Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων-ελευθέρων επαγγελματιών

Η εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων-ελευθέρων επαγγελματιών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με τη νέα εγκύκλιο 25/2020 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3.6.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» και γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/2020 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, προβλέφθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες στην προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που ήταν απαιτητές έως 31/03/2020 και των επόμενων αυτών, για τους δικαιούχους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4670/2020, καθώς και για τους ασφαλισμένους με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια του πρώην ΟΓΑ.

Με την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3.6.2020, επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας και προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για τις ίδιες ως άνω κατηγορίες οφειλετών εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Υ.Α. πίνακα.

Επιπλέον στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν και τα πρόσωπα που τυχόν ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες πληρούν το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κριτήριο.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.

Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι δικαιούχοι της προβλεπομένης παράτασης επί του δοσολογίου, αποτελούν οι οφειλέτες- αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή ασφαλισμένοι με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια του πρώην ΟΓΑ, που ο κύριος ή ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας των αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ήδη ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα για τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) οφειλετών – εργοδοτών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις και οι αντίστοιχες παρατάσεις έχουν χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ


Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης, για τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς απασχολούμενους που παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020, η οποία αφορά περιόδους απασχόλησης Μαρτίου 2020.

Σε ό,τι αφορά τυχόν ρυθμισμένες οφειλές των εν λόγω προσώπων, ευνόητο είναι ότι αυτές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους οφειλέτες-αυτοαπασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες στην παρούσα Υ.Α. και όχι στο πλαίσιο της ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327 Υ.Α., μέχρι 31/08/2020 αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τυχόν ήδη επιβεβλημένες κατασχέσεις και υποθήκες, διατηρούνται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης