Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 Τίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ..


Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου απλουστεύονται οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημι-εντατικής μορφής, κτηνιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών, εκτροφείων ζώων συντροφιάς και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η αναμόρφωση του πλαισίου άσκησης των ανωτέρω οικονομικών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής απλοποίησης και του ανασχεδιασμού των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, με στόχο τη διευκόλυνση της άσκησής τους από τους ενδιαφερόμενους, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αγροτικού τομέα και, επακόλουθα, την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, οικονομίας και ανάπτυξης.

Η απλούστευση επιτυγχάνεται με τις προτεινόμενες διατάξεις κυρίως μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών, μέσω του σαφούς καθορισμού, τόσο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση των εγκρίσεων ίδρυσης και λειτουργίας ή εκείνων που πρέπει να συγκεντρωθούν πριν από την υποβολή των γνωστοποιήσεων ίδρυσης και λειτουργίας, όσο και της διαδικασίας έγκρισης και γνωστοποίησης, με την πρόβλεψη σε ορισμένες περιπτώσεις της σιωπηρής έγκρισης αιτημάτων των ενδιαφερομένων, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία απάντησης, με τον καθορισμό προθεσμίας εντός της οποίας η Διοίκηση οφείλει να προβεί στην έκδοση των αποφάσεων έγκρισης ίδρυσης, καθώς και μέσω της μείωσης των αναγκαίων πράξεων της διοίκησης, με την πρόβλεψη της υποχρέωσης υποβολής γνωστοποίησης, χωρίς την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, για την ίδρυση ή και τη λειτουργία ορισμένων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η έγκριση για την ίδρυση και τη λειτουργία ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, στις περιπτώσεις που η ανάγκη προστασίας συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλει την προηγουμένη έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης, ρυθμίζονται θέματα ενημέρωσης των εποπτικών αρχών για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και, τέλος, προβλέπονται αναλογικές κυρώσεις για την έλλειψη ενημέρωσης ή την ανακριβή ενημέρωση της Διοίκησης περί της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης ή την έλλειψη υποχρεωτικής προηγούμενης έγκρισης, καθώς και διατάξεις για την ομαλή μετάβαση από το προϊσχύον στο νέο νομικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται ότι για τις οικονομικές δραστηριότητες που έχουν υπαχθεί στο σχέδιο νόμου, δεν απαλλάσσεται ο ενδιαφερόμενος από την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν κατά τα λοιπά την άσκηση της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων αυτών επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

Με το δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται θέματα του ΥΠΑΑΤ που έχουν άμεση προτεραιότητα και υιοθετούνται επείγουσες διατάξεις που έχουν εισηγηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Τέλος, ως προς τα νομοτεχνικά θέματα, σημειώνεται ότι όπου στις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου γίνεται παραπομπή σε διατάξεις άλλου νόμου ή κανονιστικής πράξης, πρόκειται για γνήσια παραπομπή, δηλαδή η παραπομπή γίνεται στις διατάξεις αυτές, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Τα κεφάλαια του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι τα εξής:
Κεφάλαιο Α': Απλουστεύσεις αδειοδοτήσεων
Κεφάλαιο Β': Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Κεφάλαιο Γ': Τελικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης