Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση των ισχυόντων κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μέχρι το τέλος του 2022: Άτυπη συμφωνία για τον μεταβατικό κανονισμό

Παράταση των ισχυόντων κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μέχρι το τέλος του 2022: Άτυπη συμφωνία για τον μεταβατικό κανονισμό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 Ιουνίου 2020 σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης των ευρωπαίων γεωργών στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου έως το τέλος του 2022, οπότε θα αρχίσει να ισχύει η νέα κοινή γεωργική πολιτική. Το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε στη συνέχεια από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου την ίδια ημέρα.

Η παράταση των ισχυόντων κανόνων για δύο ακόμη χρόνια και έως ότου συμφωνηθεί και τεθεί σε εφαρμογή η νέα ΚΓΠ προσφέρει την άκρως αναγκαία προβλεψιμότητα και ασφάλεια σε όλους τους γεωργούς ανά την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19. Η ΕΕ θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και να παρέχει στήριξη στους ευρωπαίους γεωργούς με άμεσες ενισχύσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στην επόμενη περίοδο της ΚΓΠ.

— Marija Vučković, Υπουργός Γεωργίας της Κροατίας

Χάρη στην παράταση, θα μπορέσουν να συνεχισθούν χωρίς διακοπή οι πληρωμές στους γεωργούς και λοιπούς δικαιούχους. Επιπλέον, σε αυτά τα δύο χρόνια, τα κράτη μέλη θα έχουν τον χρόνο να καταρτίσουν τα στρατηγικά τους σχέδια στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την ΚΓΠ και να προγραμματίσουν την εφαρμογή τους μετά την έγκριση από την Επιτροπή.

Η τελική έγκριση του μεταβατικού κανονισμού αναμένεται στα τέλη του 2020 καθώς συνδέεται στενά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση.

Ιστορικό

Δεδομένης της πορείας των συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καθώς και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, είναι πλέον σαφές ότι η νομοθετική διαδικασία δεν θα ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες και τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ από 1ης Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, ήταν αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος. Τον Οκτώβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την παράταση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΚΓΠ. Η Προεδρία έλαβε μερική εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Απριλίου 2020. Καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν πλέον αναπτύξει ανεπίσημα μια κοινή αντίληψη για τη μεταβατική περίοδο, μόνο τα θέματα που συνδέονται με το ΠΔΠ παραμένουν ανοικτά και σε εκκρεμότητα.

Πρόταση της Επιτροπής
Έκθεση προόδου και επιβεβαίωση της κοινής αντίληψης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης