Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάθεση νομοσχεδίου για τους ενοποιημένους λογαριασμούς

  • Nομοσχέδιο σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών και την κατάργηση της σύνταξης έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών κατέθεσε την παρασκευή στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης και με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται διατάξεις του Ευρωπαϊκού Διακίου που αντιμετωπίζουν ως έναν βαθμό τυχόν οικονομικές ατασθαλίες, αφού προωθούν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση και διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των εταιρειών και των ομίλων, ενώ παράλληλα διευκολύνονται περαιτέρω οι διασυνοριακές επενδύσεις, με απλοποίηση των διαδικασιών συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών.
Κατάθεση νομοσχεδίου για τους ενοποιημένους λογαριασμούς

Nομοσχέδιο σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών και την κατάργηση της σύνταξης έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών κατέθεσε την παρασκευή στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης και με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται διατάξεις του Ευρωπαϊκού Διακίου που αντιμετωπίζουν ως έναν βαθμό τυχόν οικονομικές ατασθαλίες, αφού προωθούν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση και διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των εταιρειών και των ομίλων, ενώ παράλληλα διευκολύνονται περαιτέρω οι διασυνοριακές επενδύσεις, με απλοποίηση των διαδικασιών συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο που αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο δυο οδηγιών της ΕΕ προβλέπει ότι :

Οι Ανώνυμες Εταιρίες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς αναλυτικά στοιχεία, για τους διακανονισμούς και τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν για αυτές, αλλά και τις συναλλαγές τους με συνδεόμενα μέρη. Έτσι, διευκολύνεται η κατανόηση και η αξιολόγηση της οικονομικής θέσης των εταιρών και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους λογαριασμούς των εταιριών.

Οι εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες να συμπεριλαμβάνουν στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι, μέσω της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης, θα γίνεται κατανοητή η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν άλλων διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της εταιρείας. Επιπλέον, σε αντιστοιχία με τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι επιχειρήσεις που καταθέτουν ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων του ομίλου, ειδικά εφόσον μία εταιρεία έχει τις κινητές της αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Προβλέπεται δε αστική και ποινική ευθύνη των μελών του δ.σ. των εταιριών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εισηγμένες ασφαλιστικές ανώνυμες επιχειρήσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Απαλείφεται η υποχρέωση που υπάρχει σήμερα να εξετάζεται το σχέδιο συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών, εφόσον υπάρχει ομοφωνία και απόλυτη συμφωνία του 100% των μετόχων και κατόχων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Θα αρκεί πλέον η παρουσία τους και η έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη συγχώνευση ή διάσπαση των εταιρειών.

Οι δύο Οδηγίες είναι οι εξής:

- Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της Οδηγίας 78/660/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, της Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της Οδηγίας του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Οδηγίας του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά την Οδηγία 2006/46/ΕΚ, οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν στις συναλλαγές και τους διακανονισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, στις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, η δημοσιοποίηση των οποίων συντελεί στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, στην αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως σώματος, στην υποχρέωση παροχής περαιτέρω πληροφοριών στο προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και σε θέματα σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες.

Σε ό, τι αφορά την Οδηγία , οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν στην απαλοιφή της σχετικής υποχρέωσης εξέτασης του σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών και της υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εμπειρογνώμονα, σε περίπτωση που υπάρχει ομοφωνία και απόλυτη συμφωνία του 100% των μετόχων και κατόχων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου, ούτως ώστε να επαρκεί η παρουσία τους και η έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη συγχώνευση ή τη διάσπαση των εταιρειών.

www.kathimerini.grΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης