Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νέο έντυπο για τον μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - Οι νέες μεταβολές και οι καταργήσεις εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Το νέο έντυπο για τον μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - Οι νέες μεταβολές και οι καταργήσεις εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ.εργασίας με την οποία τροποποιείται  υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019  «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Οι μεταβολές :


1. Αναστέλλεται έως και 15/6/2020 η υποχρέωση καταχώρισης των ακόλουθων εντύπων:

α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου.
β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Για το ως άνω περιγραφόμενο χρονικό διάστημα, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Η ως άνω γνωστοποίηση γίνεται μέσω των ακόλουθων προσωρινών εντύπων ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη:
α) "Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1β του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α'/11-03-2020)"
β) "Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 4β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α'/11-03-2020)"
γ) "Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1β του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α711-03-2020)".

Τα προσωρινά έντυπα  παύουν να ισχύουν από την 11/7/2020.


2. Από την 16η Ιουνίου 2020, επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α' 137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επανέρχεται αντίστοιχα από 16/6/2020 η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων ως ανωτέρω περιγράφονται στα ακόλουθα έντυπα:
α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου.
β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.».


3. Καταργείται αντίστοιχα από 15-6-2020 και εφεξής, η δυνατότητα χρήσης του εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (68/Α'/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ»,


4. Καταργούνται επίσης και οι περιπτώσεις Γ Ι και Γ ΙΙ της παρ. 14.13 της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός της σχετικής υποχρέωσης της δήλωσης μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 για διάστημα εφαρμογής του ανωτέρω τρόπου εργασίας από 1/6/2020 έως και 14/6/2020 στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (68/Α'/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ».


5. Το  «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (Α' 68) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» παύει να ισχύει από την 11/7/2020.


6. Στην απόφαση 40331/Δ1.13521/13-9-2019 προστίθεται περίπτωση 14.16 η οποία αφορά τον μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ως εξής:


«14.16. Σε εφαρμογή του άρθρου 31του ν. 4690/2020 (Α' 104), σύμφωνα με το οποίο α) οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" δύνανται με τις σχετικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, β) στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" καλούνται, ανά μήνα εκκινώντας από την 15/6/2020, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση βάση του συγκεκριμένου άρθρου στο ειδικό έντυπο "ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»" δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο κατά την Α' Φάση Υποβολής: α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα), ε) το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα.

Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά τη Β' Φάση Υποβολής εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης:

α) Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α' Φάση εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,

β) τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α' Φάση εργαζομένων,

γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το μήνα ένταξής τους με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες κατά την Α' Φάση εργαζομένους,

δ) τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου-εργαζομένου.


7. Ορίζεται το νέο έντυπο για τον μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"»


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δείτε επίσης την απόφαση 40331/Δ1.13521/13-9-2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης