Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση για επαναφορά των ωρών εισόδου κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων

Ενημέρωση για επαναφορά των ωρών εισόδου κοινού στο πρωτόκολλο και τις λοιπές υπηρεσίες του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
(Βάσει της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-06-2020 (ΑΔΑ 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και των α) ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ Β'1659/26/07/2011),β) ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/26913/06-11-2006 (ΦΕΚ 1860 Β'), γ) αριθμ. πρωτ. 42292/Δ9.11590/2.10.2015 (ΦΕΚ 2165 Β'/08-10-2015) Υπουργικών Αποφάσεων.)

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΕΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
(πλην ΣΕΠΕ και Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας)
07:30-15:30
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
(πλην ΣΕΠΕ και Τμήματος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας)
09:00 -15:00
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΕΥ - ΤΕΤ - ΠΑΡ
09:00-15:00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(όλης της επικράτειας)
09:00-13:00

 
Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών» (παρ. 2 αρ. 20 της αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020, ΦΕΚ Β' 2601).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης