Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του αρχείου νόμων του κόμβου με το νόμο 4701/2020

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του αρχείου νόμων του κόμβου με το νόμο 4701/2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 4701/2020, η επιστημονική ομάδα του Taxheaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε πλήθος διατάξεων άλλων νόμων, με τις απαραίτητες υποσημειώσεις αλλά και επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε άρθρο ή παράγραφο που τροποποιήθηκε.

Τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος 4701/2020 σε άλλα νομοθετήματα, μπορείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ να τις δείτε και να τις συγκρίνετε με τις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν, αφού επισκεφθείτε την σελίδα του νόμου και στην συνέχεια επιλέξετε τον ανάλογο σύνδεσμο, όπως σχετικά φαίνεται στην επόμενη εικόνα.Αναλυτικά οι νόμοι και οι διατάξεις που τροποποιούνται με το νόμο 4701/2020:

2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 6

3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5β

4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 46

3016/2002 Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 27

2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Άρθρο 29

Άρθρο 130

4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις


Άρθρο 27

Άρθρο 71ΣΤ

Άρθρο 23

4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Άρθρο 63Β

Άρθρο 36

Άρθρο 42

Άρθρο 45

Άρθρο 72

4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 5

Άρθρο 7

4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 55

Άρθρο 149

Άρθρο 149Α

4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 156

Άρθρο 67

1667/1986 Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5

4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Άρθρο 1

Άρθρο 22

Άρθρο 18

4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014...

Άρθρο 56

Άρθρο 87

Άρθρο 120α

Άρθρο 120β

Άρθρο 189

Άρθρο 194

4370/2016 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 11

Άρθρο 27

Άρθρο 36

Άρθρο 49

4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 37

Άρθρο 41

4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 125

Άρθρο 126

4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 3

Άρθρο 6

4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

Άρθρο 66

4652/2020 Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 14

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.»

Άρθρο 2

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Άρθρο δεύτερο


Ο νόμος αυτός περιέχει σχετικές διατάξεις με φορολογικό ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 1 του νόμου 128/1975
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 167 του νόμου 4270/2014
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 27 του νόμου 4611/2019
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 40 του νόμου 3259/2004
Σχετική διάταξη προστέθηκε στο άρθρο 2 του νόμου 4336/2015

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης