Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση έξι μηνών από το Συμβούλιο της ΕΕ για την εφαρμογή της DAC6 (εφαρμογή διαδικασίας γνωστοποίησης διασυνοριακών ρυθμίσεων)

Παράταση έξι μηνών από το Συμβούλιο της ΕΕ για την εφαρμογή της DAC6 (εφαρμογή διαδικασίας γνωστοποίησης διασυνοριακών ρυθμίσεων)


Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr


Τα μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων που επέβαλαν τα κράτη μέλη ώστε να βοηθήσουν στην ανάσχεση της πανδημίας (Covid19), έχουν διαταράξει σημαντικά την ικανότητα των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών των κρατών-μελών να εκπληρώσουν ορισμένες από τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, με την οδηγία 8498/2020 (19 Ιουνίου 2020), το Συμβούλιο της ΕΕ, ενέκρινε τη δυνατότητα των κρατών-μελών να παρατείνουν κατά έξι μήνες την καταληκτική ημερομηνία των σχετικών δηλωτικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

Άρθρο 27α - Προαιρετική παράταση των προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19
1. Κατά παρέκκλιση από τις προθεσμίες για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 8αβ παράγραφος 12, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαμέσους και στους ενδιαφερόμενους φορολογουμένους να υποβάλουν, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021, πληροφορίες σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, το πρώτο στάδιο των οποίων εφαρμόστηκε μεταξύ της 25ης Ιουνίου 2018 και της 30ής Ιουνίου 2020.

2. Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν μέτρα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα προκειμένου:
α) κατά παρέκκλιση του άρθρου 8αβ παράγραφος 18, οι πρώτες πληροφορίες να υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2021,

β) η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8αβ παράγραφοι 1 και 7 να αρχίζει το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2021, εφόσον:
i) η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση καθίσταται διαθέσιμη ή έτοιμη προς εφαρμογή ή έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της εφαρμογής της μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή
ii) οι ενδιάμεσοι κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 21 δεύτερο εδάφιο παρέχουν, απευθείας ή μέσω τρίτων προσώπων, βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020,

γ) σε περίπτωση ρυθμίσεων γενικής χρήσης, η πρώτη περιοδική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 8αβ παράγραφος 2 να υποβάλλεται από τον ενδιάμεσο έως την 30ή Απριλίου 2021.

3. Κατά παρέκκλιση από την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, για να είναι δυνατόν η αναφερόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 3α κοινοποίηση πληροφοριών, που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2019 ή άλλη αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους 2019 ή της άλλης αντίστοιχης περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 27 - Επέκταση της περιόδου παράτασης
1. Το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, να εγκρίνει κατόπιν ομοφωνίας, εκτελεστική απόφαση για την επέκταση της περιόδου παράτασης των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 27α κατά τρεις μήνες, εφόσον συνεχίζονται οι σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, οι σοβαρές δυσχέρειες και η οικονομική διαταραχή λόγω της πανδημίας COVID-19 και εφαρμόζονται μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων από τα κράτη μέλη.

2. Η πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου υποβάλλεται στο Συμβούλιο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης