Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19: ΜIFIR ανοικτή πρόσβαση ETDs

Ανακοίνωση ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19: ΜIFIR ανοικτή πρόσβαση ETDs


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΝΠΔΔ


Αθήνα, 11 Iουνίου 2020

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 11η Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της ανακοίνωση (statement) αναφορικά με δράσεις για τον μετριασμό του αντίκτυπου του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ - διατάξεις MiFIR σχετικά με τη μη-διακριτική και ανοικτή πρόσβαση για χρηματιστηριακά παράγωγα, η οποία ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ακολουθεί μετάφραση της ανακοίνωσης στα ελληνικά:

ANAKOINΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΑΚΑΑ/ESMA)


Τα άρθρα 35 και 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012[1] (MiFIR) θεσπίζουν διατάξεις σχετικά με την μη-διακριτική και ανοικτή πρόσβαση σε τόπους διαπραγμάτευσης και κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και χρηματιστηριακά παράγωγα (Exchange Traded Derivatives-ETDs).

Το άρθρο 54 παράγραφος 2 του MiFIR παρέχει στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) τη δυνατότητα να εξαιρούν προσωρινά τους τόπους διαπραγμάτευσης και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους από τις διατάξεις του MiFIR σχετικά με τη μη-διακριτική πρόσβαση για ETDs. Στο πλαίσιο αυτής της διάταξης έχουν χορηγηθεί ορισμένες εξαιρέσεις οι οποίες θα λήξουν στις 3 Ιουλίου 2020 χωρίς δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και, κατά συνέπεια, από τις 4 Ιουλίου 2020 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις μη-διακριτικής πρόσβασης σε σχέση με τα ETDs.

Η ESMA υπενθυμίζει ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι τόποι διαπραγμάτευσης μπορούν να απορρίπτουν αιτήματα παροχής πρόσβασης στις περιπτώσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/581 της Επιτροπής. Όταν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή ένας τόπος διαπραγμάτευσης απορρίπτει ένα αίτημα παροχής πρόσβασης, θα πρέπει να παρέχει πλήρη αιτιολογία για την απόφαση αυτή, προσδιορίζοντας πώς οι σχετικοί κίνδυνοι που απορρέουν από την παροχή πρόσβασης στην τρέχουσα κατάσταση θα ήταν μη διαχειρίσιμοι και ότι θα υπήρχε σημαντικός αδικαιολόγητος κίνδυνος.

Η ESMA υπενθυμίζει ότι οι ΕΑΑ μπορούν να απορρίπτουν αιτήματα πρόσβασης μόνο σε περίπτωση που μια τέτοια πρόσβαση απαιτεί ρύθμιση διαλειτουργικότητας ή απειλεί την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών ή επηρεάζει αρνητικά τον συστημικό κίνδυνο. Κατά τη διενέργεια αυτής της αξιολόγησης, οι ΕΑΑ πρέπει να εξετάζουν εάν ο εν λόγω κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή τόπος διαπραγμάτευσης διαθέτει επαρκείς διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους λειτουργικούς και νομικούς κινδύνους, προκειμένου να αποφευχθεί η συμφωνία παροχής πρόσβασης να δημιουργήσει σημαντικούς αδικαιολόγητους κινδύνους για τρίτα μέρη, οι οποίοι δεν μπορούν να μετριαστούν.

Η ΕSMA θεωρεί ότι το τρέχον περιβάλλον της αγοράς, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και μεταβλητότητας λόγω της πανδημίας COVID-19, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των τόπων διαπραγμάτευσης και, συγκεκριμένα, να αυξήσει τον λειτουργικό κίνδυνο που μπορεί να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Συγκεκριμένα, αυτές οι περιστάσεις ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα των τόπων διαπραγμάτευσης και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων να επεξεργάζονται αιτήματα πρόσβασης λόγω ελλείψεων σε πρόσθετη χωρητικότητα και ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται για τον έλεγχο, τη δοκιμή, την προσομοίωση και τη χορήγηση αιτημάτων πρόσβασης σε μια εποχή που η πλειονότητα του προσωπικού εργάζεται εξ αποστάσεως και σύμφωνα με ρυθμίσεις επιχειρησιακής συνέχειας.

Επιπλέον, οι ΕΑΑ θα πρέπει να εξετάσουν τον αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών και στη χρηματοοικονομική σταθερότητα των μετακινούμενων ροών συναλλαγών και των αλλαγών στην υποδομή των συστημάτων IT, ως συνέπεια της παροχής πρόσβασης στο τρέχον εύθραυστο περιβάλλον λόγω της πανδημίας COVID-19. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΕΑΑ θα πρέπει επίσης να αξιολογούν εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή ο τόπος διαπραγμάτευσης είναι σε θέση να εφαρμόσει επαρκώς σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες και τα μοντέλα διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πιστωτικού κινδύνου, των λειτουργικών και νομικών κινδύνων.

Εν προκειμένω, και σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010[2] με σκοπό τον συντονισμό των εποπτικών δράσεων, η ESMA εκδίδει την παρούσα δημόσια δήλωση για να ενημερώσει την αγορά ότι οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να λάβουν υπόψη, στο βαθμό που είναι σχετικό, τις προαναφερθείσες δυσμενείς εξελίξεις κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αιτήματα παροχής μη-διακριτικής πρόσβασης. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο χρονικό διάστημα δύο μηνών που παρέχεται από τον MiFIR στις ΕΑΑ για την αξιολόγηση των αιτημάτων παροχής πρόσβασης, μπορεί να είναι δύσκολο για αυτές να αξιολογήσουν σωστά εάν ένα αίτημα παροχής μη-διακριτικής πρόσβασης μπορεί να απειλήσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών ή να επηρεάσει αρνητικά τον συστημικό κίνδυνο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Η ESMA αναμένει ότι οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και οι τόποι διαπραγμάτευσης θα έχουν την απαραίτητη επιχειρησιακή ικανότητα για την επεξεργασία αιτημάτων πρόσβασης μόλις εκλείψουν οριστικά οι εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς.

[1] ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84; όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019.
[2] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009 / ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77 / ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης