Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΔΟΕΑΠ: Υποβολή και καταβολή Δώρου Πάσχα 2020 για την εφαρμογή ΑΚΑ-ΑΚΕ

ΕΔΟΕΑΠ: Υποβολή και καταβολή Δώρου Πάσχα 2020 για την εφαρμογή ΑΚΑ-ΑΚΕ

www.edoeap.gr

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα, ή εκείνες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, του ιδίου ως άνω πίνακα, θα πρέπει να υποβάλουν την ΑΚΑ-ΑΚΕ Δώρου Πάσχα, ως παρακάτω:

Το Δώρο Πάσχα 2020 θα πρέπει να καταχωρηθεί στην Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 11/07/2020.

Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η υποβολή των προαναφερόμενων ΑΚΑ-ΑΚΕ θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου Πάσχα), Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.) – Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ως προαναφέρθηκε, σας γνωρίζουμε ότι:

– Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04), ενώ,

– Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Κ.Α., με χωριστή εγγραφή.

– Στην παραπάνω Συμπληρωματική Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. για το Δώρο Πάσχα 2020, το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) θα συμπληρωθεί με 0,00 (μηδέν), καθώς το συγκεκριμένο ποσοστό θα υποβληθεί στην Κανονική μισθολογική περίοδο 5/2020.

Σε ότι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα πρέπει να αποδώσουν στον ΕΔΟΕΑΠ τις οφειλόμενες εισφορές για το σύνολο του επιδόματος, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στην ως άνω υποβληθείσα Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.) για το Δώρο Πάσχα 2020, θα πρέπει να καταβληθούν έως 30/6/2020.

Στην περίπτωση που οι πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες έχουν ήδη υποβάλει το Δώρο Πάσχα με την ΑΚΑ-ΑΚΕ μισθολογικής περιόδου 4/2020 ή 5/2020 με συνέπεια να έχουν λάθη υποβολής σε σχέση με τις οδηγίες, όπως ανωτέρω αναφέρονται, μπορούν να αιτηθούν την διόρθωση αυτής με γραπτό αίτημα τους (σφραγίδα και υπογραφή εταιρείας) έως 7/7/2020, το οποίο θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού θα τους ενημερώσει για την διαδικασία διόρθωσης της περιόδου αυτής.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264339

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης