Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο πρωτοδικείο οι υποθέσεις άρνησης των ΔΟΥ περί μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

Στο πρωτοδικείο οι υποθέσεις άρνησης των ΔΟΥ περί μεταφοράς φορολογικής κατοικίας


Στο νομοσχέδιο για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στο άρθρο 362 προβλέπεται διάταξη με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκδίκασης από το διοικητικό πρωτοδικείο διαφορών, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στην απόρριψη αιτήματος περί μεταβολής φορολογικής κατοικίας από την Φορολογική Αρχή.


Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 362

Η αθρόα μετανάστευση κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης, είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και την αύξηση των αιτημάτων προς τη Φορολογική Αρχή για μεταβολή της φορολογικής κατοικίας των Ελλήνων που μετοικούσαν στο εξωτερικό, πολλά από τα οποία δεν γίνονταν δεκτά από την Φορολογική Αρχή. Όπως δε έχει παγίως κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ. ΣτΕ 420/2020, ΣτΕ 1212/2019, ΣτΕ 2105/2018 κ.α.) οι διαφορές που αφορούν την απόρριψη αιτήματος περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας από τη Φορολογική Αρχή είναι ακυρωτικές, αρμόδιο δε δικαστήριο για την εκδίκασή τους είναι, ελλείψει ειδικότερης διάταξης, το Συμβούλιο της Επικρατείας βάσει της γενικής ακυρωτικής του αρμοδιότητας.
Το δικαστήριο διαμόρφωσε την τελευταία διετία βασικές νομολογιακές αρχές για την επίλυση των ως άνω διαφορών. Εντούτοις, ο μεγάλος όγκος των διαφορών αυτών είχε ως αποτέλεσμα το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη άμεσης επίλυσής τους, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων να καθυστερεί και να παρατείνεται η ανασφάλεια των πολιτών αλλά και της Φορολογικής Διοίκησης.
Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η μεταφορά των ως άνω ακυρωτικών διαφορών στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που αρνήθηκε το σχετικό αίτημα περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, το οποίο αποφαίνεται ανέκκλητα, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διάδικοι και οι σχετικές διαφορές, οι οποίες, ως ακυρωτικές, δεν υπόκεινται ούτε σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, να επιλύονται οριστικά, άμεσα και οικονομικά.


Διάταξη νομοσχεδίου


Αρθρο 362

Εκδίκαση υποθέσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας

1.    Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήματος περί μεταβολής φορολογικής κατοικίας από τη Φορολογική Αρχή.
2.    Για την εκδίκαση των διαφορών της παρ. 1 αρμόδιο κατά τόπο είναι το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
3.    Η διάταξη της παρ. 1, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις. Ως εκκρεμείς, νοούνται οι υποθέσεις των οποίων η πρώτη συζήτηση δεν έχει λάβει χώρα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Οι υποθέσεις αυτές διαβιβάζονται στα κατά τόπο αρμόδια τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία με πράξη του αρμοδίου οργάνου διεύθυνσης του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμούν.
4.    Για την εκδίκαση των διαφορών της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 702/1977 (A' 268). Οι αποφάσεις των τριμελών διοικητικών πρωτοδικείων που εκδίδονται επί των διαφορών της παρ. 1 δεν υπόκεινται σε έφεση.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης