσης) και κάποιες ερωταπαντήσεις αλλά τίποτε άλλο. Στην συνέχεια υπάρχει ένα link για Είσοδο χρηστών Δήμων, Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας & Φορέων Δημοσίου με όνομα χρήση και κωδικό πρόσβασης αλλά τίποτε για τους ιδιώτες. Από μια μεγάλη έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι διάσπαρτη στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να βρει κανείς ψάχνοντας την σχετική πληροφόρηση, ωστόσο ακόμη και τότε συναντά πολλά emails με προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις συγκεκριμένων υπαλλήλων και όχι του κρατικού φορέα. Εν γένει διαφαίνεται μια δυσχέρεια επικοινωνίας με έναν φορέα υψηλής σημασίας για ομάδες του πληθυσμού χρήζουσες βοήθειας και υποστήριξης που έχουν θέματα προσβασιμότητας αλλά και οικονομικής ευαλωτότητας που εμποδίζουν τις μετακινήσεις.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον ΟΠΕΚΑ του ζητήσαμε να εμπλουτίσει τον ήδη υφιστάμενο στην ιστοσελίδα του πίνακα ΚΚ και με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://opeka.gr/kentra-koinotitas/ αλλά και εκεί μόνος περιορισμένος αριθμός emails αναρτήθηκε, επειδή τα υπόλοιπα ή δεν υπήρχαν ή δεν ήταν υπηρεσιακά emails.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή, όπως διαπιστώσαμε και εν μέσω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι απολύτως αναγκαία και επιβαλλόμενη, πολύ δε περισσότερο αν μιλάμε για ομάδες πληθυσμού όπως τα ΑμεΑ και εν γένει τα εμποδιζόμενα άτομα, και ο μέσος πολίτης δεν πρέπει να υποχρεούται να αναλώνεται σε μακροχρόνιες και πολύπλοκες αναζητήσεις των στοιχείων επικοινωνίας που έχει ανάγκη, ο ΣτΠ καλεί το ΥΠΕΣ να αναρτήσει το συντομότερο δυνατόν στο σάιτ των ΚΚ όλα τα στοιχεία επικοινωνίας και να φροντίσει να τα επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον καλούμε και τον ΟΠΕΚΑ να φροντίσει να συμπληρώσει πλήρως τον δικό του κατάλογο με όποιον τρόπο κρίνει σκόπιμο.


Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση
Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης