Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα καταβάλλεται ο ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες ξενοδοχείων από 1η Ιουλίου 2020

30 Ιούνιου 2020 Σχόλια
Πως θα καταβάλλεται ο ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες ξενοδοχείων από 1η Ιουλίου 2020
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Με την απόφαση Α.1150/2020 καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

"1. Η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που προβλέπεται από την Π.2869/2389/ΠΟΛ137/4.5.1987 (Β΄236) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία και για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών.

3. Για τις κατασκευαστικές εργασίες της παραγράφου 1, ο υποκείμενος στον φόρο επενδυτής, αντί του πίνακα που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό για τη επένδυσή του την σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του και την σχετική με το έργο άδεια δόμησης.

4. Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση της παραγράφου 3 της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236), για καθαρή αξία κατασκευαστικών εργασιών ισόποση του αντίστοιχου ανταλλάγματος που αναγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βεβαίωσης.

5. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με βάση τη συμπληρωματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επενδυτή και του αντισυμβαλλόμενού του.

6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 ισχύουν ανάλογα και για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται με την διαδικασία της παρούσας απόφασης.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-7-2020.
"Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης