Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 και τη στήριξη επιχειρ

Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 και τη στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες

Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 και τη στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες

Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 και τη στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το ν. 4690/2020 κυρώθηκαν α) η από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και β) η από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και δημοσιεύθηκαν και άλλες διατάξεις. 

Με τη νέα εγκύκλιο 24/2020 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του πέμπτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 και οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4690/2020 και γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού.

Στην παράγραφο 3 εδάφιο β ορίζεται ότι για τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης στην οποία αφορά η δόση.

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων θα έχει καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020.

Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Μαΐου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης με βάση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρ.1, καθώς και φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3 (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες).

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν.4611/2019 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και το δεύτερο στάδιο στην υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ (άρθρο 11 παρ.3)

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4635/2019 προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 13 του ν. 4611/2019 και προβλέφθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση (7/10/2019, βάσει της υπ' αριθ. 43400/3824/30.9.2019, απόφασης ΥΠΕΚΥΠ), αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο).

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση ολοκληρωνόταν μετά το πέρας της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7/10/2019), μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και την υποβολή της αίτησης (2ο στάδιο) για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να υποβληθεί μετά την 31/05/2020, όπως είχε οριστεί στο άρθρο 39 του ν. 4647/2019 (σχετ. η με αρ. εγκύκλιο 52/2019).

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4690/2020: Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020».

Με την ως άνω διάταξη αντικαθίσταται η ημερομηνία 31/5/2020 - η οποία είχε καθοριστεί με το άρθρο 39 του ν.4647/2019 ως καταληκτική για την υποβολή του 2ου σταδίου της αίτησης και την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4611/2019- από την ημερομηνία 30/9/2020, προκειμένου να μην χάσουν οι οφειλέτες μη μισθωτοί και πρώην ΟΓΑ το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης