Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο δικηγορικό έργο η έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με τη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων - Τρόπος αμοιβής δικαστικών επιμελητών για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων

Στο δικηγορικό έργο η έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με τη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων - Τρόπος αμοιβής δικαστικών επιμελητών για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων


Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) και ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζεται το έργο του δικηγόρου, στο οποίο περιλαμβάνεται η έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με τη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων.
β. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα σχετικά με τη θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, την αμοιβή δικηγόρου για έκδοση βεβαίωσης ακινήτου κ.λπ.
γ. Προσδιορίζεται ο τρόπος αμοιβής των δικαστικών επιμελητών για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων [άρθρο 122Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.503/1985)].

2. Συμπληρώνεται το άρθρο 1 του ν.δ. 1017/1971 αναφορικά με τους σκοπούς του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και συγκεκριμένα, ορίζονται τα εξής:
Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που εγκρίνεται με υπουργική απόφαση, η παραχώρηση κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τους ο.τ.α. καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα, ακινήτων για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την ανέγερση επί αυτών Δικαστικών Κτιρίων ή τη συντήρηση και επισκευή αυτών, η οποία θα υλοποιείται ως Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η χρήση του ακινήτου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. μπορεί να προβεί, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου και γενικά για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, σε περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στον ανάδοχο του έργου, για όσο χρόνο απαιτείται, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο για τον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στον φορέα του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκτέλεσης του έργου.

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου μόνου του α.ν.690/1945, αναφορικά με την ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν εταιρίες, οργανισμούς και γενικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τακτική χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο, που επιδιώκουν καλλιτεχνικούς ή πολιτιστικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς, βάσει του καταστατικού τους. Ωστόσο, τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να υπέχουν ποινική ευθύνη, εάν καταδικάστηκαν αμετάκλητα για αξιόποινη πράξη, η οποία προκάλεσε αιτιωδώς την αδυναμία εμπρόθεσμης καταβολής στους απασχολούμενους οφειλόμενων αποδοχών.

4. Ορίζεται ρητά ότι, δεν συντρέχει λόγος αυτοδίκαιης απώλειας και αποβολής της ιδιότητας του δικηγόρου (κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.1γ του Κώδικα περί Δικηγόρων), για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., που είχαν μεταφερθεί σε θέσεις ΠΕ Νομικών του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και καταλαμβάνουν εκ νέου θέσεις δικηγόρων στο εν λόγω φορέα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 77 του ν.4685/2020.

5 α. Συνιστώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συνολικά, σαράντα επτά (47) οργανικές θέσεις προσωπικού των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών και κλάδων (32 θέσεις ΠΕ και 15 θέσεις ΤΕ).
β. Συνιστάται, επίσης, στο ανωτέρω Υπουργείο, ενδεκαμελής (11 μελής) άμισθη νομοπαρασκευαστική επιτροπή από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1

Προς άρση των υφιστάμενων γραφειοκρατικών βαρών, ελάφρυνση του έργου των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και διευκόλυνση των πολιτών, προβλέπεται ότι στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται και η έκδοση βεβαιώσεων, που επέχουν θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων για ακίνητα, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθων υποθηκοφυλακείων. Οίκοθεν νοείται ότι διατηρείται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών απευθείας από το οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 97 παρ. 5 του ν. 4194/2013 (Α' 208 ) επιχειρείται η άρση του αδιεξόδου, στο οποίο κινδύνευαν να βρεθούν οι λεγόμενοι μικρότεροι δικηγορικοί σύλλογοι, όσοι δηλαδή έχουν εγγεγραμμένα λιγότερα από 400 (τετρακόσια) μέλη, αναφορικά με το θέμα της διοίκησής τους και της συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων τους. Στους συλλόγους αυτούς, λόγω του μειωμένου αριθμού ενεργών μελών και της παρατηρούμενης στην πράξη απροθυμίας συμμετοχής στη διοίκηση του νομικού προσώπου, υπάρχει ο κίνδυνος εξαιτίας και του περιορισμού των θητειών που προβλέπει το ισχύον άρθρο 97, να παρατηρηθεί έλλειψη επαρκούς αριθμού υποψηφίων και να κατ" επέκταση δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των οργάνων τους.

Επί του άρθρου 3

Στο άρθρο 36 ν. 4194/2013 προβλέπεται η έκδοση βεβαιώσεων περί ακινήτων. Προς εναρμόνιση με αυτήν εισάγεται πρόβλεψη για τις βεβαιώσεις του προηγούμενου εδάφιου και στα σχετικά Παραρτήματα.

Επί του άρθρου 4

Με την παρούσα ρύθμιση καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του Δικαστικού Επιμελητή στη περίπτωση επίδοσης εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 122Α.

Επί του άρθρου 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα, ακίνητα για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την ανέγερση επί αυτών Δικαστικών Κτιρίων ή τη συντήρηση και επισκευή αυτών, η οποία μπορεί να υλοποιείται ως Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α' 182). Η ρύθμιση αυτή, η οποία θεσπίζεται προς τον σκοπό της καλύτερης αξιοποίησης των ακινήτων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την επίτευξη των σκοπών του, επιτρέπει να μπορέσουν να αναγερθούν άμεσα δύο δικαστικά μέγαρα στην Έδεσσα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Επί του άρθρου 6

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται ειδικότερα η ποινική ευθύνη των αναφερόμενων στη διάταξη εκπροσώπων των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων που λαμβάνουν τακτική χρηματοδότηση από ίο Ελληνικό Δημόσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης τίθεται η επιδίωξη, κατά το καταστατικό τους, πολιτιστικών σκοπών ή περιβαλλοντικών σκοπών. Ως προς τα μορφώματα αυτά, εταιρικής ή μη οργάνωσης και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής εκ μέρους τους στους απασχολουμένους σε αυτά πάσης φύσεως αποδοχών, προβλέπεται στοιχειοθέτηση της ποινικής ευθύνης των φυσικών προσώπων, των οποίων, σύμφωνα με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, η εγκληματική πράξη συνδέεται με αιτιώδη σύνδεσμο με την αδυναμία εμπρόθεσμης καταβολής των αποδοχών εκ μέρους της νομικής οντότητας. Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία για την προστασία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν στενά οριοθετημένους σκοπούς και μόνον αυτών, δηλ. δεν διανέμουν οποιαδήποτε κέρδη, τα οποία δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητές τους, στα μέλη, στους ιδρυτές ή στη διοίκηση, αλλά τα χρησιμοποιούν για τη συνέχιση και επίτευξη σκοπών για την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της προστασίας του περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός προστατεύονται οι απασχολούμενοι στα νομικά πρόσωπα επιδίωξης πολιτιστικών σκοπών ή περιβαλλοντικών σκοπών, χάρη στη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης φυσικών προσώπων υπαίτιων βάσει δικαστικής απόφασης, αφετέρου διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων των πολιτών στον πολιτισμό και στη διαρκή φύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού στον οποίο ανήκουν μέσω της δραστηριότητας φορέων επιδίωξης πολιτιστικών σκοπών, καθώς και στην προώθηση της προστασίας του περιβαλλοντικού πλούτου της χώρας. Περαιτέρω, κατ' εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 24, εκπληρώνεται η υποχρέωση της νομοθετικής εξουσίας να προβαίνει σε θετικές ενέργειες για την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό και στην οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα.
 
Επί του άρθρου 7

Με το παρόν άρθρο αποσαφηνίζεται η διαδικασία του άρθρου 77 του ν. 4685/2020 για την επανατοποθέτηση του προσωπικού κλάδου ΠΕ Νομικής σε θέσεις δικηγόρων, οι οποίοι ήταν έμμισθοι δικηγόροι της πρώην Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ) και παρέμειναν στον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Συγκεκριμένα, προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά τους σε θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή με ταυτόχρονο επαναδιορισμό σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας προβλέπεται ρητώς ότι δεν συντρέχει η περ. γ της παρ. 1 του ν. 4194/2013 για την κατοχή οποιασδήποτε θέσης με σύμβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία δημόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική, δημοτική ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επί του άρθρου 8

Οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους, οι οποίες αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι υποστελεχωμένες από ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, ενώ πλην των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι οποίες διαθέτουν μόνο τοξικολογικό εργαστήριο και εργαστήριο DNA, οι λοιπές ιατροδικαστικές υπηρεσίας της χώρας δεν διαθέτουν ούτε τοξικολογικά και παθολογοανατομικά εργαστήρια, αλλά ούτε και ιατροδικαστικό προσωπικό. Αποτέλεσμα τούτου είναι αφενός να ανατίθενται οι πραγματογνωμοσύνες που διατάσσονται από τις δικαστικές αρχές σε εξωτερικά ιατρεία με ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για το δημόσιο (υπολογίζεται ότι η ετήσια δαπάνη για τις πραγματογνωμοσύνες αυτού του είδους ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ) και μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τις αμοιβές για παρόμοια περιστατικά και αφετέρου να αδυνατούν οι λειτουργούσες δομές να ανταποκριθούν στο έργο τους.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον εξορθολογισμό των δαπανών του και την εν γένει περιστολή των δημοσίων δαπανών, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των οργανικών θέσεων των περιφερειακών υπηρεσιών του με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα διενεργεί τις πράξεις αυτού του είδους, ώστε να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Επί του άρθρου 9

Η εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά τη θέσπιση ως νόμου του παρόντος νομοσχεδίου, είναι αναγκαία γιατί στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α' 52) και το π.δ. 1225/1980 (Α' 304), που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, θα έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πλήθος διατάξεων ώστε η χρήση των λοιπών να καθίσταται δυσχερής εις βάρος της ασφάλειας του δικαίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Περιγραφή του έργου του δικηγόρου


Η παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ομοίως, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται:
α) Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτούν παράσταση ή διαμεσολάβηση δικηγόρου.
β) Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθου υποθηκοφυλακείου. Οι ως άνω βεβαιώσεις επέχουν, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, θέση πιστοποιητικού (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών ή διεκδικήσεων αντίστοιχα), ισόκυρου προς εκείνο που εκδίδεται από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Οι ισχύουσες διατάξεις για τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά γραφεία δεν θίγονται.
γ) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.
δ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε.
ε) Η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα του, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη.»

Άρθρο 2
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων


Στην παρ. 5 του άρθρου 97 του ν. 4194/2013 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο (2) συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις (3). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Συλλόγους, που την 30η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών έχουν μέχρι και τετρακόσια (400) μέλη.».

Άρθρο 3
Βεβαιώσεις ακινήτων


1. Στο τέλος του Παραρτήματος I του ν. 4194/2013 προστίθεται περίπτωση Ζ ως εξής:
«Ζ. Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) εξήντα (60) ευρώ ανά ακίνητο.».

2. Στο τέλος του Παραρτήματος III του ν. 4194/2013 προστίθεται περίπτωση ως εξής: «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) Δικηγορικός Σύλλογος δυόμισι (2,5) ευρώ ανά ακίνητο.» .

Άρθρο 4
Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις


Στο άρθρο 122Ατου π.δ. 503/1985 (Α' 85) προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τις επιδόσεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται όπως και η αμοιβή της επίδοσης της παρ. 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔ.».

Άρθρο 5
Διατάξεις για το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.


Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α' 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να αποκτά, να μεταβιβάζει, να μισθώνει, να εκμισθώνει και να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς διαγωνισμό και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 715/1979 (Α' 212), ακίνητα από και προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Η παραπάνω απόφαση εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και, σε περίπτωση που με αυτή προκαλείται δαπάνη ή απώλεια εσόδων, και από τον Υπουργό Οικονομικών. Το τίμημα ή το μίσθωμα, όταν προβλέπεται, καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας των μερών, ύστερα από έγγραφη γνώμη της οικείας Δ.Ο.Υ. περί της αγοραίας αξίας του ακινήτου, με την επιφύλαξη, ως προς τα ανταλλάξιμα ακίνητα, των διατάξεων του ν. 357/1976 (Α' 156), όπως ισχύει. Επίσης δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δημόσιου τομέα, ακίνητα για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, με σκοπό την ανέγερση επί αυτών Δικαστικών Κτιρίων ή τη συντήρηση KOL επισκευή αυτών, η οποία δύναται να υλοποιείται ως Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α' 232). Στην περίπτωση αυτή ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η χρήση του ακινήτου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δύναται να προβεί, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου και γενικά για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, σε περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στον ανάδοχο του έργου, για όσο χρόνο απαιτείται, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο για τον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στον φορέα του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκτέλεσης του έργου, δύναται, δε, να παρατείνεται μετά από αίτηση του δημοσίου φορέα και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
β. Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μπορεί να αποδέχεται την παραχώρηση σε αυτό κατά χρήση ακινήτων από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς του δημόσιου τομέα, χωρίς αντάλλαγμα ή χωρίς διαγωνισμό και έναντι ανταλλάγματος που καθορίζεται με συμφωνία των μερών. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. η αποδοχή της παραχώρησης χρήσης έναντι ανταλλάγματος κρίνεται συμφέρουσα με ειδική αιτιολογία, λαμβανομένης ιδίως υπόψη σχετικής έκθεσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου ή Πιστοποιημένου Εκτιμητή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων αρμόδιων φορέων ανάλογα με το είδος του ανταλλάγματος.».

Άρθρο 6
Κυρώσεις για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών


Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (Α'292), προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Από τα ανωτέρω εξαιρούνται και δεν φέρουν ποινική ευθύνη τα φυσικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, τα οποία εκπροσωπούν εταιρίες, οργανισμούς και γενικά οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τακτική χρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο, που, βάσει του καταστατικού τους, επιδιώκουν καλλιτεχνικούς ή πολιτιστικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς. Τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να φέρουν ποινική ευθύνη, εάν καταδικάστηκαν αμετακλήτως για αξιόποινη πράξη, η οποία προκάλεσε αιτιωδώς την αδυναμία εμπρόθεσμης καταβολής στους απασχολούμενους των ανωτέρω πάσης φύσεως αποδοχών που οφείλονται συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.»

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τους δικηγόρους ΕΚΧΑ ΑΕ


Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4685/2020 (Α' 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την υποβολή της δήλωσης της υποπερ. αα) της περ. β) θεωρείται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επαναδιορισμού κατά το άρθρο 27 του ν. 4194/2013 (Α' 208) σε Δικηγορικό Σύλλογο της Χώρας και δεν συντρέχει η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4194/2013.». 

Άρθρο 8
Αύξηση οργανικών θέσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης


Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνιστώνται οργανικές θέσεις προσωπικού των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών ως εξής:
1. Κατηγορία ΠΕ
α) Κλάδος ΠΕ Ιατροδικαστών, θέσεις δεκαπέντε (15)
β) Κλάδος ΠΕ Χημικών-Χημικών Μηχανικών-Βιοχημικών-Βιολόγων, θέσεις εννέα (9)
γ) Κλάδος ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογοανατόμων), θέσεις οκτώ (8).
2. Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Υγείας, θέσεις δεκαπέντε (15).

Άρθρο 9
Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενδεκαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στον Κώδικα αυτό θα ενσωματωθούν οι οργανικές ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή συμμετέχουν ως μέλη ένδεκα (11) δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνέδριου, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν καταβάλλεται σε αυτούς καμία αποζημίωση ή πρόσθετη αμοιβή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης