Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο IASB δημοσιεύει τα ΔΠΧΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

14 Ιούλιου 2009 Σχόλια
  • Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε ένα Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) σχεδιασμένο για χρήση από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες υπολογίζεται να αντιπροσωπεύσουν περισσότερο από το 95 τοις εκατό όλων των εταιριών*. Το πρότυπο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής διαδικασίας πέντε ετών μετά από εκτεταμένη σύσκεψη των ΜΜΕ παγκοσμίως.
Ο IASB δημοσιεύει τα ΔΠΧΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
09 Ιουλίου 2009

Ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε ένα Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) σχεδιασμένο για χρήση από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες υπολογίζεται να αντιπροσωπεύσουν περισσότερο από το 95 τοις εκατό όλων των εταιριών*.  Το πρότυπο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής διαδικασίας πέντε ετών μετά από εκτεταμένη σύσκεψη των ΜΜΕ παγκοσμίως.
 
Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι ένα ανεξάρτητο πρότυπο περίπου 230 σελίδων προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ικανότητες των μικρότερων επιχειρήσεων.  Έχουν απλουστευθεί πολλές από τις αρχές που βρίσκονταν σε ένα πλήρες ΔΠΧΠ σχετικά με την αναγνώριση και τον υπολογισμό προσόντων, ικανοτήτων , εισοδήματος και εξόδων, έχουν παραληφθεί θέματα άσχετα με τις ΜΜΕ ενώ  έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων .  Για περαιτέρω μείωση των αναφορών που φορτίζουν τις ΜΜΕ, οι αναθεωρήσεις σχετικά με το ΔΠΧΠ θα περιοριστούν στο ένα κάθε τρία χρόνια.

Οφέλη

Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ ανταποκρίνεται στις δυνατές παγκόσμιες απαιτήσεις και των ανεπτυγμένων αλλά και των αναπτυσσόμενων οικονομιών για τη σχολαστική και κοινή καθιέρωση προτύπων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι πιο απλό από ότι το πλήρες ΔΠΧΠ.  Συγκεκριμένα, το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ θα:

παρέχει βελτιωμένη συγκρισιμότητα για τους χρήστες λογαριασμών, θα ενισχύσει την συνολική αυτοπεποίθηση στους λογαριασμούς των ΜΜΕ και θα μειώσει το σημαντικά έξοδα που συμπεριλαμβάνονται στη συντήρηση προτύπων σε εθνική βάση.
Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ θα παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που προετοιμάζονται να εισέλθουν δημόσιες αγορές κεφαλαίων, όπου και απαιτείται η εφαρμογή του πλήρους ΔΠΧΠ.

Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι ξεχωριστό από το πλήρες ΔΠΧΠ και για αυτό το λόγο εξαρτάται από κάθε δικαιοδοσία εάν επιθυμεί να υιοθετήσει ή όχι ότι είχε υιοθετήσει το πλήρες ΔΠΧΠ.  Εξαρτάται επίσης από κάθε δικαιοδοσία να προσδιορίσει ποιές επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο.  Είναι αποτελεσματικό άμεσα κατά την δημοσίευσή του.

Σχολαστική ανάπτυξη

Για την ανάπτυξη του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ ο IASB προέβη σε εκτεταμένες συσκέψεις παγκοσμίως.  Μια 40-μελής ομάδα εργασίας από ειδικούς των ΜΜΕ παρείχε συμβουλές στον IASB για τη δομή και το περιεχόμενο του ΔΠΧΠ σε όλο το στάδιο ανάπτυξής του.  Το προσχέδιο του ΔΠΧΠ, που δημοσιεύτηκε το 2007, μεταφράστηκε σε πέντε γλώσσες για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να ανταποκριθούν στην πρόταση.  Έλαβαν χώρα περισσότερες από 50 συναντήσεις και σεμινάρια για να παρατηρηθούν οι αντιδράσεις και τα αποτελέσματα του προτύπου, ενώ το προσχέδιο του ΔΠΧΠ δοκιμάστηκε στην πράξη σε περισσότερες από 100 μικρές επιχειρήσεις σε 20 χώρες.  Ως αποτέλεσμα, στο τελικό κείμενο έγιναν περεταίρω απλοποιήσεις.

Ο Πωλ Πάκτερ, Διευθυντής των Προτύπων για τις ΜΜΕ για το IASB, συμφώνησε να ηγηθεί μιας ομάδας που θα στηρίξει την διεθνή υιοθέτηση του προτύπου.  Περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την ομάδα αυτή θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πρωτοβουλία παγκόσμιας εκπαίδευσης

Για να στηρίξει την εφαρμογή του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ, το Ίδρυμα ΟΔΛΠ αναπτύσσει ένα κατανοητό υλικό εκπαίδευσης.  Το Ίδρυμα συνεργάζεται και με διεθνής παράγοντες ανάπτυξης για να παρέχει εκπαιδευτές για τα  περιφερειακά εργαστήρια που θα εκπαιδεύουν εκπαιδευτές στη χρήση του υλικού εκπαίδευσης, κυρίως εντός των αναπτυσσόμενων και ανερχόμενων οικονομιών.  Το υλικό εκπαίδευσης θα δημοσιοποιηθεί σε πολλές γλώσσες.  Το υλικό εκπαίδευσης στην Αγγλική θα μπορεί να καταφορτωθεί δωρεάν από την ιστοσελίδα του ΟΔΛΠ στα τέλη του 2009.

Το ολοκληρωμένο ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ (μαζί με τη βάση για συμπεράσματα, απεικονιστικά οικονομικά εκκαθαριστικά και αναλυτικό κατάλογο ελέγχου παρουσιάσεων και γνωστοποιήσεων)
θα μπορεί να καταφορτωθεί δωρεάν από σήμερα στην ιστοσελίδα
http://go.iasb.org/IFRSforSMEs

Μετάφραση http://www.xlence.gr/


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης