Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνονται για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη τους οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού

Παρατείνονται για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη τους οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
→ Παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους. κατόπιν αίτησης του μισθωτή, οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως 31.12.2020.
Ο καθορισμός του μισθώματος κατά το χρόνο παράτασης της μίσθωσης γίνεται από την Επιτροπή που λειτουργεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκποίησης ακινήτων (παρ. 5, άρθρο 186 του ν.3463/2006).
→ Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ο.τ.α.
→ Παρατείνονται, επίσης, για ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν 30.06.2020, εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού.
Έως την ίδια ημερομηνία, επιτρέπεται η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση των προαναφερόμενων συμβάσεων, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1

Λόγω της διαμορφωθείσας οικονομικής κατάστασης που επέφερε η λήψη μέτρων κατά της διασποράς και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις προτεινόμενες διατάξεις οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως 31.12.2020, παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή. Ο καθορισμός του μισθώματος κατά το χρόνο παράτασης της μίσθωσης γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Περαιτέρω, ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ΟΤΑ. Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται ο μετριασμός των οικονομικών επιπτώσεων των μισθωτών σχολικών κυλικείων, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και της επακόλουθης απαγόρευσης λειτουργίας αυτών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων. Ορίζεται ότι εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30η Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως 30.6.2020. Τέλος, έως 30.6.2020 είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή, η οποία και επιστρέφεται στον μισθωτή στο ακέραιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και σχολικών κυλικείων


1. Μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως 31.12.2020, παρατείνονται για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή. Ο καθορισμός του μισθώματος κατά το χρόνο παράτασης της μίσθωσης γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114).
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ΟΤΑ.
3.α. Εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30η Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως 30.6.2020.
β. Έως 30.6.2020 είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης