Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές με τροπολογία στο επίδομα για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Αλλαγές με τροπολογία στο επίδομα για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 σχετικά με τη λήψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής.

Ειδικότερα:

- Προβλέπεται η χορήγηση της προβλεπόμενης ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης και σε πολίτες, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

- Επανακαθορίζονται οι ορεινές και οι μειονεκτικές περιοχές βάσει των οδηγιών, κανονισμών και αποφάσεων για την καταβολή της ανωτέρω εισοδηματικής ενίσχυσης.

- Αναφέρονται ρητά οι καταβαλλόμενες παροχές, που δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την χορήγηση του εν λόγω ευεργετήματος.

Μετατίθεται για τις 31.12.2020 το αργότερο από τις 30.06.2020 που ισχύει, η διαδικασία πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τακτικού προσωπικού σε διάφορους προνοιακούς φορείς [Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) κ.λπ.]. Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία συνεχίζεται η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του στους ανωτέρω φορείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1


Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α' 110) και προστίθενται παρ. 5 και 6. Με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνονται, σε εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο αλλά και με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις, μέτρα κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 27 ν. 3016/2002, και προστίθενται στους δικαιούχους της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθώς και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές προσδιορίζονται εκ νέου σύμφωνα και με την πρόσφατη τροποποίηση του σχετικού καταλόγου των μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίστηκαν στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας», το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.2.2019 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, ως ορεινές περιοχές νοούνται όχι μόνο οι οριζόμενες στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αναφέρεται στην τροποποιούμενη ρύθμιση, αλλά και αυτές που ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά από την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της Οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της Οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περαιτέρω, ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του Κανονισμού (EE) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως αυτές καθορίσθηκαν στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας», το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.2.2019 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης C (2015) 9170.

Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι για την καταβολή της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης που αφορά στο έτος 2019 και για την οποία η διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων είναι εκκρεμής, ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4)» καθώς και στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5)» της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με τις υπ' αρ. 2/60132/0020/2.11.2004, ΥΑ 2/49670/05.10.05, 2/56408/0020/13.9.2007 και 2/65218/0020/5.9.2008 (Β' 1926) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και την υπ' αρ. 2/69477/0020/21.9.2009 (Β 2108/29.9.2009) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4659/2020 (Α' 21), το κριτήριο της μονιμότητας της κατοικίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές τεκμηριώνεται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη, η ρύθμιση δε αυτή εφαρμόζεται για τη χορήγηση της ενίσχυσης του έτους 2020 και εφεξής. Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4659/2020, εφαρμόζεται στις αιτήσεις που αφορούν στην καταβολή της ενίσχυσης για το έτος 2019 και εντεύθεν.
Προσέτι, δοθέντος ότι ο ισχύων ορισμός του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ανάγεται στο έτος 2002, χρονολογία θέσπισης του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α' 30), κρίνεται αναγκαία η αναδιατύπωσή του, καθώς έκτοτε έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην επιδοματική πολιτική και νομοθεσία. Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η παροχή οικονομικής ενίσχυσης και στήριξης σε οικονομικά ασθενέστερους πολίτες, μόνιμους κατοίκους των εν λόγω ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, και ως εκ τούτου προκειμένου να υπολογισθεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προβλέπεται ότι σε αυτό δεν προσμετρώνται το χορηγούμενο σύμφωνα με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύει, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το χορηγούμενο κατ' άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) επίδομα παιδιού, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως ισχύει, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται πλέον από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία.

Με την παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθορίζουν, με απόφασή τους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης της παρ. 2, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής της, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Με την παρ. 6 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να αναπροσαρμόζουν με απόφασή τους το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης της παρ. 2, καθώς και τα εισοδηματικά όρια, η μη υπέρβαση των οποίων τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγησή της.
 
Επί του άρθρου 2

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4578/2018 (Α' 200) συστάθηκαν 341 οργανικές θέσεις προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και σία παραρτήματά τους, με σκοπό τη μόνιμη κάλυψη των πάγιων αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 προέβλεπε ότι η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων διενεργείται με πρόσληψη τακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28) και ότι προκηρύξεις για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού θα εκδίδονταν το αργότερο μέχρι τη 15η Ιουνίου 2019.

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού των προβλεπόμενων θέσεων ανά εποπτευόμενο φορέα σε συνδυασμό με τις διαφορετικές κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες απαιτείται ιδιαίτερος προσδιορισμός των δικαιολογητικών και κριτηρίων, κρίθηκε αναγκαία η παράταση της προθεσμίας για την έκδοση των προκηρύξεων για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Για τον λόγο αυτό, με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4647/2019 (Α' 204) ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2019 ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των προκηρύξεων για την πρόσληψη του τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 του ν. 4578/2018.Συνέπεια της κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης περί έκδοσης των προκηρύξεων για την πρόσληψη του τακτικού προσωπικού έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 υπήρξε η συνέχιση απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του στους φορείς του άρθρου 34 του ν. 4578/2018 μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων, όπως τούτο προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4647/2019 kol σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες που φιλοξενούνται στις εν λόγω δομές από το ήδη υφιστάμενο έκτακτο προσωπικό.


Καίτοι οι προκηρύξεις για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις εν λόγω προνοιακές δομές δημοσιεύθηκαν εμπροθέσμως, οι έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν από τη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λειτούργησαν ανασχετικά στην εξέλιξη της διοικητικής διαδικασίας που έπεται της δημοσίευσης των προκηρύξεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωσή της έως την 30η Ιουνίου 2020.

Οι εξαιρετικοί δε λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επέβαλαν την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 και την απασχόληση του έκτακτου προσωπικού των εν λόγω φορέων έως την 30η Ιουνίου 2020 καθιστούν έτι περαιτέρω αναγκαία τη συνέχιση απασχόλησής του έκτακτου προσωπικού λόγω των συνθηκών και των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δοθέντος ότι οι ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες που φιλοξενούνται στους εν λόγω προνοιακούς φορείς του άρθρου 34 του ν. 4578/2018 χρήζουν αδιάλειπτης και απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας.
 
Ως εκ τούτου, παρίσταται αναγκαία η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω προνοιακών δομών και η συνεπακόλουθη αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας από το υφιστάμενο έκτακτο προσωπικό τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Μέτρα ενίσχυσης κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών


Τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α' 30), προστίθενται παρ. 5 και 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής
1. Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 179/1986 (ΦΕΚ 69 Α") προστίθεται εδάφιο ιστ' ως εξής: "ιστ") Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων".
2. Σε οικογένειες Ελλήνων πολιτών, καθώς και πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, τα μέλη των οποίων κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, χορηγείται ετήσια εισοδηματική ενίσχυση ως εξής:
α) Εξακόσια (600) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
β) Τριακόσια (300) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.000,01) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.
Ως ορεινές περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι ορεινές περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)» της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ως μειονεκτικές περιοχές για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης από το έτος 2020 και εντεύθεν νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του Κανονισμού (EE) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως αυτές καθορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.2.2019 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 9170.
Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2019, ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4) και στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5) της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά από την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ως μόνιμη κύρια κατοικία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοείται η συνεχής διαμονή στις ανωτέρω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, όπως τούτο προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στις αιτήσεις που αφορούν στην καταβολή της ενίσχυσης για το έτος 2019 και εντεύθεν. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στο έτος ενίσχυσης 2019, ως έτος υποβολής της αίτησης θεωρείται το έτος 2019 για τον έλεγχο της μόνιμης κατοικίας και της πλήρωσης του εισοδηματικού κριτηρίου.
3. Η εισοδηματική ενίσχυση της παρ. 2 δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή της. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου ως προς το αφορολόγητο της ενίσχυσης της παρ. 2 άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2018, καταλαμβάνοντας τις ενισχύσεις που καταβάλλονται μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2018, αλλά αφορούν σε ενισχύσεις οφειλόμενες για το έτος αυτό, οι οποίες δηλώνονται στη φορολογική διοίκηση με βάση το έτος καταβολής τους. Κατά τις λοιπές προβλέψεις της, η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρ. 2 νοείται το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης. Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προσμετράται το χορηγούμενο σύμφωνα με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύει, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το χορηγούμενο κατ' άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) επίδομα παιδιού, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως ισχύει, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης της παρ. 2, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να αναπροσαρμόζονται το ύφος της εισοδηματικής ενίσχυσης της παρ. 2, καθώς και τα εισοδηματικά όρια, η μη υπέρβαση των οποίων τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγησή της.».

Άρθρο 2
Απασχόληση έκτακτου προσωπικού στους φορείς του άρθρου 34 του ν. 4578/2018


Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α' 200), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 35 του ν. 4647/2019 (Α~ 204), οι λέξεις «όχι πέραν της 30.06.2020» αντικαθίστανται, από τις λέξεις «όχι πέραν της 31ης.12.2020» και το άρθρο 35 του ν. 4578/2018 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων
1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται με πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28). Προκηρύξεις για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019. Στις προκηρύξεις του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α' 16), στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήματά τους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα για κάθε επόμενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) μηνών και μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.
Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
2. Μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2020, επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων του άρθρου 34, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.
3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της παρ. 2, σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A' 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ενώ δεν προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας της παρ. 1.»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης